Υπέστη συγκοπή της καρδιάς και απεβίωσε ενώ έπαιζε

Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΩ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας)- Πληροφορούμεθα ότι υπό του μηχανικού της ΤΥΔΚ Κω κ. Μανιατάκη επερατώθη εκπόνησις της μελέτης του υδραγωγείου της συνοικίας “Λαγούδι” της κοινότητος Ασφενδιού του οποίου η κατασκευή θα αρχίση συντόμως και απεστάλη ήδη εις Ρόδον προς έγκρισιν.

Εξ άλλου επανήλθεν εξ Αθηνών ο πρόεδρος της κοινότητος Πυλίου κ. Χατζημιχάλης, όστις κατά την εκεί παραμονήν του εμερίμνησε δια την κατασκευήν υδραγωγείου εις την συνοικίαν Αμανιού της κοινότητός του. Ως εδήλωσεν ο κ. Χατζημιχάλης, άμα τη επανόδω του, το ύδωρ της πηγής παλαιού Πυλίου, δια του οποίου θα τροφοδοτήται το υπό κατασκευήν υδραγωγείον, εκρίθη υπό του Χημείου του Κράτους, εις το οποίον προσεκόμισε φιάλας εξ αυτού, κατάλληλον προς πώλησιν.

ΥΠΕΣΤΗ ΣΥΓΚΟΠΗΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ ΕΝΩ ΕΠΑΙΖΕ
Κατ’ αναφοράν της Διοικήσεως Χωροφυλακής Καλύμνου, την 11ην τρέχοντος ο Λουκάς Παπαϊωάννου, ετών 15 εκ Πυλώνος, μαθητής των Τεχνικών Σχολών Λέρου, αστεϊζόμενος μετά του Δημοσθένους Αλιάδα, συμμαθητού του, επεχείρησε να στηριχθή δια των χειρών επί των ώμων του, λόγω όμως αποτόμου μετακινήσεως του δευτέρου κατέπεσεν επί του πλακοστρώτου δαπέδου και υπέστη συγκοπήν της καρδίας εκ της οποίας απεβίωσε.

 

 

ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ
Υπεβλήθησαν προς την Νομαρχίαν υπό του Γεωλόγου κ. Ψαριανού αι εκθέσεις επί των γεωλογικών παρατηρήσεών του εις τας κοινότητας Τριάντα, Απόλλωνα, Πλατανίων, Μονολίθου, Λίνδου (Πευκιά), Μαλώνας, Ιστρίου, Βάτι, Ασκληπιείου και Κοσκινού προκειμένου εις ωρισμένας εξ αυτών να γίνουν γεωτρήσεις.

ΝΕΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Ως πληροφορούμεθα, υπό της κοινότητος Αρχαγγέλου απεφασίσθη η επιστροφή της αγορασθείσης αντλίας και η αγορά νέας μεγαλυτέρας, προς εγκατάστασιν εις την τοποθεσίαν “Λουτρά” δια την εξαγωγήν ύδατος εις το σημείον της γεωτρήσεως, δια την άρδευσιν της περιοχής.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΑΡΧΙΠΟΛΙΝ
Χθες την πρωΐαν η Α.Σ. ο Μητροπολίτης ετέλεσε την θείαν λειτουργίαν εις Αρχίπολιν. Το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος επανήλθεν εις Ρόδον.

ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΟΔΑΠΔΔ
Συνήλθε χθες την μεσημβρίαν το Εποπτικόν Συμβούλιον του ΟΔΑΠΔΔ και επεκύρωσε διαφόρους αποφάσεις.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ
Κατέπλευσαν εις τον λιμένα τα πετρελαιοκίνητα “Ελένη” και “Καλλιόπη” εκ Σύμης και “Ευδοκία” εκ Καλύμνου. Εξ άλλου απέπλευσαν τα “Καλλιόπη” και “Βερενίκη” δια Σύμην.

ΑΠΕΠΛΕΥΣΑΝ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
Απέπλευσαν χθες τα από τετραημέρου ναυλοχούντα εις τα ροδιακά ύδατα δύο αμερικανικά αντιτορπιλλικά.

ΜΕΤΕΦΕΡΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
Μετεφέρθη χθες εις το Νοσοκομείον το βρέφος Εμμανουήλ Μάρκου, 16 μηνών, το οποίον ήπιε πετρέλαιον εξ απροσεξίας των οικείων του.

Μετεφέρθησαν επίσης ο Σπυρίδων Κλαδάκης, ετών 14, υποστάς θλαστικά τραύματα εις την δεξιάν χείρα περιηλακείσαν εις “κορδέλλαν” επιπλοποιείου και ο Κώστας Καλίτσης, ετών 60 υποστάς κάταγμα του ισχύου εκ πτώσεως.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Ανεχώρησε προχθές επ’ αδεία εις Αθήνας ο Λιμενάρχης Ρόδου κ. Γιάκος.

ΕΚΟΜΙΣΘΗΣΑΝ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ
Δια του πετρελαιοκινήτου “Νίκος” εκομίσθησαν εκ Καρδαμένης 8 τόννοι καρπούζια.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ “ΟΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ”
Χθες ο προϊστάμενος του Κέντρου Προνοίας επεσκέφθη και επεθεώρησε τον “Οίκον Κολυμπίων”.

ΥΔΡΑΥΛΑΚΕΣ ΕΙΣ ΕΜΠΩΝΑ
Ηρχισαν εις Εμπωνα αι εργασίαι κατασκευής αρδευτικών αυλάκων εις την θέσιν “Νάνοι”.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΑΣ
Δι’ εγκυκλίου του το Υπουργείον Εσωτερικών τονίζει ότι δέον οι άνδρες της Χωροφυλακής να απονέμουν χαιρετισμόν προς τους Νομάρχας.