Σε 470.000 δρχ ανέρχεται η ζημιά του σεισμού στην Πάτμο

ΕΙΣ 470.000 ΔΡΧ. ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΖΗΜΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ
Ως πληροφορούμεθα, η αξία των εκ του τελευταίου σεισμού ζημιών εις Πάτμον συμπεριλαμβανομένων και των της Μονής ανέρχεται εις 470.000 δρχ. Σημειωτέον ότι 21 οικίαι είναι υπό κατεδάφισιν και 200 χρήζουν επισκευών.

Προς τούτο, δι’ επανειλημμένων ενεργειών του ο Δήμος Πατμίων, εζήτησε από την Υπηρεσίαν Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Αιγαίου 700 σάκκους τσιμέντου δι’ επισκευάς, ως και την χορήγησιν μακροπροθέσμων δανείων.

ΟΛΙΓΟΙ ΜΟΝΟΝ ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΦΕΤΟΣ ΕΝΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΣΥΜΗΣ
Κατά πληροφορίας εκ Σύμης, λόγω των σχετικών ως προς τας δυνατότητας των κατοίκων μεγάλων εμπόδων δια την εγγραφήν και φοίτησιν μαθητών εις το Γυμνάσιον, ολίγοι ενεγράφησαν εφέτος εις το Πανορμίτειον Γυμνάσιον ούτο δε θα έχη ανυπολογίστους συνεπείας δια την νήσον και δια τους επ’ αυτής διαμένοντας νέους.
Κατόπιν τούτου εζητήθη όπως αριθμός εκ των απορωτέρων μαθητών τύχη βοηθείας δια τας σπουδάς, εκ του Ταμείου της Επιτροπής της Μονής Πανορμίτου.

ΤΗΝ 15ην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Ως ανεκοινώθη, τα μαθήματα της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων η οποία ως γνωστόν, θα λειτουργήση εις Ρόδον, θα αρχίσουν την 15ην Οκτωβρίου ε.ε.
Σημειωτέον ότι ήδη αι επισκευαί του κτιρίου της Σχολής (πρώην κτιρίου Αεροπορικού Αποσπάσματος) έχουν περατωθή και ότι αύτη θα περιλαμβάνη μαθήματα ανωτέρου κύκλου εκπαιδεύσεως.

Ο κ. Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κατά την γενομένην συνεδρίασιν του Δ.Σ. της ΕΠΣ Δ/σου και την δια μυστικής ψηφοφορίας εκλογήν νέου Γενικού Γραμματέως της ΕΠΣ Δ/σου μετά την παραίτησιν του κ. Γ. Σαρζετάκη εξελέγη σχεδόν παμψηφεί ο κ. Παύλος Παυλίδης εξέχων φίλαθλος και αντιπρόσωπος του Γ.Σ. Ανταγόρα Κω. Ούτος ανέλαβεν αμέσως τα καθήκοντά του.

ΑΥΣΤΗΡΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑΙ ΕΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΑΣ
Εις τους παρεκτραπέντας ποδοσφαιριστάς του Πεισιρόδου κατά τον αγώνα της 23/9/50 προς τον Φοίβον Εμμ. Στάλαν και Γ. Παπαγαπητόν επεβλήθη ποινή αποκλεισμού 6μηνάς. Εις το δεύτερον θα είναι μετ’ αναστολής εάν είναι δυνατή συμφώνως τους Κανονισμούς της ΕΠΟ η αναστολή.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΩΡΙΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Εις απάντησιν εγγράφου της ΕΠΣ Δ/σου η ΕΠΟ απήντησεν ότι ο ποδοσφαιριστής Μπαρμπούνης Κ. όστις συμμετέσχε με τον Δωριέα εις τον αγώνα κατά του Ολυμπιακού ανήκει εις Αθηναϊκή ομάδα και ότι ο Δωριεύς δεν έχει υποβάλη δελτίον είτε ελευθέρας είτε με αποκλεισμόν. Κατόπιν τούτου ο Δωριεύς μηδενίζεται και την θέσιν του εις τον τελικόν καταλαμβάνει ο Ολυμπιακός Ρόδου.

Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Υπό της ΕΠΣ Δ/σου καθωρίσθη η νέα σύνθεσις της Επιτροπής Πρωταθλήματος μετά την παραίτησιν του προέδρου της κ. Γ. Σαρζετάκη υπό της Ε.Π.Σ. Δωδ/σου. Πρόεδρος Ι. Ραφτόπουλος και μέλη Γ. Σαρζετάκης και Π. Κυπριάδης.

Εις την περίπτωσιν καθ’ ην ο κ. Γ. Σαρζετάκης αναθεωρήση την απόφασίν του και επανέλθη εις την Ε.Π.Σ. Δ/σου τότε θα αναλάβη και πάλιν την προεδρίαν της Ε.Π. με συνεργάτας τους κ.κ. Ραφτόπουλον και Κυπριάδην.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΙΔΙΩΤ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Προς την Γεν. Επιθεώρησιν Μέσης Εκπαιδεύσεως εγνώρισε το Υπουργείον Παιδείας τηλεγραφικώς ότι οι απορριφθέντες μαθηταί της γ’ τάξεως των ιδιωτικών σχολείων δύνανται να εγγραφούν εις την αυτήν τάξιν των δημοσίων σχολείων άνευ εισιτηρίων εξετάσεων.

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΥΡΩΝ
Δι’ αποφάσεως του Υπουργείου Εμπορίου καθορίζονται τα ποσοστά παραγωγής αλεύρων υπό των κυλινδρομύλων ως εξής: 15% Σίτος Αμερικής, 60% Κρατικός εγχώριος και 25% σίτος ελευθέρου εμπορίου.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Δι’ εγκυκλίου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας γνωστοποιείται απόφασις δια της οποίας εις τους δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων οίτινες θα μετάσχουν του εν Αθήναις συνερχομένου από 7-10 Οκτωβρίου Συνεδρίου Δήμων και Κοινοτήτων, έκπτωσις 30% επί του ναύλου μετ’ επιστροφής.