Το ωράριο των καταστημάτων από 1η Οκτωβρίου στη Ρόδο

Η Α.Τ.Ε. ΕΧΟΡΗΓΗΣΕ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΔΙ’ ΕΞΑΓΟΡΑΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΝΗΣΩΝ

Υπό της Αγροτικής Τραπέζης ενεκρίθη η χορήγησις εις την Ένωσιν Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, πιστώσεως διά την εξαγοράν της εφετεινής παραγωγής σταφύλων των νήσων του Βορείου Δωδεκανησιακού συγκροτήματος.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΑΣ “ΝΙΣΥΡΟΣ”
Αφίκετο εις Ρόδον ο πλοίαρχος της ελληνικής ανεμότρατας “Νίσυρος” προερχόμενος εξ Αλεξανδρέττας Τουρκίας, μέσω Καστελλορίζου.
Η εν λόγω ανεμότρατα ως γνωστόν, είχε συλληφθή προ έτους υπό των Τούρκων ανοικτά της Αλεξανδρέττας, εξεποιήθη δε και επωλήθη κατόπιν αποφάσεως του ανωτάτου Τουρκικού Δικαστηρίου.

Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΚΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΙΣΥΡΟΝ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας). Ο έπαρχος κ. Μιχαλόπουλος συνοδευόμενος υπό των μηχανικών Δημοσίων Έργων και ΤΥΔΚ κ. Μυλωνά και Μανιατάκη καθώς και υπό του εργολάβου κ. Μπαλαλή μετέβη την παρελθούσαν Τρίτην εις Νίσυρον προκειμένου να παραστεί εις την παραλαβήν του έργου της επισκευής των κτιρίων των Λουτρών Μανδρακίου και εις την λήψιν στοιχείων διά την σύνταξιν μελετών κατασκευής νέων έργων εις την νήσον ταύτην.

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ 1ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ως ανεκοινώθη το ωράριον ανοίγματος και κλεισίματος των καταστημάτων από 1ης Οκτωβρίου έχει ως εξής:
1) Εμπορικά καταστήματα εν γένει, καταστήματα πωλήσεως υποδημάτων και καταστήματα χονδρικής πωλήσεως: 8-1 π.μ. και 3.30-7.30 μ.μ.
2) Παντοπωλεία, τυροπωλεία, καφεκοπτεία και συναφή: 7.30-1 π.μ. και 3.30-8 μ.μ.
3) Κουρεία και κομμωτήρια: 7.30-1 και 3.30-8 μ.μ.
Αι ώραι εργασίας και το Σάββατον και τας παραμονάς μεγάλων εορτών καθ’ ας τα καταστήματα μένουν κλειστά, παρατείνονται των κουρείων επί 2 και συναφών επί μίαν ώραν και των εμπορικών κ.λπ. επί ημίσειαν ώραν μετά το πέρας της απογευματινής εργασίας.

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΘΗ ΕΙΣ ΚΩ Η ΜΗΝΥΣΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑ “ΦΡΟΥΡΟΥ”
Ως πληροφορούμεθα την 2αν Οκτωβρίου, ήτοι την προσεχή Τρίτην, θα εκδικασθή υπό του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κω η μήνυσις του Δημάρχου Ροδίων κ. Πετρίδη κατά της εφημερίδος “Φρουρός της Δωδεκανήσου” επί συκοφαντική, δυσφημίσει.

ΤΟ ΕΚΡ ΔΙΕΜΑΡΤΥΡΗΘΗ ΔΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΑ
Το εργατοϋπαλληλικόν Κέντρον δι’ υπομνήματός του προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, τον αρχηγόν της ΦΔΕ κ. Βενιζέλον, τους βουλευτάς Δωδεκανήσου και την Γ.Σ.Ε.Ε., διεμαρτυρήθη εντόνως διά το κατατεθέν νομοσχέδιον εις την επιτροπήν εξουσιοδοτήσεως διά του οποίου προβλέπεται η μείωσις εξαγωγής οινοπνεύματος εκ Δωδεκανήσου εις την λοιπήν Ελλάδα.
Το Ε.Κ.Ρ. τονίζει ότι το λαμβανόμενον τούτο μέτρον είναι καθαρώς αντιδωδεκανησιακόν με σκοπόν υπερασπίσεως των συμφερόντων των βιομηχάνων οινοπνευματοποιΐας της υπολοίπου χώρας.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Η κίνησις του Νοσοκομείου είχεν ως ακολούθως: Εισήλθον 88, εξήλθον 99, χειρ/και επεμβάσεις 20 ωτορ/και 4, Μαιευτικαί 7, τοκετοί 9, απεβίωσαν 1.
Εξετασθέντες εις Εξωτερικά Ιατρεία Παθ/κόν 86, χειρουργικόν 65, Παιδιατρικόν 20, Μαιευτ-γυν/κόν 16, Αφροδ. Δερματ/κόν 28, Ωτορ/κόν 17.
Σύνολον εξετασθέντων 232.

ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΤΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ
Ως εγνώσθη, κατά την τελευταίαν συνέλευσιν του σωματείου Κουρέων απεφασίσθη η διενέργεια εκλογών διά τον προσεχή Ιανουάριον.

ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ
Υπό της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών μας εκοινοποιήθη έγγραφον απευθυνόμενον προς τον “Φρουρόν” σχετικώς με σχόλιόν του, το οποίον θα δημοσιεύσωμεν μεθαύριον.