Τούρκοι περιηγητές στη Ρόδο με το ατμόπλοιο «Ταρσούς»

ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ «ΤΑΡΣΟΥΣ» ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Τριακόσιοι πενήντα Τούρκοι και ξένοι περιηγηταί αναμένονται να αφιχθούν εις Ρόδον την προσεχήν Παρασκευήν 5ην τρέχοντος, διά του τουριστικού ατμοπλοίου «Ταρσούς».
Οι εν λόγω περιηγηταί θα παραμείνουν εις Ρόδον, επί 8ωρον, την ξενάγισίν των δε έχει αναλάβει το πρακτορείον «Ολύμπια Εξπρές».

ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΤΗΣ ΚΩ ΕΧΟΥΝ ΓΕΜΙΣΕΙ ΜΕ ΑΝΤΙΑΓΓΛΙΚΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΑΣ
ΚΩΣ, (του ανταποκριτού μας).
Μετά την δι’ απαγχονισμού, θανατικήν εκτέλεσιν των τριών νέων ηρώων της Κυπριακής εξεγέρσεως υπό των Βρετανών οι τοίχοι των καταστημάτων και οικιών της πόλεώς μας έχουν γεμίσει υπό διαφόρων πατριωτικών συνθημάτων και επιγραφών, ως αι ακόλουθοι: «Άγγλοι όλους τους Κυπρίους και ανοδηγήσετε εις την αγχόνην δεν θα οδηγήσετε την ελευθερίαν» και «Πονηρά αλεπού έφθασεν η ώρα του θανάτου της αποικιοκρατίας». Αι εν λόγω επιγραφαί, αι οποίαι αντικατοπτρίζουν κάπως την αγανάκτησιν τυ Κωακού λαού διά το αποτρόπαιο έγκλημα, προφανώς εγράφησαν υπό του φερόμενου ως παραρτήματος της ΕΟΚΑ εν Κω.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΛΗΞΑΝΤΑ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ
Ως ανεκοινώθη κατά τον παρελθόντα μήνα κατέπλευσαν εις Ρόδον τα ατμόπλοια «Προλετέρκα», «Αΐντα», «Τρούμπουργκ», «Γουάλα», «Στέλλα Πολλάρις», «Καμπιντόλιο», «Μίρνα», «Έκτωρ», «Σούτλα», «Αιγαίον», και τα τοιαύτα της γραμμής.
Επίσης κατέπλευσαν τα κόττερα «Μαρ-υ-σολ «Κλοτίλδη», «Νίριτ» και «Κλέλια» και τα πετρελαιοκίνητα υπό ξένην σημαίαν «Ερδογάν» «Ονούρ» και «Ατνάν» επανειλημμένως.

 

ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΞΕΡΡΑΓΗ ΕΙΣ ΟΙΚΙΑΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΡΙΕ
Προχθές την 12.30 μεσημβρινήν εξερράγη πυρκαΐα εις την επί της οδού Αντιβασ. Δαμασκηνού αριθ. 55 οικίαν του Χριστάκη Γεωργίου του Ιωάννου, ετών 50 ιατρού του «Κούριερ» Αμερικανού υπηκόου προκληθείσα εκ της επαφής πεπαλαιωμένης καπνοδόχου λουτρού και χαρτίνου κυβωτίου.
Τη επεμβάσει της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου το πυρ κατεσβέσθη προξενήσαν ζημία εις είδη ρουχισμού αξίας 200 περίπου δραχμών.

ΤΟ «ΡΟΔΙΝΙ» ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΩΣ ΤΑΒΕΡΝΑ
Ως εγνώσθη κατά την χειμερινήν περίοδον το γνωστόν εξοχικόν κέντρον «Ροδίνι» θα εξακολουθήση λειτουργούν υπό μορφήν μοντέρνας Αθηναϊκής ταβέρνας.
Τούτο, ως εδηλώθη θα γίνη διά να υπάρχη κατά τον χειμώνα εν ψυχαγωγικόν κέντρον της Ρόδου.

ΘΑ ΕΛΘΗ Ο ΤΖΙΜ ΛΟΝΤΟΣ;
Δι’ επιστολής του ο κ. Σταματίου γνωστοποιεί ότι καταβάλλει προσπαθείας διά την κάθοδον εις Ρόδον του πρωτοπαλαιστού Τζιμ Λόντου, αλλά ως τονίζει, συναντά μεγάλας δυσχερείας.

ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΟΙ «ΦΙΛΟΙ ΣΤΡΑΤΟΥ»
Γενομένης προτάσεως επαναλήψεως των παροχών δι’ επιχορηγήσεως υπό των «Φίλων Στρατού», ως πληροφορούμεθα, αύτη απερρίφθη.

ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Δι’ εγγράφου του ο Υπουργός Παιδείας απονέμει επί τη εορτή της 50ετηρίδος του «Διαγόρα» και της 30ετηρίδος του «Δωριέως» αναμνηστικά κύπελλα τα οποία θα δοθούν εν επισήμω τελετή.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΤΟ «ΑΙΓΑΙΟΝ»
Κατέπλευσε χθες προερχόμενον εξ Αλεξανδρείας το «Αιγαίον» με επιβάτας εξ Αιγύπτου. Τούτο απέπλευσεν αργότερον.

ΤΟ «ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ»
Αύριον αναμένεται να καταπλεύση εις τον λιμένα το «Σεμίραμις» με ξένους περιηγητάς.