Η «γυναίκα με το στήθος-θησαυρός» επισκέφθηκε αξιοθέατα της Ρόδου

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦ/ΤΩΝ
Αποσταλέν υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη, ελήφθη χθες παρά του προέδρου φορτοεκφορτωτών, ξηράς  κ. Πετρίδενα, το ακόλουθον τηλεγράφημα:

“Πρόεδρον Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Πετρίδεναν Ρόδον.
Επί τηλεγραφήματός σας πληροφορία περί καταθέσεως νομοσχεδίου περιορίζοντος εξαγωγήν οινοπνεύματος εκ Δωδεκανήσου εις λοιπήν Ελλάδα ανακριβής και ανυπόστατος. Από Κυβερνητικής πλευράς δεν υπάρχει θέμα περιορισμού εξαγωγών οινοπνεύματος εκ Δωδεκανήσου.
Υπουργός ΚΩΤΙΑΔΗΣ”


ΕΖΗΤΗΘΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΒ/ΝΙΑΣ
Υπό της Επιθεωρήσεως Εργασίας υπεβλήθη αναφορά προς την Νομαρχίαν Δωδεκανήσου, διά της οποίας ζητείται όπως, προκειμένου να λάβωσιν χώραν διαπραγματεύσεις μετά του προσωπικού της Καπνοβιομηχανίας διά την σύναψιν και υπογραφήν Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας περί της αμοιβής αυτού ορισθή αντιπρόσωπος του Δημοσίου, ως προβλέπεται υπό του Νόμου περί Συλλογικών Διαφορών.

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΥΣ
Υπό της Νομαρχίας εκοινοποιήθη προς τον Δήμον Καστελλορίζου έγγραφον της διοικήσεως του Ι.Κ.Α. διά του οποίου εντέλλεται το υποκατάστημα ΙΚΑ Ρόδου, όπως προβή εις τα δέοντα διά την παροχήν οδοντιατρικής περιθάλψεως εις ησφαλισμένους κατοίκους της νήσου, είτε διά της αναθέσεως αυτής εις οδοντίατρον διαμένοντας εν Καστελλορίζω, είτε διά της περιοδικής μεταβάσεως τοιούτου εις Καστελλόριζον εκ Ρόδου.

ΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Διά διαταγής της Νομαρχίας προς τον διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου Κω, κοινοποιούμενης προς τους διευθυντάς των Δημοσίων Ταμείων του Νομού, καθώς και τους ειδικούς ταμίας των Δήμων και Κοινοτήτων διευκρινίζεται ότι τα έξοδα παραστάσεως των μεν προέδρων κοινοτήτων υπόκεινται μόνον εις τέλος χαρτοσήμου 1% και εις ουδεμίαν άλλην κράτησιν, των δε δημάρχων εις το αυτό τέλος και εις κράτησιν 5% λόγω χορηγίας.


Η “ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ-ΘΥΣΑΥΡΟΣ” ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΧΘΕΣ ΑΞΙΟΘΕΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Ως εγνώσθη, του καταπλεύσαντος χθες τουριστικού ατμοπλοίου “Σεμίραμις” επέβαινε η διάσημος ιταλίς Μαρα-Λουΐζα Τζαρούππο, η γνωστή υπό την επωνυμίαν η “γυναίκα με το στήθος-θησαυρός”.
Αύτη, εις τελευταίον διαγωνισμόν της ιταλικής τηλεοράσεως απήντησεν ακριβώς εις 16 ερωτήσεις σχετικάς με την ελληνική τραγωδίαν, βραβευθείσα δια 5.000.000 λιρεττών, λαβούσα δε το τσεκ το τοποθέτησεν εις το στήθος της.
 Την δίδα Τζαρούππο φιλοξενεί εις την Ελλάδα ο ΕΟΤ, εξηνάγησε δε εις Ρόδον η διευθύντρια Τουρισμού κ. Σισμάνη.


ΕΙΣ ΤΗΛΟΝ ΤΟΝ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΕΝΩ ΚΥΝΗΓΟΥΣΑΝ ΑΓΡΙΟΚΑΤΣΙΚΑ 
Κατ’ αναφοράν του Σταθμού Χωροφυλακής Τήλου οι Χαλιός Δημήτριος, ετών 25 και Συριανός Νικόλαος ετών 26, αμφότεροι εκ Μ. Χωρίου Τήλου γεωργοί το επάγγελμα, ενώ είχον μεταβή την 23.10.56 προς σύλληψιν αιγών ευρισκομένων εν αγρία καταστάσει, ο δεύτερος ολισθήσας κατέπεσεν επί του εδάφους με αποτέλεσμα να εκπυρσοκροτήση το κυνηγετικόν όπλον του και να τραυματισθή ελαφρώς εις τους γλουτούς ο Χαλιός Δημήτριος.
Υπό του Σταθμού διενεργούνται τα δέοντα.