Ζητήθηκε χώρος για την εγκατάσταση τουριστικού χωριού στη Ρόδο

ΥΠΕΣΤΗ ΕΛΑΦΡΑΝ ΔΙΑΣΕΙΣΙΝ
Προχθές την 5.30 απογευματινήν ο Γεώργιος Καλαφατάς του Θεοδώρου, κάτοικος Ρόδου, ετών 24, ιδιωτικός υπάλληλος, επιβαίνων του υπ’ αριθ. 16 ποδηλάτου κατέπεσεν επί της οδού Βασ. Φρειδερίκης εξ αδεξίου χειρισμού υποστάς ελαφράν εγκεφαλικήν διάσεισιν.

Ούτος μετεφέρθη πάραυτα εις το Κρατικόν Νοσοκομείον ένθα και νοσηλεύεται ευρισκόμενος εκτός κινδύνου.

ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΕΖΗΤΗΘΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙ’ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Εις την Νομαρχίαν υπεβλήθη αίτησις της Εταιρείας Α/φών Τυπάλδου, δια της οποίας αναφέρεται αύτη εις προφορικάς συνεννοήσεις μετά του Νομάρχου και ζητεί, όπως διατεθή προς αυτήν κατάλληλος έκτασις παρά την περιοχήν Καλλιθέας Ρόδου, και δη εις το Νοτιοανατολικόν μέρος του Υδροθεραπευτηρίου, προκειμένου να εγκατασταθή εκεί κατασκήνωσις της Εταιρείας, κατά το πρότυπον της τοιαύτης του Ξυλοκάστρου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Δια χθεσινού εγγράφου του ο κ. Νομάρχης εζήτησε παρά του Υπουργείου Γεωργίας την έγκρισιν παραχωρήσεως επί 25ετίας, της αιτουμένης εκτάσεως.  Επίσης δι’ ετέρου εγγράφου παρεκλήθη ο ΟΔΑΠΔΔ δια την εν καιρώ εγκατάστασιν εις την κατασκήνωσιν ηλεκτροφωτισμού και συστήματος παροχής ύδατος προς εξυπηρέτησιν των τουριστών κατασκηνωτών.

Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ
Δια της πραγματοποιήσεως της τουριστικής αυτής κατασκηνώσεως, θεωρείται βέβαιον ότι θα επιτελεσθή εν εισέτι σοβαρόν έργον δια την περαιτέρω ανάπτυξιν της Ρόδου.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΙΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΗ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΩΝ
Δια τηλεγραφικής διαταγής του υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας ενεκρίθη όπως, κατ’ εξαίρεσιν, δια την Δωδεκάνησον, η τεθείσα εις εφαρμογήν από 1ης Ιουλίου καθ’ άπασαν την Επικράτειαν εγκύκλιος δια της οποίας ορίζεται ότι αι δαπάναι των Νοσοκομείων θα αντιμετωπίζωνται βασικώς εκ των αντιστοίχως πραγματοποιουμένων εσόδων των, ισχύση δια τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δωδεκανήσου από 1ης Σεπτεμβρίου.
Ούτω θα καταστή δυνατή η επιχορήγησις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Δωδεκανήσου εκ του ειδικού κρατικού λογαριασμού, κατά τους μήνας Ιούλιον και Αύγουστον, με αποτέλεσμα να καλυφθούν επαρκώς τα δημιουργηθέντα ελλείμματα εκ των εξόδων διοικήσεως των και να πληρωθή το προσωπικόν αυτών.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΑΥΤΗΣ
Δι’ εγκυκλίου της Ι. Μητροπόλεως προς τους Εφημερίους της Επαρχίας, καλούνται άπαντες όπως την 13ην Νοεμβρίου ευρίσκονται εις Ρόδον, προκειμένου να μετάσχουν του πανηγυρικού εορτασμού της μνήμης του πολιούχου Νεομάρτυρος Αγίου Κωνσταντίνου.
Δια της αυτής εγκυκλίου τονίζεται ότι ο εορτασμός συνεδέθη και με την έναρξιν των εργασιών του Ιερατικού Συνεδρίου της Επαρχίας, το οποίον θα διαρκέση επί τριήμερον, ήτοι μέχρι της 15ης Νοεμβρίου.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, οι εφημέριοι θα φιλοξενηθούν εις τους ξενώνας θα συνεστιάζωνται δε εις κοινήν τράπεζαν.
Οι επιθυμούντες να αναπτύξουν θέμα κατά το Συνέδριον, δέον όπως υποβάλουν τον τίτλον αυτού μέχρι της 25ης Οκτωβρίου.

ΟΙ ΚΑΡΠΑΘΙΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΟΡΙΣΘΗ Η 5η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΩΣ ΤΟΠΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
Ως πληροφορούμεθα υπό κοινοτήτων της Καρπάθου ζητείται όπως ορισθή ως Ημέρα τοπικής Εορτής η 5η τρέχοντος (σήμερον) ως επέτειος της επαναστάσεως της Καρπάθου.
Κατά τας αυτάς πληροφορίας, η εν λόγω επέτειος θα εορτασθή σήμερον εις Κάρπαθον, δια καταλλήλων ομιλιών εις τα σχολεία και άλλων εκδηλώσεων.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Υπό του βουλευτού κ. Παπαεμμανουήλ απεστάλη προς τον πρόεδρον των Φορτοεκφορτωτών, το ακόλουθον τηλεγράφημα:
«Επέστησα ζωηρώς προσοχήν αρμοδίως επί δικαίων διαμαρτυριών σας.  Συνεχίζω ενεργείας πρόληψιν αδικίας.
Παπαεμμανουήλ»