Οι Καλυθιές επελέγησαν ως πυρήνας αναπτύξεως καθαρόαιμων αγελάδων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Η Διεύθυνσις του Σανατορίου Δωδεκανήσου “Βασίλισσα Φρειδερίκη” εκφράζει και δημοσία τας θερμάς αυτής ευχαριστίας προς την διακεκριμένην καλλιτέχνιδα κ. Ξένην Σακελλαρίδου - Παπαχαλκίτου η οποία είχε την ευγενή καλωσύνην να επισκεφθή το Σανατόριον και να ψυχαγωγήση με το μουσικόν της συγκρότημα τους ασθενείς του Ιδρύματος.

Ο Διευθυντής
του Σανατορίου
ΕΜΜ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ

 

ΕΠΕΤΡΑΠΗ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ ΡΟΔΟΥ
Ως ανεκοινώθη τα μαθήματα της Σχολής Ραδιοτηλεγραφητών του “Νηρέως” θα αρχίσουν από της αύριον Δευτέρας.
Εξ άλλου εγνώσθη ότι ενεκρίθη η διενέργεια και συμπληρωματικών εισαγωγικών εξετάσεων δια την αυτήν Σχολήν, διεξαχθησομένην την Τετάρτην 10ην Οκτωβρίου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΕΚΡ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Υπό του Προέδρου του ΕΚΡ κ. Λαμπριανού απεστάλη χθες προς την Υπουργόν Κοινωνικής Προνοίας και τον Γενικόν Γραμματέα Συνομοσπονδίας Εργατών, το ακόλουθον τηλεγράφημα:
«Παρακαλούμε, εγκρίνητε εισηγηθείσαν υπό Διοικητικού Συμβουλίου Κρατικού Νοσοκομείου Ρόδου τροποποίησιν ισχύοντος οργανισμού τούτου αποφυγήν απολύσεως 15 υπαλλήλων και δημιουργίαν κοινωνικού ζητήματος.  Προτεινομένη τροποποίησις δεν πρόκειται υπερβή προβλεπομένας σήμερον οργανικάς θέσεις.  Υφισταμένη ανεργία Ρόδου δεν επιτρέπει δημιουργίαν άλλων ανέργων.
ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ».

ΟΙ ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΕΠΕΛΕΓΗΣΑΝ ΩΣ ΠΥΡΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ
Ως ανεκοινώθη η Διεύθυνσις Γεωργίας Ν. Δωδεκανήσου επέλεξε την Κοινότητα Καλυθιών ως χωρίον με κτηνοτροφικήν κατεύθυνσιν οικοσίτου μορφής.
Κατόπιν τούτου απεφασίσθη η χορήγησις 10 μοσχίδων Σβιτς, εις ισαρίθμους γεωργοκτηνοτρόφους της εν λόγω Κοινότητός προς δημιουργίαν πυρήνος καθαρόαιμων αγελάδων της φυλής ταύτης.

Τα ζώα ταύτα θα διατεθούν εκ των παραγομένων μοσχίδων του Γεωργοκτηνοτροφικού Σταθμού Καλαμώνος επί πληρωμή εις τους επιλεγέντας παρά της τοπικής γεωργικής Επιτροπής γεωργοκτηνοτρόφους.
Ως γνωστόν, παρόμοιον κέντρον συνεστήθη κατά το παρελθόν έτος εις Σορωνήν, χορηγηθέντων προς τούτο εννέα μοσχίδων Σβιτς εις ισαρίθμους γεωργοκτηνοτρόφους.

ΠΟΛΛΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΠΟΛΕΩΣ ΕΠΕΒΑΙΝΟΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ “ΑΝΚΑΡΑ”
Χθες την 7ην πρωινήν κατέπλευσε εις τον λιμένα, προερχόμενον εκ Βηρυττού το τουρκικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Ανκαρα” με 258 περιηγητάς.  Μεταξύ των εν λόγω περιηγητών, ήσαν και πολλοί ομογενείς εκ Κωνσταντινουπόλεως.  Σημειωτέον επίσης πολλοί εκ των Τούρκων περιηγητών ωμίλουν απταίστως την ελληνικήν.
Το ατμόπλοιον ανεχώρησε το εσπέρας δια Νεάπολιν.

ΕΥΡΕΘΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΕΜΑ
Ως ανεκοινωθη, την μεσημβρίαν της 27ης Σεπτεμβρίου έξωθι του Φαρμακείου Φωτάκη ευρέθη χρηματόδεμα, το οποίον φυλάσσεται εις το Α’ Αστυνομικόν Τμήμα.

ΑΠΕΠΛΕΥΣΑΝ ΔΙΑ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΝ
Απέπλευσαν δια σπογγαλιείαν τα σπογγαλιευτικά “Γιάγκος” και “Ιωάννης”.

ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ
Αναχωρούν εις Πειραιά οι επιλεγέντες λιμενικοί Αμερικάνος, Αποστολάκης, Πετροπουλέας, Κασσιώνης και Καρβέκης προς εξέτασιν υπό επιτροπής ίνα εισαχθούν εις την Σχολήν Υπαξιωματικών.

ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ
Σήμερον εις το γήπεδον του ΑΟΝ θα συναντηθούν εις αγώνα προπονήσεως η Μικτή μπάσκετ Ρόδου με τους επιλέκτους του Γυμνασίου.