Το ζήτημα των απολύσεων στο κρατικό νοσοκομείο Ρόδου

ΠΡΟΕΚΗΡΥΧΘΗΣΑΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΙΣ ΚΑΣΟΝ

Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου  εγένετο αποδεκτή η παραίτησις του Δημάρχου Κάσου κ. Μαυρικάκη, ανετέθησαν δε προσκαίρως καθήκοντα Δημαρχούντος εις τον Δ. Σύμβουλον κ. Νικολεντήν.
Εξ’ άλλου, προεκηρύχθησαν επαναληπτικαί εκλογαί δι’ ανάδειξιν Δημάρχου την Κυριακήν 4/11/56.


ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΚ ΡΟΔΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Προχθές το απόγευμα ανεχώρησεν επιστρέφων διά του αεροπλάνου της γραμμής εις Αθήνας ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Στ. Κωτιάδης.
Κατά την εις Ρόδον παραμονήν του ο κ. Υπουργός εδέχθη το απόγευμα του Σαββάτου και την πρωίαν της Κυριακής διαφόρους Επιτροπάς και πολίτας και επέλυσε ζητήματά των.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
Προχθές την πρωίαν, Επιτροπή υπαλλήλων του Κρατικού Νοσοκομείου Ρόδου επισκέφθη τον Υπουργόν Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδην και τον παρεκάλεσεν όπως ενεργήση διά την έγκρισιν παρά του Υπουργείου Κοιν. Προνοίας της εισηγήσεως περί τροποποιήσεως του ισχύοντος οργανισμού του Νοσοκομείου, δια να μην απολυθούν 15 υπάλληλοι.
Ο κ. Κωτιάδης υπεσχέθη ότι θα εξετάση το ζήτημα.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑ ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ Θ. ΠΟΛΕΜΟΥ
Το υπουργείον Παιδείας ενοικοποίησεν εγκύκλιον προς την Συνομοσπονδίαν Αναπήρων και τους Γυμνασιάρχας καθορίζουσα τον τρόπον προμηθείας Σχολικών βιβλίων υπό του αυτονόμου οργανισμού εις τα τέκνα των Αναπήρων και Θυμάτων.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Καθ’ α πληροφορούμεθα αρμοδίως, δεν πρόκειται να ιδρυθή εις Κάσον ναυτική σχολή ή ναυτικόν γυμνάσιον.
Ως είμεθα εις θέσιν να γνωρίζωμεν εις ολόκληρον το κράτος θα λειτουργήσουν 4 εν λόγω ναυτικά γυμνάσια το προσεχές έτος, μεταξύ των οποίων και εν εις Δωδεκάνησον. Όπως δε μας επληροφόρησεν ο υπουργός της Εμπ. Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης ήχθη εις την απόφασιν να εγκαταστήση το εν λόγω γυμνάσιον εις την νήσον Σύμην, όπου έχουν ήδη γίνη και σχετικαί προετοιμασίαι.

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Υπεγράφη παρά της κ. υπουργού Προνοίας απόφασις διά της οποίας διορίζονται ως μέλη επιτροπής απορίας Δήμου Καρπάθου επί διετίαν οι κ.κ. Αρ. Νικολαΐδης φαρμακοποιός πρόεδρος, Νικ. Κάστρος ιερεύς, αντ/δρος, κ. Λιβαδιώτης Παρ. Χριστοδούλου, Φ. Μακρή ως μέλη.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Υπό του υπουργείου Δικαιοσύνης διετυπώθη τελικώς το νομοσχέδιον “περί οργανώσεως της γραμματείας των δικαστηρίων”. Το νομοσχέδιον περιλαμβάνει διατάξεις αφορώσας την υπηρεσιακήν κατάστασιν των υπαλλήλων των δικαστηρίων.

ΠΥΡΚΑΪΑ ΑΠΕΤΕΦΡΩΣΕ ΜΙΑΝ ΟΙΚΙΑΝ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΣΑ ΖΗΜΙΑΣ
Κάρπαθος (ιδ. ανταπόκρισις). Πυρκαϊά εξερράγη εις την εις Σταυλάκι οικίαν Νικολάου Μαυρή, της οποίας το πυρ μετεδόθη αστραπιαίως λόγω των πολλών καυσοξύλων και θάμνων τα οποία ήσαν εναποθηκευμένα εις αυτήν, ευτυχώς χάρις εις τους προσδραμόντας κατοίκους και την νηνεμίαν η οποία επεκράτει κατορθώθη να εντοπισθή το πυρ εις τρόπον ώστε να αποτεφρώση μόνον την εν λόγω οικίαν και να μην επεκταθή εις τας γειτονικάς οικίας αι οποίαι προς στιγμήν υπειλλήθησαν. Εσημειώθησαν αρκεταί ζημίαι.