Η «Γιορτή του δάσους» στα χωριά της Ρόδου το 1956

Η ΟΜΑΣ ΤΟΥ ΝΟΡ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΔΥΟ ΤΡΙΤΑΣ ΝΙΚΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΡΟΝ
Κατά τηλεγραφικάς πληροφορίας εκ Πόρου η ομάς του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου κατέκτησεν την τρίτην νίκην εις το αγώνισμα Μαραθωνίου.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας, η ομάς των τετρακώπων Αρχαρίων κατέλαβεν επίσης την τρίτην νίκην.

ΕΚΛΟΓΑΙ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ ΔΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΒΕΔ
Ως πληροφορούμεθα, την 31ην Δεκεμβρίου θα λάβουν χώραν εκλογαί εις το Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον προς ανανέωσιν του ημίσεως των αιρετών μελών του Διοικ. Συμβουλίου.

Εντός των ημερών η Νομαρχία θα ορίση επιτροπήν ήτις θα εποπτεύση των εκλογών.

ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΗ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΚΡ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Χθες την μεσημβρίαν συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Νομαρχιακόν Συμβούλιον της Υγείας και Ασφαλίσεως Αγροτών και απεφάσισε μεταξύ άλλων, τον διορισμόν του ιατρού Γρηγοριάδη εις το Νοσοκομείον Κω.

Επίσης απεφάσισε την επιχορήγησιν των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της Περιφερείας ως ακολούθως:

Κρατικόν Νοσοκομείον Ρόδου 136.000 δρχ.  Ιπποκράτειον Νοσοκομείον Κω 26.250 δρχ. Σανατόριον 85.000 δρχ.

ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΗ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
Ούτω ρυθμίζεται το ζήτημα πληρωμής των καθυστερουμένων δεδουλευμένων εις το προσωπικόν του Κρατικού Νοσοκομείου Ρόδου.

ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΡΟΣΕΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΑ ΓΙΝΗ  Η “ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ” ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Δι’ αποφάσεως του κ. Νομάρχου Δωδεκανήσου ωρίσθη όπως η “Εορτή του Δάσους” εν Ρόδω λάβη χώραν την μεταπροσεχή Κυριακήν 21 τρέχοντος μηνός ως εξής:

1) Εις το χωρίον Απόλλωνα ώρα 10 π.μ. με ομιλητάς τους κ.κ. Νομάρχην Δωδεκανήσου και Δασάρχην Ρόδου.

2) Εις το χωρίον Λάερμα ώρα 12 μεσημβρινή με ομιλητάς του κ.κ. Νομάρχην Δωδεκανήσου και Δασάρχην Ρόδου.

3) Εις το χωρίον Αγιος Ισίδωρος ώρα 10 π.μ. με ομιλητήν τον Δασονόμον κ. Χρίστον Μιχαλόπουλον.

4) Εις το χωρίον Μαλώνα ώρα 10 π.μ.με ομιλητήν τον Δασονόμον κ. Απ. Κολοβόν.

5) Εις το χωρίον Λάρδος ώρα 12 μεσημβρινήν με ομιλητήν τον Δασονόμον κ. Απόστ. Κολοβόν.

6) Εις το χωρίον Μονόλιθος ώρα 10 π.μ. με ομιλητήν τον Δασονόμον κ. Ξεν. Χατζηλίαν και

7) Εις το χωρίον Απολακκιά ώρα 12 μεσημβρινή με ομιλητήν τον Δασονόμον κ. Ξεν. Χατζηλίαν.

Αι συγκεντρώσεις και ομιλίαι κατά τας ως ανωτέρω ώρας εις τα διάφορα χωρία θα γίνουν εις τα κτίρια των Δημοτικών Σχολείων.

ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΜΗΧ/ΡΓΕΙΑ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ;
Αφίκετο εις Ρόδον, εντολή του υπουργείου Εμπ. Ναυτιλίας, ο ναύαρχος Βακαλόπουλος, προς ενέργειαν Επιθεωρήσεως των μηχανουργείων Ρόδου, Κω, Λέρου και Καλύμνου, προκειμένου να αναγνωρισθούν ταύτα ως μηχανουργεία δυνάμενα να εκδώσουν ανεγνωρισμένα πιστοποιητικά υπηρεσίας δια την χορήγησιν διπλωμάτων εις μηχανικούς.

Ο κ. Βακαλόπουλος αναχωρεί την Τετάρτην.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΧΘΕ΅Ο κ. ΣΕΡΓΚΕΓΙΕΦ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΜΑΤΣ
Χθες ανεχώρησεν επιστρέφων εις Αθήνας ο  πρέσβυς της ΕΣΣΔ κ. Σεργκέγιεφ.

Κατά την εις Ρόδον παραμονήν του ο Ρώσος πρέσβυς παρηκολούθησε ποδοσφαιρικόν αγώνα εις το Εθνικόν Στάδιον, επεσκέφθη την Κοινότητα Αρχαγγέλου και χθες τον Νομάρχην κ. Ρεμπάκον.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΥΛΕΡΓΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ
Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών δι’ εγγράφου της προς το Εργατικόν Κέντρον του γνωρίζει ότι, εντός των προσεχών ημερών πρόκειται να επισκεφθή την Ρόδον ο Γενικός Γραμματεύς της Ομοσπονδίας Μυλεργατών - Μακαροτεχνιτών προς επιτόπιον μελέτην και εξέτασιν των ζητημάτων που απασχολούν τους Μυλεργάτας και Μακαρονοτεχνίτες της πόλεώς μας και συνιστά προς τούτο όπως του παρασχεθή πάσα συνδρομή και υποβοηθηθή εις το έργον του δια την όσον το δυνατόν πληρεστέραν επιτυχίαν των σκοπών της αποστολής του.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΟΙ ΧΟΡΕΥΤΑΙ
Επέστρεψεν προχθές εκ της εις Ξυλόκαστρον περιοδείας του ο Ομιλος Τοπικών Χορών του Δήμου, υπό την διεύθυνσιν του κ. Χαντά.  Ως εγνώσθη ο Ομιλος ενεθουσίασε τους ξένους παραθεριστάς της κατασκηνώσεως Ξυλοκάστρου.