Κάτω στη Ρόδο στο Ροδονήσι

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΛΟΘΕΤΕΙ ΒΑΡΥΤΙΜΟΝ ΚΥΠΕΛΛΟΝ

Εγνώσθη ότι εις τους διοργανομένους υπό του “Πεισιρόδου” 11ους Πανδωδεκανησιακούς αγώνας η Νομαρχία θα αθλοθετήση βαρυσήμαντον κύπελλον.
Εξ άλλου θα ενισχύση τον διοργανωτήν σύλλογον δια 20.000 δρχ.

ΚΑΤΩ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΣΤΟ ΡΟΔΟΝΗΣΙ
Οι Μαλιόρδοι και τα Μαλιορδιά
Του κ. Αναστ. Βρόντη
Πηγαίνοντας προς το Ραδιοφωνικό σταθμό πεζή, σταμάτησα έξω από τα νεκροταφεία κοντά στο Καρακόνερο για να ξεκουραστώ.  Εκεί έβοσκε τις δύο κατσικουλες του ένας γέρος Μαρασιώτης, ο οποίος μόλις τον εχαιρέτισα μου λέγει:

- Ξέρεις ότιε δώ πριν διακόσια χρόνια υπήραν τα νοσοκομεία των πανουκλασμένων που τα λέγανε Μαλιορδιά;
- Κάτι έχω ακούσει, αλλά δεν ξαίρω και πολλά πράγματα του λέγω,
- Ακουσε λοιπόν να σου πω για τις Μαλιόρδους και τα Μαλιορδιά της Ρόδου.
Πιο απαίσιο και πιο τρομαχτικό σε απώλειες ανθρωπίνων ψυχών και από τον πόλεμο ήταν το θανατικό της Ρόδου που το λέγανε “θανατικό Ψηλάντη” γιατί πρώτος προσεβλήθηκε κάποιος Υψηλάντης.  Αλλοι το λέγουν θανατικό της Βροντούς γιατί πρώτη πέθανε η γυναίκα του Βρόντη, η Βροντού.


Η αρρώστεια πρωτοσημειώθηκε στα Μαράσια και τόσο κακό έγινε ώστε τα νεκροταφεία δεν χωρούσαν και τους έρριχναν τρεις - τρεις στον τάφο χωρίς διαβάσματα και κηδείες.
Οι κάτοικοι πανικόβλητοι έφυγαν από την πρωτεύουσα και πήγαν να σωθούν στα Τριάντα, στα μοναστήρια Καλόπετρα και Ελεούσα και εμένανε απομεμονωμένοι αρκετόν καιρό εκεί.


Οσοι κατώρθωναν να ξεφύγουν τον θάνατον όταν επροσβάλλοντο από την αρρώστεια αυτή ελέγονταν Μαλιόρδιοι και αυτούς εστρατολογούσαν για να θάφτουν τους πανουκλιασμένους και να τους παίρνουν στα νοσοκομεία, που λέγανε Μαλιορδιά.
Υπήρχαν στη Ρόδο δυό Μαλιορδιά ένα εδώ κοντά στο Καρακόνερο και ένα άλλο στο παλιό νεκροταφείο των Εβραίων κοντά στην Ακαντιά.

Από όλους τους Μαλιόρδους πιο ξακουστός ήταν κάποιος Νύχτης και υπάρχει μέχρι σήμερον κατάρα που λέγει: «Πούνα σε δω στου Νύχτη τα χέρια».  Και άλλες κατάρες έχουν στα Μαράσια μια από τις οποίες είναι «Που να σε δω στα Μαλιορδιά».  Και πολλούς κακούς ανθρώπους παρανομιάζουν και τους λέγουν «Πρε Μαλιόρδο».

ΑΝΑΣΤ. ΒΡΟΝΤΗΣ

ΤΟ ΕΚΡ ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ
ΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Προχθές συνήλθον τα μέλη της διοικήσεως του Εργατικού Κέντρου εις τακτικήν συνεδρίασιν ασχοληθέντα με την εξέτασιν γενικών και ειδικών ζητημάτων της εργατικής τάξεως της πόλεώς μας.
Κατά την συνεδρίασιν ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Ρ. κ. Λαμπριανός εξέθεσεν εν λεπτομερείας τα των ενεργειών του επί της αποστολής του εις Αθήνας και τα σχετικά αποτελέσματα αυτών.

Η διοίκησις του ΕΚΡ λαβούσα γνώσιν των εκτεθέντων παρά του προέδρου ενέκρινε τας ενεργείας του τόσον εις Αθήνας, όσον και εις τας νήσους Κω και Λέρου και εξουσιοδότησεν αυτόν όπως εις κάθε παρουσιαζομένην αναγκαίαν περίπτωσιν μεταβαίνει εις τας νήσους Κω, Λέρον και Κάλυμνον προς επιτόπιον επίλυσιν εργατικών προβλημάτων.

Επίσης ελήφθη απόφασις όπως τροποποιηθή το καταστατικόν του ΕΚΡ και μετωνομασθή Εργατικόν Κέντρον Δωδεκανήσου προς τούτο δε θα συγκληθή εντός των προσεχών ημερών Γενική Συνέλευσις των αντιπροσώπων των διαφόρων Σωματείων, δια να επικυρώσουν την απόφασιν της διοικήσεως.
Ωσαύτως κατά την συνεδρίασιν εξελέγη ως αντιπρόσωπος του ΕΚΡ εις την επιτροπήν Αγορανομίας ο εκ των μελών της διοικήσεως κ. Σταύρος Εγγλέζος.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Σήμερον αναμένεται να επιστρέψη εξ Αθηνών ο διευθυντής της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων κ. Μολδαβάνος.  Ούτος είχε μεταβή εις ΑΘήνας προς διεξαγωγήν συνεννοήσεων δια την λειτουργίαν της σχολής εν Ρόδω.
Σημειωτέον ότι αι εγγραφαί εις την σχολήν θα αρχίσουν την 15ην τρέχοντος.