Η κατασκευή των φραγμάτων Αφάντου, Μαλώνας και Απολακκιάς

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Μιχαήλ Χαλκιόπουλος, Ηρώ Κ. Χρυσοχοΐδου έδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου.

Η ΜΕΘΑΥΡΙΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΧΕΙΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ
Μεθαύριον Κυριακήν στη Λέσχη του Διαγόρα θα γίνει η ετήσια λαχειαγορά του Διαγόρα. Πλουσιώτατα εκθέματα λαχνοί τα οποία συνεισέφερεαν έμποροι Ρόδου και Αθηνών, εισιτήρια ατμοπλοϊκών εταιρειών και άλλα πλούσια δώρα και το κυριώτερον όλοι οι λαχνοί κερδίζουν και έτσι κανείς δεν θα φύγη χωρίς το δώρο του και καλόν μάλιστα για να επανέλθη δριμύτερον του χρόνου και πάλι.

 

ΚΩΜΙΚΟΤΡΑΓΙΚΗ ΑΠΟΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥΡΚΟΥ ΥΠΟΔΙΚΟΥ ΕΙΣ ΚΩ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας). Η πόλις μας ανεστατώθη κατ’ αυτάς εξ αφορμής του ακολούθου επεισοδίου:

Προ τετραημέρου και περί την δευτέραν πρωινήν ο νοσηλευόμενος εις το Κρατικόν Νοσοκομείον Κω υπόδικος Οθωμανός Μεχμέτ Χ. Μπουντούρ, ετών 22, όστις συνελήφθη την 27ην Αυγούστου ε.ε. κατηγορούμενος διά παράνομον αλιείαν και κατοχήν εκρηκτικών υλών, εζήτησε την άδειαν παρά του φρουρούντος αυτόν οργάνου της τάξεως, όπως μεταβή εις το αφοδευτήριον δι’ επείγουσαν σωματικήν ανάγκην.

Ο συνοδός χωροφύλαξ του επέτρεψε και τον συνόδευσε μέχρι του αποχωρητηρίου, προ της θύρας του οποίου εστάθη και τον ανέμενεν.

Εν τω μεταξύ ο Μπουντούρ ήνοιξε το παράθυρον του αποχωρητηρίου εξήλθε εξ αυτού και βοηθηθείς υπό κυπαρίσσου η οποία ευρίσκετο παραπλεύρως του αποχωρητηρίου και εις την ανερριχήθη ούτος κατήλθεν εκ του πρώτου δρόμου και ήρχισε τρέχων.

Μετά πάροδον αρκετής ώρας ο χωροφύλαξ ανησύχησε, ήνοιξε την πόρτα και αντιληφθείς την απουσίαν του κρατουμένου του ειδοποίησε αμέσως το Αστυνομικόν τμήμα. Μετ’ ολίγον δύναμις της Β. Χωροφυλακής ετέθη εις καταδίωξιν του Μποντούρ, ο οποίος και συνελήφθη κρυπτόμενος εις σπήλαιον κείμενον παρά την τοποθεσίαν “Αμπαύρης”.

Σημειωτέον ότι ο Μπουντούρ, όστις εισήχθη εις το νοσοκομείον διά να υποστεί  εγχείρησιν σκωλικοειδίτιδας η οποία θα εγένετο την επομένην της αποδράσεώς του, παρά τα μεσολαβήσαντα γεγονότα, εισήχθη εκ νέου εις το Νοσοκομείον και ενεχειρίσθη χθες.

EΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ
Την προσεχή Κυριακήν 14ην τρέχοντος η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θέλει τελέση τα εγκαίνια του νεοϊδρυθέντος Ναΰδρίου Αγίου Ανδρέου και παρακαλούνται πάντες όπως τιμήσωσι την ιεράν ταύτην τελετήν.
(Εκ της Εκκλ. Επιτροπής)

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΑΛΩΝΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ, 11. Κατόπιν εντολής του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως συνεκροτήθη σήμερον την πρωίαν σύσκεψις εις το Υπουργείον Γεωργίας επί του θέματος των φραγμάτων Ρόδου.

Εις την σύσκεψιν συμμετέσχον ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης, ο υφυπουργός Γεωργίας κ. Μανέντης, ο διευθυντής υδραυλικών κατασκευών κ. Παπαδόπουλος, ο γεωλόγος κ. Ψαριανός και ο πρόεδρος της Κοινότητος Μαλώνας κ. Σάββας Παπαδόπουλος.

Κατόπιν μακράς συζητήσεως απεφασίσθη όπως διά το φράγμα Μαλώνας λόγω της μεγάλης δαπάνης κατασκευής του και εν αναμονή συμπληρωματικής μελέτης, ενεργηθούν εν τω μεταξύ δοκιμαστικαί γεωτρήσεις.
Όσον αφορά την χρηματοδότησιν κατασκευής των φραγμάτων Αφάντου και Απολακκιάς το Υπουργείον Γεωργίας ενέκρινεν όπως ταύτα περιληφθούν εις το πρόγραμμα επενδύσεων του 1957.

ΟΙ ΜΥΛΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΣΙΤΟΝ ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ως πληροφορούμεθα, οι Μύλοι Δωδεκανήσου “Ταξιάρχης” ειδοποίησαν τους παραγωγούς Ροδιακού σίτου, ότι θα προβούν εις την αγοράν τοιούτου σίτου μέχρι και της 20ης τρέχοντος.