Ενέργειες για την απαλλαγή ή μείωση του ελάχιστου ορίου κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στη Ρόδο

ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΔΙ’ ΑΠΑΛΛΑΓΗΝ Ή ΜΕΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ο κ. Νομάρχης δι’ εγγράφου του προς το Υπουργείον Βιομηχανίας, αναπτύσσει τους λόγους οι οποίοι επιβάλλουν την απαλλαγήν ή μείωσιν του ποσοστού του καθορισθέντος ελαχίστου ορίου καταναλώσεως ηλεκτρικής ενεργείας και αιτείται την επέμβασιν του κ. Υπουργού δια την τροποποίησιν των σχετικών διατάξεων.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΗΣ
Δια διαταγής της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρόδου προς τας Υποδιοικήσεις Χωροφυλακής Σύμης και Γενναδίου, κατόπιν των σημειωθέντων τελευταίως ατυχημάτων συνεπεία εκρήξεως καψυλίων δυναμίτιδος, συνιστάται όπως ληφθούν αυστηρότατα μέτρα κατά της παρανόμου αλιείας δια δυναμίτιδος εις τας περιοχάς των.

Εξ άλλου, διετάχθη η παρακολούθησις των εχόντων αδείας εμπορίας και χρήσεως εκρηκτικών υλών δι’ εκτέλεσιν έργων πάσης φύσεως, προς διαπίστωσιν τυχόν υφισταμένης διαρροής αυτών προς τους αλιεύοντας παρανόμως.

ΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΡΟΔΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ
Ως ανεκοινώθη την προσεχή Δευτέραν 15 τρέχοντος θα καταπλεύση εις Ρόδον το αμερικανικόν πετρελαιοφόρον “Τσεβωγκάν”.  Επίσης την 24ην τρέχοντος θα καταπλεύση το φορτηγόν “Αλστεντ”, το οποίον θα αποπλεύση την επομένην.  Εξ άλλου την 24ην τρέχοντος θα καταπλεύσουν το αεροπλανοφόρον “Ράντολφ”, τα αντιτορπιλλικά “Μπάρτον”, “Σουέλν”, “Γκρην”, “Βαρδελλόν”, “Σάμνερ”, “Μοάλιτ”, “Γκράχαμ”, “Σπέριτ” και το πετρελαιοφόρον “Μιουσινάουα”.

ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙΣ
Κατόπιν σχολίου δημοσιευθέντος εις την “Ροδιακήν” χθες η Διοίκησις Χωροφυλακής Ρόδου δι’ εγγράφου της προς την Υποδιοίκησιν Ρόδου συνέστησεν όπως ληφθούν ταχέως μέτρα, δια την ρύθμισιν του ζητήματος μη σταθμεύσεως ιδιωτικών κτλ αυτοκινήτων εις κεντρικάς οδούς των Τριαντών και του Παραδεισίου, διότι ταύτα παρεμποδίζουν  σοβαρώς  την κυκλοφορίαν των λοιπών οχημάτων.

ΑΓΩΝΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. ανταπόκρισις) -

Την 28ην Οκτωβρίου, ημέραν της Εθνικής Εορτής θα διεξαχθούν οι Αγώνες Κλασσικού Αθλητισμού της νήσου μας, διοργανούμενοι υπό του “Πρωτέως” Απερείου.  Το προϊόν εκ των εισπράξεων των εν λόγω αγώνων θα διατεθή υπέρ του Κυπριακού.

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΕΚ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Κατ’ αναφοράν του Σταθμού Χωροφυλακής Τριάντα, προχθές την 8.30 πρωινήν το υπ’ αριθ. Κ.Υ. 2517 αυτοκίνητον οδηγούμενον υπό του Οικονόμου Γεωργίου του Ιωάννου, κατοίκου Αγίας Ελεούσης Ρόδου και κατευθυνόμενον εκ Σορωνής προς Παραδείσι, παρά την διασταύρωσιν της οδού Καλαμώνος συνεκρούσθη μετά του υπ’ αριθ. Κ.Υ. 2502 αυτοκινήτου οδηγούμενον υπό του Βίκτωρος Χατζηεμμανουήλ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ρόδου, με αποτέλεσμα να υποστούν τα οχήματα ζημίας σοβαράς και να τραυματισθή εις το πρόσωπον ελαφρώς ο επιβαίνων του δευτέρου αυτοκινήτου Καραγιάννης Μιχαήλ, εργοδηγός Δημοσίων Εργων.

Υπό του Ανωτέρω Σταθμού ενεργούνται τα δέοντα.

 

 

ΑΠΗΓΓΕΛΘΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣ ΣΥΜΗΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΤΙΔΟΣ
ΣΥΜΗ (ιδ. ανταπόκρισις) - Απηγγέλθη κατηγορία κατά του Ιωάννου Φωτάρα, και του υιού του Κυριάκου, οίτινες είχον προμηθεύση δυναμίτιδα εις τον τραυματισθέντα την 9ην παρελθόντος μηνός πλησίον της θέσεως “Σταφυλόκαμπος” αλιέα Νικόλαον Κατασαράν.

Εξ άλλου εγνώσθη ότι διεπιστώθη η διαρροή δυναμίτιδος εκ γειτονικών νήσων, όπου εκτελούνται διάφορα έργα.

ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ 100.000 ΔΡΑΧΜΑΙ ΔΙ’ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ
Ως ανεκοινώθη υπό του Υπουργείου Γεωργίας διετέθη πίστωσις 100.000 δρχ. δι’ εκτέλεσιν έργων εις παραμεθορίους περιοχάς της Δωδεκανήσου, ήτοι δια την συνέχισιν  των έργων εις Καστελλόριζον, μέχρι τέλους Δεκεμβρίου.

ΜΕΧΡΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
ΑΘΗΝΑΙ, 12.-

Ως ανεκοινώθη εκ του ΟΤΕ οι τηλεφωνικοί κατάλογοι των Επαρχιών, ευρίσκονται ήδη υπό εκτύπωσιν και θα κυκλοφορήσουν μέχρι του τέλους Δεκεμβρίου έ.έ.