Σύσταση στις τράπεζες της Ρόδου να μην παραβαίνουν το ωράριο εργασίας του προσωπικού

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ
Σήμερον Κυριακήν 14ην τρέχοντος η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θέλει τελέση τα εγκαίνια του νεοϊδρυθέντος Ναϋδρίου ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ και παρακαλούνται πάντες όπως τιμήσωσι την ιεράν ταύτην τελετήν.

(Εκ της Εκκλ. Επιτροπής)

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΔΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ  ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορούμεθα ότι υπό της Επιθεωρήσεως Εργασίας απεστάλη προς τα εν Ρόδω υποκαταστήματα των Τραπεζών, έγγραφον, δια του οποίου καθίσταται γνωστόν ότι ταύτα απασχολούν το προσωπικόν των κατά παράβασιν των περί ωρών εργασίας διατάξεων και συνιστάται όπως αποφευχθή τούτο διότι δια πάσαν παράβασιν βεβαιωθησομένην εις το μέλλον θα ασκηθή ποινική διώξις.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΟΥΣ ΤΟΥ “ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ” ΟΥΔΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ
Χθες την 8.15 πρωινήν, καθ’ ον χρόνον το υπ’ αριθμόν 82864 λεωφορείον του ΡΟΔΑ κατηυθύνετο εκ της υπαίθρου προς την Ρόδον παρά το 2ον χιλιόμετρον της δημοσίας οδού και παρά τας στροφάς Μπρούσαλη, υπέστη ζημίας εις το σύστημα οδηγήσεως του, με αποτέλεσμα να επιπέση επί των βράχων για να υποστή σοβαροτάτας ζημίας.

Σημειωτέον ότι εκ του ατυχήματος και παρά το γεγονός ότι επέβαινον του λεωφορείου πολλοί μαθηταί ουδείς ετραυματίσθη σοβαρώς.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ
Χθες το εσπέρας εξεδόθησαν τα αποτελέσματα των συμπληρωματικών εξετάσεων δια την Σχολήν Ραδιοτηλεγραφητών του “Νιρέως”, τα οποία έχουν ως ακολούθως κατά σειράν επιτυχίας: Παπαδόπουλος Δημήτριος, Καραγιάννη Ευαγγελία, Κουλογιάννη Μάρθα, Τσούρος Γεώργιος, Ρούφος Νικόλαος, Παπαγεωργίου Πολύβιος, Χατζηαθανασίου Σουλιανός, Κοπανιτσιάνος Φώτιος, Λεβέντης Ιωάννης.

Επιλαχόντες:
Βιρβίλης Γεώργιος, Κοκκινάκης Γεώργιος, Κυριακόπουλος Ηλίας, Κωνσταντινίδης Θεόδωρος, Δουβίτσας Χριστόφορος, Κούρτης Βασίλειος, Κουντουράκης Εμμανουήλ, Γουβή Θέτις, Χαρούλης Ιωάννης, Μιχαλούτσος Νικόλαος και Κοντός Κωνσταντίνος.

Άπαντες οι επιτυχόντες δέον όπως εγγραφούν μέχρι της 20ής τρέχοντος άλλως θα θεωρηθούν ως μη εμφανισθέντος και θα επιλεγούν μαθηταί εκ των επιλαχόντων.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ ΤΡΕΙΣ ΑΛΙΕΙΣ ΕΞ ΑΝΤΙΦΥΛΛΟΥ ΕΠΙ ΤΡΙΜΗΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
Κατά πληροφορίας εκ Καστελλορίζου χθες την πρωίαν επέστρεψαν εις την εν λόγω νήσον οι αλιείς Ιωάννης Πολήρας, Σταμάτιος Κομνηνός και Ευάγγελος Λόλος, οι οποίοι εκρατήθησαν εις τας τουρκικάς φυλακάς Αντιφύλλου.

Ως γνωστόν, ούτοι είχαν συλληφθεί την 14ην Ιουλίου εις τα ανοικτά του Καστελλορίζου υπό τουρκικού περιπολικού και είχον οδηγηθεί εις τας φυλακάς.

Οι επαγγελθόντες αλιείς έδωσαν λεπτομερείς πληροφορίας περί της στάσεως των τούρκων φυλάκων των κατά την διάρκειαν της τριμήνου φυλακίσεώς των.

ΚΑΤΕΣΒΕΣΘΗ ΠΥΡΚΑΪΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙΣΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Χθες την 10.40 πρωινήν εσημειώθη έναρξις πρυκαϊάς εξ ενώσεως καλωδίων αυτοκινήτου, ευρισκομένου έμπροσθεν του πρατηρίου βενζίνης Σταυριανάκη, παρά τον Σταθμόν ταξί.

Το πυρ κατεσβέσθη εγκαίρως υπό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, σημειωθεισών ελαχίστων ζημιών και αποφευχθείσης της επεκτάσεως του εις το πλησίον πρατήριον.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Η κίνησις ασθενών του Κρατικού Νοσοκομείου από 5/10/56-13/10/56 έχει ως ακολούθως:

Εισήλθον 87, εξήλθον 82, Χειρ/καί επεμβάσεις 21, Μαιευτ. - Γυναικ/καί 5, Τοκετοί 7, απεβίωσαν.

Εξετασθέντες εις τα Εξωτερικά Ιατρεία: Παθολογικόν 70, Χειρ/κόν 93, Παιδ/κόν 13, Μαιευτ-Γυν/κόν 14, Αφροδ-Δερ/κόν 36.  Σύνολον εξετασθέντων 226.