Αποτεφρώθηκαν 500 στρέμματα δάσους από πυρκαγιά στην Μονόλιθο

ΕΚ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΑΠΕΤΕΦΡΩΘΗΣΑΝ 500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΔΑΣΟΥΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ

Κατ’ αναφοράν της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Γενναδίου προχθές και περί ώραν 1ην μ.μ. ο Στυλιανός Τύρης του Nαθαναήλ ετών 43, γεωργός, επιχειρήσας όπως καθαρίση τον αγρόν του δια πυράς παρά την θέσιν “Τράπεζες” της περιφερείας Μονολίθου εγένετο υπαίτιος πυρκαϊάς δάσους, κειμένου πλησίον οτυ αγρού του εκ της οποίας απετεφρώθησαν περί τα 500 στρέμματα. Το πυρ κατεσβέσθη τας πρώτας πρωϊνάς ώρας της χθες τη βοηθεία αστυνομικών οργάνων και δασικών.
Ανακρίσεων επελήφθη η Δασική Αρχή.

Η Ι. ΣΥΝΑΞΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Συνεχιζομένων των συνεννοήσεων δια την σύγκλησιν Συνάξεως των Μητροπολιτών Δωδεκανήσου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κω απέστειλεν έγγραφον προς τον Σεβ. Μητροπολίτην Ρόδου δια του οποίου γνωρίζει ότι συμφωνεί όπως η Ιερά Σύναξις πραγματοποιηθή εντός του μηνός Νοεμβρίου ε.ε.
Κατόπιν τούτου οι Μητροπολίται Ρόδου και Καρπάθου-Κάσου συνεχίζουν τας συναντήσεις δια τον καθορισμόν της ακριβούς ημερομηνίας συγκλήσεως της Ιεράς Συνάξεως η οποία ως πληροφορούμεθα θα συγκροτηθή εις Ρόδον.

ΤΗΝ 22αν ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας απεστάλη προς τους Δήμους και τας κοινότητας της Δωδεκανήσου η ακόλουθος ανακοίνωσις:
«Εχομεν την τιμήν να παρακαλέσωμε όπως ανακοινώσητε/εις άπαντας τους ενδιαφερομένους ότι τα μαθήματα του σχολείου δια τους οδηγούς γεωργικών ελκυστήρων θα αρχίσουν την πρωΐαν της 22ας τρέχοντος μηνός τα δε μαθήματα δια τους μηχανοδηγούς αλωνιστικών μηχανών την 3ην Νοεμβρίου.
Δέον όθεν οι επιθυμούντες αντιστοίχους ημερομηνίας εις το Πρακτικόν Γεωργικόν Σχολείον Καλαμώνος όπου θα λάβη χώραν η ως άνω διδασκαλία.
Ο διευθυντής Γεωργίας
Δ. Παπασαραντόπουλος»

 


ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΚΩΝ
Σήμερον ο πρόεδρος της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών κ. Μπάρδος θα επισκεφθή τον Νομάρχην κ. Ρεμπάκον, προκειμένου να συνεργασθή μετ’ αυτού επί των θεμάτων της τιμής των σταφυλών και σύκων.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΚΡ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Προχθές ανεχώρησε δια του ατμοπλοίου της γραμμής εις Κάρπαθον ο πρόεδρος της Ενώσεως Οδηγών Αυτοκινήτων Ρόδου και αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου κ. Βασίλ. Θέμελης, προκειμένου να εξετάση διάφορα αυτοκινητιστικά ζητήματα της Καρπάθου.
Κατά σχετικάς πληροφορίας εις Κάρπαθον υπάρχουν άνω των 30 αυτοκινητιστών.
Ο κ. Θέμελης θα επιστρέψη εις Ρόδον σήμερον δια του αυτού ατμοπλοίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΔ ΘΑ ΠΕΡΙΟΔΕΥΣΗ ΑΝΑ ΤΑΣ ΝΗΣΟΥΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ως πληροφορούμεθα, εντός του προσεχούς 20ημέρου θα αρχίσουν πραγματοποιούμεναι υπό του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου κ. Λαμπριανού και του αντιπροέδρου αυτού κ. Θέμελη περιοδείαι ανά την Κάρπαθον, Κω, Κάλυμνον και Λέρον προς εξέτασιν διαφόρων εργατικών ζητημάτων συγκρότησιν εργατικών σωματείων κ.λπ.

ΣΧΟΛΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Καθ’ α πληροφορούμεθα υπό του Σωματείου Υποδηματεργατών Ρόδου καταβάλλονται προσπάθειαι δια την ίδρυσιν και λειτουργίαν εν Ρόδω τεχνικής Σχολής Υποδηματεργατών. Αι ενέργειαι γίνονται προς αντιμετώπισιν της σημειωθείσης ελλείψεως ειδικευμένων τεχνιτών, πιστεύεται δε ότι τελικώς θα στεφθούν υπό επιτυχίας.

Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
Δι’ εγκυκλίου του το Εργατικόν Κέντρον προς όλα τα σωματεία υπενθυμίζεται ότι ταύτα δέον να μετάσχουν μετά των λαβάρων των εις την παρέλασιν της 28ης Οκτωβρίου.

Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Την Δευτέραν εκπρόσωποι του προσωπικού της Καπνοβιομηχανίας θα συναντηθούν εις την Επιθεώρησιν Εργασίας με τους εργοδότας, δια τας τελικάς διαπΑραγματεύσεις προς σύναψιν συλλογικής συμβάσεως.