Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. η «Ειδική Έκθεση επί του Απολογισμού Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2015»

Στην Αθήνα σήμερα 17 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του κ. Κόκκινου Χαράλαμπος, συνήλθε σε συνεδρίαση το Εποπτικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) όπως προβλέπεται από το Π.Δ.74/2011 άρθρο 22 και όπως αυτό συγκροτήθηκε με το από 31.10.2011 πρακτικό εκλογής  με  θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Ειδική έκθεση επί του απολογισμού οικονομικής διαχείρισης 2015

Παρόντες ήσαν οι κ.κ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Γαλιατσάτος Σπύρος, Φιλίππου Πέτρος και Ψαθάς Βασίλειος.

Στη συνέχεια το Εποπτικό Συμβούλιο αφού διαπίστωσε την απαρτία  συνέταξε και ενέκρινε ομόφωνα την «Ειδική Έκθεση επί του Απολογισμού Οικονομικής Διαχείρισης 2015».

Η παραπάνω έκθεση θα τεθεί προς συζήτηση και έγκριση από τους συνέδρους της 4ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΝ.Π.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 2016.