Αποφασίστηκε η ίδρυση αποικίας ψυχοπαθών στη Λέρο

ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ  ΨΥΧΟΠΑΘΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΛΕΡΟΝ
Δια χθεσινού τηλεγραφήματος του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη προς τον Νομάρχην, ανακοινοί ότι κατόπιν συνεργασίας του μετά της υπουργού Κοιν. Προνοίας κας Τσαλδάρη, ενεκρίθη οριστικώς παρά του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και Ασφαλίσεως Αγροτών η ίδρυσις αποικίας ψυχοπαθών εις Λέρον, και η διάθεσις πιστώσεως 400.000 δρχ. δια την ενέργειαν επισκευών εις αχρησιμοποιηθησόμενα οικήματα προς εγκατάστασιν της αποικίας.

Η ΡΟΔΙΑΚΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΕΠΛΗΡΩΣΕ ΗΔΗ ΤΟ 50% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 1956
Ως εγνώσθη, η Ροδιακή Κονσερβοποιϊα από του τέλους Σεπτεμβρίου είχεν ήδη καταβάλει, συμφώνως με τους όρους συμφωνίας με την ΕΓΣΔ, το 50% της αξίας της τομάτας 1956, ήτοι 281.000 δρχ.

Κατά σχετικάς πληροφορίας το υπόλοιπον θα πληρωθή περί τα τέλη Δεκεμβρίου.

ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗ Η ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Ως πληροφορούμεθα, εντός των ημερών θα αρχίση εις τα ξενοδοχεία του “Αστέρος” εν Ρόδω η εφαρμογή της εκ της περιτροπής εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων,

Το σύστημα θα εφαρμοσθή εις τα ξενοδοχεία Ρόδων, Θέρμαι και Λίνδος κατόπιν σχετικής συνεννοήσεως της διοικήσεως των Ξενοδοχοϋπαλλήλων μετά των ενταύθα εκπροσώπων του Αστέρος προς ικανοποίησιν όλων των ξενοδοχοϋπαλλήλων και σχετικήν καταπολέμησιν της ανεργίας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η Ε.Γ.Σ.Δ. ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑ
Κατόπιν συνεργασίας του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη μετά του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και του υπουργού Συντονισμού, ανεκοινώθη χθες ότι η Διοίκησις της Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος ενέκρινε την χρηματοδότησιν της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών 50.260.000 δραχ. προς εξαγοράν και συμμετοχήν της Ενώσεως εις την “Ελαιουργικήν” ως και δια την λειτουργίαν Σαπωνοποιείου και Πυρηνελαιουργείου της ΡΟΔΙΑ.

 

Ο κ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΕΜΗΝΥΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ
Καθ’ α πληροφορούμεθα, υπό του κ. Γεωργίου Λαμπριανού, προέδρου του Εργατικού Κέντρου υπεβλήθη μήνυσις κατά του εν Αρχαγγέλου υπηρετούντος καθηγητού κ. Σωτηρίου, επί χειροδικία.

Ως αναφέρεται, ο κ. Σωτηρίου εμηνύθη διότι εκτύπησεν τον μαθητήν υιόν του κ. Λαμπριανού.

ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ Ο ΓΕΝ. ΕΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ  ΠΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΙΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Ως πληροφορούμεθα, την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον ο Γενικός Εφορος Προσκόπων κ. Αλεξάτος, προς ρύθμισιν ωρισμένων λεπτομερειών σχετικώς με την παραχώρησιν οικημάτων δια το “Προσκοπικό Χωριό”.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας ο κ. Αλεξάτος θα εξετάση και διάφορα άλλα ζητήματα, σχετικώς με την ανάπτυξιν του Προσκοπισμού εις Δωδεκάνησον.

ΕΞΗΤΑΣΘΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΙΚΑ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ, (ιδιαιτέρα ανταπόκρισις) - Αφίκετο εις την νήσον μας ο αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου κ. Β. Θέμελης, προκειμένου να εξετάση διάφορα εργατικά ζητήματα μεταξύ των οποίων και το της δυνατότητος επεκτάσεως της ασφαλίσεως του ΙΚΑ εις Κάρπαθον.  Ο κ. Θέμελης συνειργάσθη με εργατικούς παράγοντας, ανεχώρησε δε χθες εις Ρόδον.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, το Εργατικόν Κέντρον θα καταβάλη προσπαθείας δια την επέκτασιν του ΙΚΑ.

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
Ως πληροφορούμεθα, το ζήτημα του Επάρχου Καρπάθου ρυθμίζεται ήδη οριστικώς, τοποθετουμένου ως Επάρχου του Τμηματάρχου Α’ της Νομαρχίας Σερρών κ. Γεωργίου Γιαννακοπούλου.

Ο ΑΥΣΤΡΑΛΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ  ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗΝ
Χθες την 11.30’ πρωινήν ο Νομάρχης εδέχθη επίσκεψιν του εν Ελλάδι Γενικού Προξένου της Αυστραλίας κ. Κλάιφ.