Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων στα Δωδεκάνησα

Η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενημερώνει για την δυνατότητα  Ίδρυσης Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ), με αντικείμενο την Eπιθεώρηση και την Xορήγηση Πιστοποιητικού Επιθεώρησης και Αυτοκόλλητο σήμα Καταλληλότητας (Sticker) στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (Ψεκαστικά Μηχανήματα) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση αριθμ. Ε8 1831/39763 (ΦΕΚ 671/Β/21-04-2015) και τις εγκυκλίους αριθμ. 668 / 17477/ 10-02-2016 & 1336 / 34908 / 12-03-2016 της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Φυτικής παραγωγής - Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών πόρων και Λιπασμάτων.

Η τακτική  επιθεώρηση του Εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ( ΕΕΓΦ ) καθιερώνεται προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας των χρηστών, η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τη χρήση τους.

Οι  ΣΤΕΕΕΓΦ μπορούν να λειτουργούν κατόπιν έγκρισης από το Εργαστήριο Αναφοράς (Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής  του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών πόρων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) και εξουσιοδότησης (πενταετούς διάρκειας) από την ΔΑΟΚ της Περιφέρειας που διατηρεί της έδρα του.

Οι  ΣΤΕΕΕΓΦ  μπορεί να είναι:

Κατασκευαστές Εξοπλισμού Εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων
Καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
Έμποροι Γεωργικών μηχανημάτων
Συνεργεία Γεωργικών μηχανημάτων

οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV της παραπάνω Απόφασης και να διαθέτουν ένα άτομο (επιθεωρητής) ο οποίος να είναι κάτοχος πτυχίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 της παραπάνω Απόφασης.

Επισημαίνεται ότι ο καταγεγραμμένος Εξοπλισμός Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΕΕΓΦ)  στην ΔΑΟΚ και αυτών που θα καταγραφούν εκ των υστέρων από τους παραγωγούς,  θα πρέπει να επιθεωρηθούν και να πιστοποιηθούν τουλάχιστον μία φορά μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου  και έπειτα θα πιστοποιείται ανά τριετία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για Ίδρυση Σταθμού Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων ( ΣΤΕΕΕΓΦ )  μπορούν να αναζητήσουν την εν λόγω Υπουργική Απόφαση στο διαδίκτυο ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου   (psekastika.minagric.gr ) και στην Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας Δωδ/σου (στο τηλέφωνο 2241364917 κ. Νίκος Σοκοδήμος ).