Ψήφισμα της Καπνοβιομηχανίας Ρόδου για τον θάνατο του Εμμανουήλ Μαλτέζου

ΟΡΥΖΑ ΚΑΙ ΦΑΣΟΛΙΑ ΑΠΕΣΤΑΛΗΣΑΝ  ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Υπό του υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας απεστάλησαν προς το Κέντρο Προνοίας 193 σάκκοι ορύζης και 193 σάκκοι φασολίων προερχόμενοι εκ δωρεάς της ΚΑΡΕ.

Οι εν λόγω σάκκοι προορίζονται δια τα εξής Ιδρύματα:

Νοσοκομείον σάκκοι ορύζης 61 και φασολίων 61.  Σανατορίον σάκκοι αρ. 30 φασ. 30.  Ορφανοτροφείον Αρρένων σάκκοι δρ. 19 φασ. 19. Ορφ. Θηλέων σάκκοι αρ. 38, φασ. 38.  Γηροκομείον σάκκοι αρ. 9, φασ. 9.  Πρεβεντόριον σάκκοι ορ. 15, φασ. 15.  Και Κολύμπια σάκκοι αρ. 21 φασ. 21.

ΤΟ ΦΟΥΤ-ΜΠΩΛ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Δι’ αποφάσεως του υπουργού των Εσωτερικών κατετάγη το παίγνιον “φουτ μπωλ” εις την κατηγορίαν των τεχνικών παιγνίων.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ε. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΛΕΙΨΟΙ 20 (Ιδιαιτέρα ανταπόκρισις) - Την 7ην πρωινήν σήμερον (χθες), αφίκετο εις Λέρον, ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης. Εις την αποβάθραν το υπεδέχθησαν ο Νομάρχης, ο Έπαρχος Καλύμνου, ο Δήμαρχος Λέρου και πλήθος κόσμου.

Δια του ΘΟΑ 2202 αφίκετο ο κ. υπουργός μετά της συνοδείας του εις Λειψούς την 8.30’ πρωινήν, του επεφυλάχθη δε ενθουσιώδης υποδοχή.  Ο Δήμαρχος Λειψών ομιλών εξέφρασε την ευγνωμοσύνην των κατοίκων, εν συνεχεία δε ο κ. υπουργός εδήλωσεν ότι ευρίσκεται εις την διάθεσιν όλων.  Διετάχθη γεωλόγος να προβή εις εξέτασιν εις την νήσον δι’ εξεύρεσιν ύδατος.

ΠΑΤΜΟΣ, 20, (Ιδιαιτέρα ανταπόκρισις) - Προερχόμενοι εξ Αγαθονησίου αφίκοντο την 4ην μ.μ. Πάτμον ο κ. Κωτιάδης μετά της συνοδείας του.  Εις Αγαθονήσι ο Νομάρχης εχορήγησεν άδειαν εξαγωγής 1000 κιλών σφαγίων εις Σάμον.

Εις Πάτμον εις την είσοδον του λιμένος υπεδέχθησαν το ΘΟΑ πολυάριθμα σκάφη, εις την αποβάθραν δε ο λαός και οι σπουδασταί της Πατμιάδος.  Εις Πάτμον εξητάσθησαν τα αιτήματα της Σκάλας και Χώρας.

Αύριον (σήμερον) ο κ. υπουργός και ο Νομάρχης αναχωρούν εις Αστυπάλαιαν.

ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΙΔΡΥΣΙΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΩΔ/ΣΟΝ
Ως πληροφορούμεθα επί της Ενώσεως Πολυτέκνων Δωδεκανήσου, κατόπιν της υποβολής αθρόων υπομνημάτων προς Υπουργούς και Βουλευτάς σχετικώς με την ίδρυσιν και λειτουργίαν εις Δωδεκάνησον Ταμείου Προνοίας Πολυτέκνων, προς τον σκοπόν της ενισχύσεως εκάστοτε των απορωτέρων εξ αυτών, απεφασίσθη ήδη όπως Επιτροπή εξ αυτών επισκεφθή την Υπουργόν Κοινωνικής Προνοίας κα Τσαλδάρη κατά την εις Ρόδον άφιξιν της και ζητήση την ίδρυσιν του εν λόγω Ταμείου.

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΟΔΟΥ
ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Καπνοβιομηχανίας Ρόδου συνελθόν εκτάκτως επί τω αγγέλματι του θανάτου του επί σειράν ετών λίαν ευδοκίμως διατελέσαντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Καπνοβιομηχανίας Ρόδου Εμμανουήλ Μαλτέζου

ΨΗΦΙΖΕΙ
1) Όπως η Καπνοβιομηχανία Ρόδου απευθύνει συλλυπητήριον επιστολήν προς την οικογένειαν του εκλιπόντος.

2) Όπως αντί στεφάνου διαθέση ανά δραχμάς 500 εις τα Ορφανοτροφεία Αρρένων και Θηλέων Ρόδου.

3) Όπως σύσσωμον το Διοικητικόν Συμβούλιον ακολουθήση την εκφοράν αυτού.

4) Εις τον κ. εντελμένον Συμβούλιον ανατίθεται όπως μεριμνήση δια την δημοσίευσιν του παρόντος εις τον εγχώριον Τύπον.

Ο Πρόεδρος
Ν. ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ
Ο Αντιπρόεδρος
Κ.Α. Χιωτάκης
Κ. Τζωρτζάκης, Δημ. Δημητράκης, Ι. Χατζησταμάτης, Φ. Ιωαννίδης, Ι. Κυριακόπουλος