Εξερράγη η κάννη του όπλου του και τραυματίστηκε

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εκλεκτοί αρραβώνες

Ο εκλεκτός νέος Ιάκωβος Καλαϊτζής και η χαριτόβρυτος δνίς Φωτεινή Κοντυλιού έδωσαν την 21ην τρ. μηνός αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου.
Τους αρραβώνας των ευχόμεθα να είναι αρραγείς και η στέψις ταχίστη.

 

 

ΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ
Δι’ εγγράφου του Υπουγείου Παιδείας προς την Επιθεώρησιν Σωματικής Αγωγής ζητείται όπως εξετάση αύτη και αναφέρει τα εκτελεστέα έργα, δια το προσεχές οικονομικόν έτος 1957, εις τα υπό την εποπτείαν της εθνικά γυμναστήρια, γνωρίζουσα συγχρόνως και την απαιτηθησομένην δαπάνην.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δια Νομοθετικού διατάγματος εκυρώθη η σύμβασις δια την προστασίαν των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων.

ΕΓΕΝΕΤΟ ΧΘΕΣ Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΕΜΜ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ
Πάνδημος εγένετο χθες την πρωΐαν εκ του Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού η κηδεία του εκλιπόντος προέδρου του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσυ Εμμανουήλ Μαλτέζου.
Επί της σορού του εκλιπόντος κατετέθησαν δεκάδες στεφάνων των διαφόρων οργανώσεων και των πολυπληθών φίλων της οικογενείας Μαλτέζου.
Την κηδείαν παρηκολούθησαν αι Αρχαί της πόλεως και αρκετοί συμπολίται.

ΑΠΩΛΕΙΑΙ
Μεταξύ Παλαιάς και Νέας Αγοράς απωλέσθη πορτοφόλιον ανήκον εις τον πτωχόν βιοπαλαιστήν Γεώργιον Αυγενικού εκ Δαματριάς περιέχων χρήματα και την ταυτότητά του.
Σημειωτέον δε ότι τα ως άνω χρήματα δεν ανήκουν εις αυτόν αλλά τα έφερεν αύτος προς εξυπηρέτησιν των χωριανών του να τα παραδώση εις Δημοσίαν Υπηρεσίαν. Παρακαλείται ο ευρών όπως τα παραδώση εις τα Γραφεία μας και αμοιφθήσεται.

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Τ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Την προσεχή Δευτέραν, ως ανεκοινώθη, θα αρχίση λειτουργούσα η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων.
Ηδη επέστρεψαν εξ Αθηνών ο διευθυντής της Σχολής κ. Μολδοβάνος, περί τα τέλη δε της τρεχούσης εβδομάδος θα αφιχθή ο διευθύνων σύμβουλος της Σχολής κ. Γαργαλίδης όστις θα εκπροσωπήση τον πρόεδρον του Συμβουλίου της κ. Φωκάν, κατά τα εγκαίνια.

ΕΞΕΡΡΑΓΗ ΚΑΝΝΗ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ
Προχθές την 7ην πρωινήν ο Αμέτ Ιμάνογλου του Ιμπράμ και της Χασενέρ, ετών 38, γεωργός κάτοικος Ρόδου θηρεύων εις την παρά το κτήμα Καζούλλη αγροτικήν περιοχήν, ετραυματίσθη εις την αριστεράν χείρα λόγω εκρήξεως της αριστεράς κάννην του όπλου του καθ’ ον χρόνον επυροβόλησεν εναντίον θηράματος.
Ο τραυματισθείς διεκομίσθη και νοσηλεύεται εις το Κρατικόν Νοσοκομείον ένθα διεπιστώθη ότι έχει αποκοπή ολόκληρος η ονυχοφόρος φάλαγξ του αριστερού αντίχειρος.
Υπό του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, ενεργούνται τα δέοντα.


ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΘΑ ΕΦΟΔΙΑΣΘΟΥΝ ΔΙ’ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Δι’ εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας προς τα Σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως και την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν, ζητείται όπως αναφέρουν εις την Επιθεώρησιν Σωματικής Αγωγής ποιών και πόσων αθλητικών ειδών έχουν ανάγκην, προκειμένου να εφροδιασθούν ταύτα δι’ αναλόγων ειδών.

ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Χθες συνηντήθησαν εις τα Γραφεία της Επιθεωρήσεως Εργασίας οι εκπρόσωποι της Καπνοβιομηχανίας και του προσωπικού αυτής, δια την σύναψιν συλλογικής συμβάσεως.
Ως εγνώσθη, οι εκπρόσωποι της Καπνοβιομηχανίας, εζήτησαν 15νθήμερον προθεσμίαν, δια να ρυθμίσουν ωρισμένας λεπτομερείας.