Θα κατασκευαστεί οδός που θα συνδέει την Έμπωνα με τα Σιάννα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Δεν εορτάζουν

- Ο καθηγητής κ. Δημήτριος Κοτζιάς δεν εορτάζει ούτε δέχεται επί τη ονομαστική του εορτή.
- Λόγω πένθους δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις ο κ. Δημήτριος Κόκκινος.

ΕΞΕΔΟΘΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Χθες εξεδόθη το πρόγραμμα των 11ων Πανδωδεκανησιακών αγώνων, των οποίων η Επίτιμος Επιτροπή απηρτίσθη εκ των Α.Σ. Μητροπολίτου Ρόδου, του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, των βουλευτών κ.κ. Χαρίτου και Παπαεμμανουήλ, του Νομάρχου, του Δημάρχου, του Ανωτέρω Διοικητού και εκπροσώπων του ΣΕΓΑΣ και της ΕΠΣΔ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρέλασιν παράταξιν έπαρσιν Σημαίας, ορκωμοσίαν, κήρυξιν ενάρξεως αγώνων, δρόμους, σφαιροβολίας, άλματα, σκυταλοδρομίαν, ποδηλασίαν, δισκοβολίαν, ακοντισμόν κ.λπ.

Της Αγωνοδίκου Επιτροπής μετέχουν: Αλυτάρχαι Ι. Αλεξιάδης και Μ. Παπαθανάσης, Γυμνασίαρχος Ν. Νεοφύτου, Εφοροι Α. Σουλούνιας, Α. Δουκάκης, Ν. Αράπογλου, Σ. Μαμαλίγκας, Ν. Μανέττας, Η. Ζουρούδης, Ν. Φώκιαλης, Μ. Σταμάτογλου, Δ. Δοξόπουλος, Αφέται Ε. Μανωλάς και Χ. Παλαιολόγος Χρονομέτραι Θ. Καραζόπουλος, Ι. Βιττώριας, Δ. Παπαδόπουλος, Κ. Μελλίνης, Κ. Τζωρτζάκης, Ι. Κοζάς, Κριταί Κ.α. Μανιά, Μ. Δουράκος, Ν. Πολίτης, Ε. Τουτσόγλου, Α. Ιωαννίδης, Μ. Κόκκινος, Α. Λαμπρίδης, Ι. Ραφτόπουλος, Γ. Παυλίδης, Π. Παντελίδης, Δ. Κερμιζόπουλος, Π. Ανδρεάδης, Θ. Σουλούνιας, Ι. Τσίγγος, Γραμματεία Α. Καταβενάκης, Φ. Τριανταφύλλου, Λ. Σαρρής, Γ. Μηνάς, Ι. Ρουσσέτος, Ν. Χατζηγεωργίου, Εκφωνητής Α. Σουλούνιας, Ιατροί Μ. Τσατσαρώνης και Μ. Μελάς, Γεν. Επόπτης Αγώνων Α. Δημητριάδης, Γεν. Πρόσταγμα Π. Παυλίδης, Ορκωμοσία Ζωίτης, Παπανικολάου.

 

 

ΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΦΥΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΟΥ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Αστυπάλαια 22 (Ιδ. ανταπόκρισις) - Αφίχθησαν εις Αστυπάλαιαν ο Δ/ντής Γεωργίας κ. Παπασαράντοπουλος και ο Διοικητής Αγροφυλακής Δ/σου κ. Λιπαρμπούνης προς επιθεώρησιν των ζητημάτων αρμοδιότητός των.  Ιδιαιτέρως ο κ. Παπασαραντόπουλος θα εξετάση το ζήτημα των ζημιών αι οποίαι προεκλήθησαν εις αμπελώνας και δένδρα εκ του παλιρροιακού κύμματος και της ξηράνσεως των φυτών οφειλομένης εις το παραμείναν επί του εδάφους θαλάσσιον άλας.

ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΟΥΣΑ ΤΗΝ ΕΜΠΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΙΑΝΝΑ
Δι’ εγκυκλίου του ο Νομάρχος προς τον ΟΔΑΠΔΔ εζήτησε την διάθεσιν αναλόγου πιστώσεως δια την αποπεράτωσιν μέρους της Κεντρικής οδού της αγούσης επί της Δυτικής  πλευράς του Ατταβύρου, μεταξύ των κοινοτήτων Έμπωνας και Σιαννών.

Η ΣΥΛΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
Χθες επραγματοποιήθη η προαγγελθείσα Γενική Συνέλευσις των μελών του Σωματείου Εργατοτεχνιτών Δήμου Ρόδου.
Κατ’ αυτήν συνεζητήθησαν διάφορα θέματα άτινα αφορούν την τάξιν του εν λόγω Σωματείου.  Επίσης εξελέγη τριμελής επιτροπή αποτελουμένη εκ των μελών του Σωματείου κ.κ. Νικολάου Πολιά προέδρου του Σωματείου, Ιωάννου Ζαχαρία αντιπροέδρου και Αναστασίου Αναστασιάδη με επί κεφαλής τον Πρόεδρον του Εργατικού Κέντρου κ. Γεώργιον Λαμπριανός ότις προσεχώς θα έλθη εις διαπραγματεύσεις μετά των εργοδοτών των δια σύναψιν και υπογραφήν νέας συλλογικής συμβάσεως.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΝ ΣΤΟΡΓΗΝ
Δι’ εγγράφου του το Σωματείον Συνταξιούχων Ρόδου προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλήν, διαδιβάζει ψήφισμα διαμαρτυρίας της Γεν. Συνελεύσεως του, δια του οποίου ζητείται περισσότερα στοργή προς την τάξιν.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ
Δι’ αποφάσεως του κ. Νομάρχου ενεκρίθη η εκ του προϋπολογισμού της Νομαρχίας χορήγησις πιστώσεως 10.000 δραχμών προς εκτέλεσιν επισκευών εις το κτίριον του Αστυνομικού σταθμού νήσου Λειψών υπό της υπηρεσίας Δημοσίων Εργων.