Υπερφυσικό φαινόμενο στην Πάτμο

ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ

Εκινείτο μία κανδήλα εις τον Ναόν Αγίου Φωκά

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΘΑΥΜΑΤΟΣ;
ΠΑΤΜΟΣ (του ανταποκριτού μας) - Ενα περίεργο φαινόμενον, το οποίον αποδίδεται εις θαύμα, συνέβη εις τον Ναόν του Αγίου Φωκά και ανεστάτωσεν κυριολεκτικώς τους κατοίκους της νήσου και 200 ξένους περιηγητάς.  Η Αικατερίνη Βαρβαρή, Σταυρούλα Μελιανού και Αννα Γονιδάκη, καθ’ ην στιγμήν εντός του ανωτέρω Ναού προσηύχοντο γονυπετείς, αιφνιδίως είδον μίαν μεγάλην κανδήλαν που ευρίσκεται έμπροσθεν της εικόνος του Ταξιάρχου, να σείεται εις σημείον ώστε να χύνεται έξω αυτής το έλαιον. 

Αι νέαι εξήλθον αμέσως της εκκλησίας και εκάλεσαν τον ιερέα και τους περιοίκους, οι οποίοι έμειναν εκστατικοί εις το περίεργον φαινόμενον.  Το πλέον περίεργον όμως είναι ότι ο φωτορεπόρτερ, όστις συνώδευσε τους ξένους περιηγητάς κ. Ιωάννης Κρικρής, προσεπάθησε να φωτογραφήση το φαινόμενον, αλλά αιφνιδίως η κανδήλα έπαυσε να κινήται.  Επενέβη, όμως ο ιερεύς και ο κ. Κρικρής απεσύρθη, ενώ η κανδήλα επανήρχισε κινουμένη και πάλιν επ’ ολίγον ακόμη.  Το γεγονός, γνωσθέν ευρύτατα, προεκάλεσε μετάλην συρροήν πιστών εις τον Ναόν προς τέλεσιν παρακλήσεων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΓΧΡΩΜΟΝ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΣ ΕΚΔΙΔΕΙ Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ
Ως εγνώσθη η Νομαρχία εν τη προσπαθεία της όπως αναπτύξη το ενδιαφέρον των ξένων και ημεδαπών δια τα αξιοθέατα των νήσων του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος, προήλθεν εις την απόφασιν όπως εκδόση φωτογραφικόν λεύκωμα έγχρωμον, εις τας σελίδας του οποίου θα εμφανίζωνται όλαι αι φυσικαί καλλοναί, τα ιστορικά μνημεία και αι αφθάστου ωραιότητος τοποθεσίαι των κυριωτέρον νήσων της Δωδεκανήσου και ιδίως της Ρόδου, Καλύμνου, Λέρου, Κω και Πάτμου, χωρίς να παραλείπωνται και τα υπόλοιπα νησιά, που παρουσιάζουν τουριστικόν ενδιαφέρον.  Το εν λόγω λεύκωμα, το οποίον θα κυκλοφορήση ευρέως θα αποτελέση τον τουριστικόν καθρέπτην της Δωδεκανήσου.

ΑΘΡΟΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΕΣΧΑΤΩΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Κατά την τελευταίαν της συνεδρίασιν η Επιτροπή Επαγγελματικής Κατατάξεως οικοδόμων, εξήτασεν υπερεκατόν αιτήσεις ενδιαφερομένων.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, εις τους περισσοτέρους εξ αυτών ενεκρίθη η χορήγησις επαγγελματικών βιβλιαρίων.

ΘΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ ΥΠΟ ΔΗΜΩΝ ΔΙ’ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Εσωτερικών και Οικονομικών, παρετάθη μέχρι  31-10-56 η χορήγησις αποζημιώσεων, λόγω υπερωριακής εργασίας εις το τεχνικόν προσωπικόν των Δήμων.

ΑΥΡΙΟΝ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΕΚ ΡΟΔΟΥ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Αύριον αναχωρούν, τα από ημερών ευρισκόμενα εις τα Ροδιακά ύδατα αμερικανικά πολεμικά, ήτοι το αεροπλανοφόρον “Ράντολφ”, 7 αντιτορπιλλικά και εν πετρελαιοφόρον.
Εξ άλλου, εγνώσθη ότι δεν θα καταπλεύση αύριον αμερικανικόν αντιτορπιλλικόν, ως είχεν εξαγγελθή.

ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓ/ΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΞΕΝΟΔ/ΛΗΛΩΝ
Ως πληροφορούμεθα, δι’ αποφάσεως της Νομαρχίας συνεκροτήθη Επιτροπή Χορηγήσεως Επαγγελματικών Βιβλιαρίων εις Ξενοδοχοϋπαλλήλους.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, η εν λόγω Επιτροπή θα συνέλθη συντόμως προκειμένου να συγκροτηθή εις σώμα.

1350 ΤΟΝΝΟΙ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας) - Πληροφορούμεθα, ότι υπό του Οινοποιείου του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Κω οινοποιήθησαν μέχρι τούδε 1350 τόννοι σταφυλών.
Εξ άλλου, λόγω της σημειουμένης ανεπαρκείας φορτηγών αυτοκινήτων, αγορασθέν παρά του ως άνω συνεταιρισμού μετεφέρθη ενταύθα καινουργές φορτηγόν αυτοκίνητον, το οποίον θα χρησιμοποιηθή δια τας ανάγκας του Οινοποιητικού εργοστασίου αυτού.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΙΤΑΛΟΣ ΕΙΣ ΚΩ
ΚΩΣ (Του ανταποκριτού μας) - Αφίκετο ενταύθα εκ Ρόδου ο Ιταλός αρχαιολόγος κ. Κοντιτσέλλο Βαλντασσάρε.  Ως μας εδήλωσεν ο κ. Βαλντασσάρε, ο οποίος υπηρετεί εις την Ιταλικήν Αρχαιολογικήν Σχολήν Αθηνών, σκοπός του εις Ρόδον και Κω ταξιδίου του είναι η μελέτη των Δωδεκανησιακών Αρχαιοτήτων.

Επ’ ευκαιρία ο διακεκριμμένος αρχαιολόγος μας ετόνισεν ότι οι αρχαιότητες της νήσου μας είναι ανεκτιμήτου αξίας.