Απάντηση στο διευθυντή της ΔΕΥΑΡ

Απάντηση στο γενικό διευθυντή της ΔΕΥΑΡ και στο έγγραφό του αναφορικά με την ανάκληση αδειών για τη διάθεση υγρών αποβλήτων από τα ελαιοτριβεία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, έδωσε το τμήμα βιομηχανίας και ενέργειας της περιφέρειας.

Ειδικότερα ο προϊστάμενος του τμήματος Γιάννης Γιαννάς παραθέτει τις απόψεις της υπηρεσίας και επισημαίνει ότι η διάθεση αποβλήτων από τα ελαιοτριβεία, αφορά τα υγρά που προέρχονται από το πλύσιμο του καρπού και όχι τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία το γνωστό κατσίγαρο.  

Αναλυτικά το απαντητικό έγγραφο αναφέρει τα εξής:
“Σας γνωρίζουμε τις απόψεις της Υπηρεσίας μας αναφορικά με την τελική διάθεση των απόβλητων ελαιοτριβείων της νήσου Ρόδου στις εγκαταστάσεις του βιολογικού της ΔΕΥΑΡ.  

Τα διφασικά ελαιοτριβεία παράγουν υγρά απόβλητα μόνο από πλύσιμο του ελαιοκάρπου και από το φυγοκεντρικό διαχωριστήρα. Τα απόβλητα μετά από επεξεργασία (υποχρεωτική με βάσει τις ΠΠΔ) που περιλαμβάνει λιποσυλλέκτη, εξουδετέρωση (προσθήκη τουλάχιστον 5 κιλών ασβέστη ανά τόνο ελαιοκάρπου ή 2% ανά μονάδα όγκου των υγρών αποβλήτων) και καθίζηση (προβλέπεται τουλάχιστον 3ωρη παραμονή) οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή και η τελική τους διάθεση θα πρέπει να γίνεται σε κατάλληλους αποδέκτες (ΕΕΛ ΔΕΥΑΡ).

Σύμφωνα με μελέτες και έρευνες τα απόβλητα αυτά, εφόσον έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία, είναι συμβατά ως προς την σύστασή τους με τα αστικά λύματα. Από την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχουν χορηγηθεί άδειες για τρία τριφασικά ελαιοτριβεία στο δήμο Ρόδου, τα οποία έχουν την υποχρέωση τήρησης των ορών της ΑΕΠΟ (Α2) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Και για τα τριφασικά ελαιοτριβεία η διάθεση υγρών αποβλήτων μετά από επεξεργασία σε κατάλληλους αποδέκτες (ΕΕΛ-ΔΕΥΑΡ) αφορά μόνο τα απόβλητα που προέρχονται από το πλύσιμο του ελαιοκάρπου.

Η τελική διάθεση των υγρών απόβλητων που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία (κατσίγαρος) γίνεται σε εξατμισοδεξαμενές σύμφωνα με την Υ.α. με Αριθ. Φ.15/4187/266/2012 και την με Α.Π.οικ.12550/744/Φ15 2-11-2012 Εγκύκλιος “Γενικές κατευθύνσεις εφαρμογής του όρου Ε3 της με α.π. Φ.15/4187/266ΚΥΑ (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012)> της Γ.Γ.Β.

Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
“4.1.1. Ο φορέας του έργου φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση.
4.3.2.2. Το χρονοδιάγραμμα μεταφοράς των βοθρολυμάτων να γίνεται με ευθύνη του φορέα του έργου και με σκοπό να ελαχιστοποιούνται οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η όχληση των κατοίκων.

4.3.2.3... Να γίνεται έλεγχος του περιεχομένου των βυτιοφόρων προτού εκκενωθούν στην δεξαμενή υποδοχής.
4.6.4 Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί εκ μέρους της ΔΕΥΑ Ρόδου και σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό της, στη σύνδεση οποιασδήποτε παραγωγικής μονάδας με το αποχετευτικό δίκτυο, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος ουσιών που θα δημιουργήσουν λειτουργικό πρόβλημα στην εγκατάσταση.

Να υπάρχει συνεχής επαφή της ΔΕΥΑ με τις παραγωγικές μονάδες που συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και παρακολούθηση της ποιότητας των εισερχομένων υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο. Η συνεπεξεργασία υγρών αποβλήτων παραγωγικών μονάδων με τα αστικά λύματα μπορεί να γίνει αποδεκτή, εφόσον α) τα απόβλητα των παραγωγικών μονάδων έχουν υποστεί κατάλληλη προεπεξεργασία και

β) η ποιοτική σύσταση των αποβλήτων αυτών δε διαφέρει αισθητά από τον μέσο όρο της σύστασης των αστικών λυμάτων” της με Α.Π. οικ. 32074/ 27-6-2016 Απόφαση “Ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 104438/22.5.2008 για τα έργα της αποχέτευσης και της εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του Δήμου Ρόδου, που βρίσκονται στην περιοχή “Βόδι” του Νομού Δωδεκανήσου” η ΔΕΥΑΡ έχει την υποχρέωση να ελέγχει το περιεχόμενο των βυτιοφόρων που μεταφέρουν απόβλητα ελαιοτριβείων προτού εκκενωθούν στην δεξαμενή υποδοχής και την δυνατότητα συνεπεξεργασίας των υγρών αποβλήτων που έχουν υποστεί κατάλληλη προεπεξεργασία.

Με το Β σχετικό μας ενημερώνετε ότι ανακαλούνται οι βεβαιώσεις που έχετε χορηγήσει κατά το παρελθόν για ορισμένα ελαιοτριβεία. Παρακαλούμε προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειές της (ανάκληση των αδειών για τα συγκεκριμένα ελαιοτριβεία), να μας κάνετε γνωστό ποιές βεβαιώσεις ανακαλούντα”.