Στα εγκαίνια της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου ο υπουργός κ. Τσάτσος

ΟΙ ΝΙΚΗΤΑΙ ΤΩΝ ΠΑΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ
Έληξαν προχθές οι 11οι Πανδωδεκανησιακοί Αγώνες δια της δεύτερης ημερίδος αγωνισμάτων.
Τα αποτελέσματα έχουν ως κάτωθι: δρόμος 110 μ., μετ’ εμποδίων Χατζησάββας (Διαγόρα). Ακοντισμός Υψηλάντης (ΑΕΠ), δρόμος 400μ. Χατζησάββας. Άλμα επί κοντώ Πόπορος (Διαγόρα), Αλμα τριπλούν Γιαλουράκης (ΑΟΝ), Σκυταλοδρομία 4x400 ΔΙΑΓΟΡΑΣ. Ποδηλασία 30 γύρων Κελεπιλέρ (ΑΟΝ).
Τους περισσοτέρους βαθμούς εκέρδισεν ο Διαγόρας με 2αν την ΑΕΠ, 3ον τον ΑΟΝ και 4ον τον Δωριέα.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ
Χθες την πρωΐαν ανεχώρησε δια σκάφους της ΘΟΑ εις Καστελλόριζον ο Νομάρχης κ. Γ. Ρεμπάκος, προς ρύθμισιν ζητημάτων των εγκαθισταμένων εκεί τεχνικών Σχολών και επιτόπιον εξέτασιν αιτημάτων των κατοίκων. Ο κ. Νομάρχης θα επιστρέψη σήμερον.


ΕΙΣ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΘΑ ΕΛΘΗ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΤΣΑΤΣΟΣ
Ως εγνώσθη, τα εγκαίνια της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου θα τελεσθούν την προσεχή Κυριακήν, αντί της χθες προς τον σκοπόν της καλυτέρας προετοιμασίας αυτών.
Εν τω μεταξύ αφίκοντο ο διευθύνων σύμβουλος της Σχολής κ. Γαργαλίδης και οι μαθηταί, οίτινες προχθές παρηκολούθησαν εν σώματι την δοξολογίαν, εν συνεχεία δε εόρτασεν την εθνικήν επέτειον δι’ εσωτερικής εορτής επιτυχούς.
Ακολούθως οι μαθηταί εξέδραμον εις τα τουριστικά και λοιπά αξιοθέατα της Ρόδου.
Καθ’ ωρισμένας πληροφορίας, εις τα εγκαίνια της προσεχούς Κυριακής πιθανόν να παραστή και ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Τσάτσος.
 

ΤΟ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΝ “ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ” ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΑΛΙΕΙΣ ΜΑΣ
Από της εσπέρας του Σαββάτου ευρίσκεται εις τα Δωδεκανησιακά ύδατα το περιπολικόν του Βασιλικού Ναυτικού “Χατζηκωνσταντής” ενεργούν περιπολίας προς προστασίαν των Δωδεκανησίων αλιέων από τας τουρκικάς επιθέσεις.
Η αποστολή του εν λόγω σκάφους εγένετο κατόπιν του τελευταίως σημειωθέντος επεισοδίου εις Σύμην, ότε τουρκικόν περιπολικόν εξήλθε κατά πολύ των τουρκικών χωρικών υδάτων.

ΔΕΝ ΑΠΕΠΕΡΑΤΩΘΗ ΕΙΣΕΤΙ ΕΙΣ ΚΩ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΚΤΑΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΩΣ (Του ανταποκριτού μας)- Ενώ εξακολουθεί να υφίσταται οξύ το πρόβλημα της στεγάσεως εν τούτοις αι εργασίαι δια την αποπεράτωσιν της δευτέρας λαϊκής οκτακατοικίας εσταμάτησαν προ μηνών διότι, ως μας διευκρινήσθη, δεν υπάρχουν πιστώσεις δια την κατασκευήν των πορτοπαραθύρων και υδραυλικών εγκαταστάσεων μετά το πέρας των οποίων η οκτακατοικία θα είναι έτοιμη.
Εν τούτοις πρέπει να παραχωρηθή το ταχύτερον ή ανωτέρω πίστωσις δια να καταστή εφικτή η εγκατάστασις αρκετών αστέγων απόρων οικογενειών εντός της οκτακατοικίας.

Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Το υπουργείον Εσωτερικών παρήγγειλε προς τους Νομάρχας όπως εις περίπτωσιν καθ’ ην διαπιστούται ύπαρξις διαφοράς είτε μεταξύ Δήμων και Κοινοτήτων είτε μεταξύ τούτων και ετέρων Νομικών προσώπων ή ιδιωτών έχουσα αντικείμενον περιουσιακά δικαιώματα, δέον να καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως της διαφοράς ταύτης δι’ επωφελούς συμβιβασμού.