«Ειδήσεις» από τα παλιά

Του Αντώνη Βενέττη           

Διαχρονικά η είσπραξη φόρων ήταν, για τους φορολογούμενους “λίαν επαχθής” (βλ. “είδηση” της 14.7.1866) και επίσης -διαχρονικά- οι Έλληνες της διασποράς, συνδράμουν το ελληνικό κράτος. Έτσι οι Έλληνες του Καΐρου, προσφέρουν στον Πρόξενο της Ελλάδος πολυτελή άμαξα, για τις μετακινήσεις του και οι Έλληνες του Λονδίνου, μετά το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, τον Νοέμβριο του 1866, κατά την τριετή εξέγερση των Κρητικών κατά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, προβαίνουν στην αγορά ταχύτατου ατμοπλοίου “βαπτίσαντες αυτώ τω ιερώ ονόματι του Αρκαδίου”.

Παρελαύνουν επίσης στις δημοσιευόμενες “ειδήσεις” του παρελθόντος ο Πλάτων Δρακούλης (1858-1934), δημοσιογράφος και κοινωνιολόγος, από τους πρωτοπόρους του σοσιαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα και ο εβραϊκής καταγωγής Αβραάμ Μπεναρόγια (1876-1979), ένας από τους πρώτους εκπροσώπους του σοσιαλιστικού κινήματος. Ένας Έλληνας, υπαξ/κός κατατάσσεται στη γαλλική Λεγεώνα των Ξένων, και στο Σαντιάγο της Χιλής, ένας Έλληνας “διευθύνει ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης” και ένας Έλληνας της Αυστραλίας, συμμετέχει -και επιζεί- της καταστροφικής για τους Αγγλογάλλους, εκστρατείας της Καλλίπολης της Θράκης, κατά τη διάρκεια του Α’ π.π. εις την οποίαν έχασαν τη ζωή τους 130.000 άντρες!

Ακολουθεί ένα πορτραίτο του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ’ του μεγαλοπρεπούς (+1912) και ένα πορτραίτο του Λένιν στον “Ριζοσπάστη” του 1918.

Ένας μετανάστης, ελληνικής καταγωγής, αναδεικνύεται το 1929 βουλευτής στις Η.Π.Α.

Η επόμενη “είδηση” αναφέρεται στη γενέθλια πόλη του ποιητή των θαλασσών Νίκου Καββαδία (1910/1975), που είναι το Χαρμπίν της Μαντζουρίας, και ο Γ. Παπανδρέου, Πρωθυπουργός των Δεκεμβριανών το 1944, κατηγορεί, προφανώς το Κ.Κ.Ε., ως υπαίτιο της αιματηρής εξέγερσης, γιατί ήθελε, παράλληλα με το στρατό του επίσημου κράτους, να “διατηρήση, ίδιον στρατόν”!

Το 1949, διαρκούντος του Εμφυλίου πολέμου, εκτελείται, ως ανυπότακτος, γόνος Αθηναϊκής οικογενείας με ισχυρά οικονομικά και πολιτικά ερείσματα στην εποχή της.

Ακολουθεί ένα ειδύλιο της κατοχής με ευτυχή κατάληξη και ο θάνατος υπολοχαγού του Ε.Σ., κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, καταγόμενου από την ορεινή Ναυπακτία.

Η επόμενη “είδηση” αναφέρεται σε Κεφαλλήνες της διασποράς και η τελευταία στην άφιξη στην Ελλάδα του διάσημου Γάλλου συγγραφέα Αντρέ Μωρουά.

ΑΙΩΝ, 14.7.1866. Αι καταδιώξεις των καθυστερούντων εκ διαφόρων αιτιών εξακολουθούσι και εις τας εδώ επαρχίας, αλλ’ ο τρόπος της εισπράξεως εις τα χωρία είναι λίαν επαχθής. Οι εισπράκτορες, συνοδευόμενοι υπό χωροφυλάκων, μετέρχονται πολλάς καταπιέσεις, μύρια παράπονα υπό των κατοίκων τούτων ηκούσαμεν περί τούτου και είναι καλόν να διαταχθώσιν, ίνα φέρωνται επιεικώς, καθόσον εις πάντας είναι γνωστή η υπάρχουσα αχρηματία. (Αρκαδία).

ΑΙΩΝ, 25.7.1866-ΚΑΪΡΟΝ, (17-29) Ιουλίου. Οι ενταύθα έμποροι Έλληνες διά του κάτωθι προς τον ενταύθα πρόξενόν μας (Αλέξανδρον Λογοθέτην) αναφοράς προσφέρουσιν αυτώ πολυτελή άμαξαν ην παρήγγειλαν εις Παρισίους (...).

ΑΙΩΝ, 27.12.1866. Καθ’ ά βεβαιούσιν αι εφημερίδες της Σύρου, οι εν Αγγλία ομογενείς ηγόρασαν ταχύτατον τι ατμόπλοιον, διανύον έως 18 μίλια την ώραν, καταδικασθέν δε εις λογαριασμόν των ομοσπόνδων της Μεσημβρίας της Αμερικής, και αντί 30.000 λιρών, όσον ετιμάτο, πωληθέν εις τους ημετέρους αντί μόνον 10.000. Οι αυτοί ομογενείς  δαπανώσι και ετέρας δισχιλίας λίρας, προς εξοπλισμόν του ταχυπλόου τούτου, όπερ αποστέλλουσιν αμέσως εις τας ελληνικάς θαλάσσας, βαπτίσαντες αυτό τω ιερώ ονόματι του Αρκαδίου. Μόνον ο την πρωτίστην λαβών θέσιν των επ’ ευεργεσίας εθνικαίς διακρινομένων εν τη δυτική Ευρώπη Ελλήνων, ο Έλλην εν Λονδίνω πρόξενος κ. Μιχαήλ Σπάρταλης προσήνεγκεν προς την αγοράν του ταχυπλόου τούτου 600 λίρας, ήτοι τρισχίλια τάλληρα. Ούτω προσφερόμενοι οι Έλληνες, αποδεικνύουσιν, ότι κατεννόησαν τι ωφείλουσι να πράξωσιν, εάν θέλωσι να συμπληρώσωσιν όσον τάχος το έργον της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

ΠΑΤΡΙΣ, 7.7.1914. Ο Έλλην σοσιαλιστής κ. Πλάτων Δρακούλης ευρισκόμενος εν Θεσσαλονίκη ετηλεγράφησε προς τον Υπουργόν των Εσωτερικών κ. Ρέπουλην, διαμαρτυρόμενος διά την σύλληψιν και φυλάκισιν του Εβραίου σοσιαλιστού Μπεναρόγια. (...)

ΠΑΤΡΙΣ, 14.8.1914. Ο Γαλλικός τύπος προ της εκρήξεως του Ευρωπαϊκού πολέμου αφιέρωσε στήλας ολοκλήρους διά τον ένδοξον θάνατον του λοχαγού του Γαλλικού Στρατού Γεωργίου Πρόκου, φονευθέντος εις μίαν από τας τελευταίας συγκρούσεις του Γαλλικού στρατού με τους ιθαγενείς του Μαρόκου. (...)

Ο Πρόκος υπήρξεν εις ενδιαφέρων στρατιωτικός περιπετειώδης τύπος. Ηρχισεν το στάδιόν του ως υπαξ/κός του ιππικού του Ελληνικού στρατού και κατόπιν ατυχούς επεισοδίου κατετάχθη εις την λεγεώνα των ξένων. (...)

Η ΕΣΠΕΡΙΑ, 26.1.1917. Ο εν Σαντιάγω της Χιλής πατριωτικώτατος ομογενής κ. Θεόδωρος Καρατάσος. Ο κ. Καρατάσος είναι από πολλού ευδοκιμώτατα εγκατεστημένος εις Σαντιάγον όπου διευθύνι εν από τα καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης. (...)

Η ΕΣΠΕΡΙΑ, 18.5.1917. Ο στρατιώτης Κων. Αρώνης του Αυστραλιανού πεζικού είναι από τα Κύθηρα, εις την Αυστραλίαν και οπόθεν νεώτατος εξενιτεύθηκε επί είκοσι περίπου έτη ειργάζετο εκεί, διαμένων εις Μελβούρνην. Άμα εξεράγη ο πόλεμος προσήλθεν αμέσως και κατετάχθη ως εθελοντής εις τον Στρατόν της θετής του πατρίδος. (...) Μαζί με τον πρώτον Αυστραλιανόν σώμα ήλθεν εις Αίγυπτον. Επήγεν έπειτα εις τα Δαρδανέλλια, όπου έλαβε μέρος εις όλας τας μάχας μέχρι της αποχωρήσεως του Βρετανικού στρατού.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΟΥ Γ’. Εν Αθήναις 1917. Ουδείς Πατριάρχης των τελευταίων εκατονταετηρίδων υπήρξεν τόσον βαθύς εκτιμητής των επιβαλλομένων εις αυτόν υποχρεώσεων, και ουδείς πλειότερον αυτού ανεδείχθη τόσον αντάξιος των διπλών του καθηκόντων τηρητής. (...) Κληρικός υπέροχος, αλλά και εξαιρετικός ως άνθρωπος. Απαράμιλλος τύπος ιεροπρεπείας και ελληνοπρεπείας συγχρόνως. Υπερήφανος και μεγαλοπρεπής εις τας σκέψεις, εις τας ιδέας, εις τα αισθήματα, εις την παράστασιν, εις την χριστανικότητα, εις το καθήκον.

Κ. Σπανούδης

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, 23.8.1918. Ο Έλλην χειρούργος ιατρός κ. Κορύλλος, όστις απετέλεσε μέλος στρατιωτικής γαλλικής αποστολής, περιγράφων την εκεί κατάστασιν, εις τον Αθηναϊκόν “Ελεύθερον τύπον” εδήλωσε περί Λένιν τα εξής:

“Kατά τους περισσοτέρους, ο Λένιν είναι ιδεολόγος, φανατικός, μη υποχωρών προ ουδεμίας βίας, έστω και εγκληματικής διά να πραγματοποιήσει τας ιδέας του, αλλ’ ειλικρινής και ανιδιοτελής”.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ, 11.1.1929. Κατά τας τελευταίας βουλευτικάς εκλογάς εις τας Ηνωμένας Πολιτείας εξετέθη ως υποψήφιος βουλευτής υπό την σημαίαν του Ρεπουμπλικανικού κόμματος ο εκ Γεωργιτσίου του τέως δήμου Παλλήνης κ. Νικόλαος Νέστωρ ή Βενιόπουλος εις την περιφέρειαν του Χάμπτεν Μασσαχουσέτης... ανεδείχθη βουλευτής του τμήματος τούτου με καταπλήσσουσαν πλειοψηφία ο κ. Νέστωρ Βενιόπουλος πρώτος Έλλην βουλευτής εν ταις Ηνωμέναις πολιτείας. (...)

Η ΒΡΑΔΥΝΗ 21.3.1929. Οι Έλληνες εις την Άπω Ανατολήν. Μεταξύ των εν Χαρμπίν της Μαντζουρίας ευϋπολήπτων ξένων παροικιών συγκαταλέγεται και η ελληνική. Μεταξύ των πολλών οίτινες τιμώσι πράγματι το ελληνικό όνομα είναι Κεφαλλήνες. Είναι οι συμπολίται Γ. και Σ. Τουλιάτος, Δ. και Α. Κοκκόλης, Α. Φιοράτος κ.λπ., εκτός του προαναφερθέντος κ. Γ. Αντύπα, του αρχαιοτέρου όλων.  (...)

Διον. Τουλιάτος

καθηγητής Πανεπιστημίου Γενεύης.

Η ΕΛΛΑΣ, 12.12.1944. Ο εν Αθήναις ανταποκριτής του Ραδ. Σταθμού Λονδίνου τηλεγραφεί ότι ο Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου εδήλωσεν ότι η κρίσις δεν είναι πολιτική, αλλ’ οφείλεται εις την επιμονήν ενός κόμματος όπως διατηρήση ίδιον στρατόν.

ΤΟ ΒΗΜΑ, 20.1.1949. “Σήμερον την πρωΐαν ώραν 7.30 εξετελέσθη εις τον συνήθη τόπον εκτελέσεων (Γουδή) ο Μιχαήλ Χρυσικόπουλος, καταδικασθείς επί ανυποταξία εν καιρώ επιστρατεύσεως, κατόπιν απορρίψεως, της υποβληθείσης αιτήσεως χάριτος. Την απόρριψιν της αιτήσεως είχον εισηγηθή οι υπουργοί Στρατιωτικών και Δικαιοσύνης”.

ΤΟ ΒΗΜΑ, 24.1.1949. Τηλεγραφούν εκ Μελβούρνης ότι η νεαρά Ελληνίς Ξανθούλα Παπαδοπούλου, η οποία το 1941 εβοήθησε τον Ερμπέρτ Ρίγκλυ, Αυστραλόν στρατιώτην, πολεμήσαντα εν Ελλάδι κατά των Γερμανών, έφθασε χθες εις Μελβούρνην διά να νυμφευθή αυτόν. Το ειδύλλιον ήρχησεν όταν ο Ρίγκλυ τραυματισμένος διεσώθη από την οικογένεια της νεανίδος, η οποία ήτο τότε 16 ετών.

ΤΟ ΒΗΜΑ, 15.3.1949. ΣΤΕΦ. Ν. ΤΣΑΚΟΣ. Υπολοχαγός του πεζικού από την Ανάληψιν της επαρχίας Αγρινίου έλαβε μέρος εις τον ελληνοϊταλικόν πόλεμον. (...) Και τον είδον εις την πρώτην γραμμήν τολμηρόν και ενθουσιώδη μαχητήν, ο Γράμμος, το Σούλι, η Μουργκάνα, το Καρπενήσι. (...) Έπεσεν ενδόξως και εις ηλικίαν μόλις 28 ετών την νύκτα της 17ης προς την 18ην παρελθόντος Φεβρουαρίου εις σκληράν μάχην του Δ. Γράμμου. Εκηδεύθη εις την Ναύπακτον την 23ην ιδίου μηνός. (...)

ΠΑΤΡΙΣ, 14.12.1914. Θα μου επτρέψητε να σας παρακαλέσω διά την ακρίβειαν της ιστορίας του ελληνικού (Κεφαλληνιακού) δαιμονίου, να δημοσιεύσητε ότι ο υπουργός εν Βραζιλία κ. Καλογεράς και ο εκδίδων εν Αβυσσηνία εις την Αδις Αμπέμπα εφημερίδα κ. Καββαδίας κατάγονται αμφότεροι εκ Κεφαλληνίας.

Μεθ’ υπολήψεως

Ν. Αλιβιζάτος