Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης: Καταγγέλουμε την ελληνική εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΝΑΤΟ-ΕΕ

Η Ροδιακή Επιτροπή  Ει­ρή­νης (ΡΟΔ.ΕΠ.ΕΙ) με αί­σθη­μα ευ­θύ­νης απευ­θύ­νε­ται σε όλους , μπρο­στά στις επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή με την όλο και βα­θύ­τε­ρη εμπλο­κή της Ελ­λά­δας στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια και καλεί σε ετοι­μό­τη­τα κι αγω­νι­στι­κή δράση.

Επι­ση­μαί­νου­με:

Τη συ­νε­χι­ζό­με­νη τε­ρά­στια συ­γκέ­ντρω­ση στρα­τιω­τι­κών δυνάμεων από τη Βαλ­τι­κή έως τη Με­σό­γειο και στην  στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή του ΕΙ­ΡΗ­ΝΙ­ΚΟΥ. Ιδιαί­τε­ρα την πο­λε­μι­κή προ­πα­ρα­σκευή στην πε­ριο­χή της Με­σο­γεί­ου, ζω­τι­κής ση­μα­σί­ας δί­αυ­λο,  όπου ανα­βαθ­μί­ζε­ται και ενι­σχύ­ε­ται η ΝΑ­ΤΟι­κή πα­ρου­σία και με ελληνική υποστήριξη.

Το κάλεσμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προς ΝΑΤΟ και ΗΠΑ για επέκταση της βάσης της  Σούδας και την προσφορά νέας βάσης στην Κάρπαθο.

Τις συ­νε­χι­ζό­με­νες ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις σε ΣΥΡΙΑ, ΙΡΑΚ, ΥΕ­ΜΕ­ΝΗ με εκα­τόμ­βη θυ­μά­των και συ­νε­χή κύ­μα­τα προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών.

Η συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ πρω­το­στα­τεί στην υλο­ποί­η­ση των πο­λε­μι­κών απο­φά­σε­ων του ΝΑΤΟ στη Βαρ­σο­βία για να ενι­σχύ­σει τη «γε­ω­στρα­τη­γι­κή θέση» της χώρας σε όφε­λος των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων ελληνικών και ξένων.

 

 

Χι­λιά­δες πρό­σφυ­γες – με­τα­νά­στες έχουν εγκλω­βι­στεί στην Ελ­λά­δα εξαι­τί­ας της απα­ρά­δε­κτης συμ­φω­νί­ας ΕΕ – ΤΟΥΡ­ΚΙΑΣ.  Κρατούνται σε άθλιες συνθήκες και αντι­με­τω­πί­ζουν ρα­τσι­στι­κές επι­θέ­σεις με ασπί­δα τους την ερ­γα­τι­κή – λαϊκή αλ­λη­λεγ­γύη, κό­ντρα στις δυ­νά­μεις του φα­σι­σμού-ρα­τσι­σμού που καλ­λιερ­γούν το μίσος και τη ξε­νο­φο­βία.

Στο πα­ρα­πά­νω πλαί­σιο, εκ­δη­λώ­νε­ται όλο και πιο επι­θε­τι­κά η αστι­κή τάξη της Τουρ­κί­ας με συ­γκε­κρι­μέ­νες αξιώ­σεις σε βάρος των κυ­ριαρ­χι­κών δι­καιω­μά­των της χώρας. Δεν είναι για «εσω­τε­ρι­κή κα­τα­νά­λω­ση» τα όσα συμ­βαί­νουν, όπως υπο­στη­ρί­ζει η κυ­βέρ­νη­ση κα­θη­συ­χά­ζο­ντας τον ελ­λη­νι­κό λαό. Είναι επι­κίν­δυ­νη εξέ­λι­ξη στο έδα­φος του αντα­γω­νι­σμού των αστι­κών τά­ξε­ων ΕΛ­ΛΑ­ΔΑΣ – ΤΟΥΡ­ΚΙΑΣ.

Η στάση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, εκμηδενίζει την προ­πα­γάν­δα των κομ­μά­των της άρ­χου­σας τάξης για την «ασφά­λεια» και «στα­θε­ρό­τη­τα» που δήθεν μας πα­ρέ­χουν ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Την ίδια ώρα που η Τουρ­κία προ­χω­ρά­ει σε αλ­λε­πάλ­λη­λες πα­ρα­βά­σεις και πα­ρα­βιά­σεις πάνω από ελ­λη­νι­κά νησιά στο Αι­γαίο, ο αρ­χη­γός του ΓΕΣ συμ­με­τέ­χει σε σύ­νο­δο στη Γερ­μα­νία για βα­θύ­τε­ρη εμπλο­κή στα ΝΑ­ΤΟι­κά σχέ­δια.

Στη Βουλή η κυ­βέρ­νη­ση κα­μα­ρώ­νει για το ΜΝΗ­ΜΟ­ΝΙΟ ΣΥ­ΝΕΝ­ΝΟΗ­ΣΗΣ με το ΝΑΤΟ για ηλε­κτρο­νι­κό πό­λε­μο!

Τα πο­λε­μι­κά πλοία των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Ρωσίας κα­τα­πλέ­ουν σε Αι­γαίο, Σούδα και Πει­ραιά. «Ευο­δώ­θη­καν» οι επί­πο­νες προ­σπά­θειες της κυ­βέρ­νη­σης στο πλαί­σιο της «πο­λυ­διά­στα­της εξω­τε­ρι­κής πο­λι­τι­κής» κι ετοι­μά­ζο­νται τώρα να υπο­δε­χτούν το σφαγέα των λαών ΟΜΠΑ­ΜΑ, ο οποί­ος κα­τα­φθά­νει στην Αθήνα στις 15 Νο­έμ­βρη !!!

Η κυ­βέρ­νη­ση επαί­ρε­ται ότι ενι­σχύ­ε­ται η διε­θνής θέση της Ελ­λά­δας, απο­κρύ­πτο­ντας το γε­γο­νός ότι αυτό που πραγ­μα­τι­κά ενι­σχύ­ε­ται είναι οι θέ­σεις των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων της χώρας ένα­ντι των αντα­γω­νι­στών τους.

Την ίδια στιγμή συνεχίζεται  η  αντι­λαϊ­κή πο­λι­τι­κή που επι­δει­νώ­νει τους όρους ζωής μι­σθω­τών-συ­ντα­ξιού­χων-άνερ­γων-μι­κρών επαγγελματιών νε­ο­λαί­ας, ενώ προ­σφέ­ρει ζεστό κρα­τι­κό χρήμα, κί­νη­τρα επεν­δύ­σε­ων και φο­ρο­α­παλ­λα­γές στο με­γά­λο κε­φά­λαιο στο όνομα της πε­ρι­βό­η­της «ανά­καμ­ψης».

Η Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης απο­κα­λύ­πτει τον εξαι­ρε­τι­κά επι­κίν­δυ­νο χα­ρα­κτή­ρα των εξε­λί­ξε­ων για τα ερ­γα­τι­κά, λαϊκά συμ­φέ­ρο­ντα και τις προ­σπά­θειες (προ­πα­γαν­δι­στι­κές και άλλες) κυ­βέρ­νη­σης – ΕΕ – κε­φα­λαί­ου, να σύ­ρουν το λαό πίσω από το άρμα των δικών τους επι­διώ­ξε­ων.

Είναι ώρα επα­γρύ­πνη­σης και αγώνα ενά­ντια στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια και την ελ­λη­νι­κή εμπλο­κή για την υλο­ποί­η­σή τους. Να πέσει στο κενό η προ­σπά­θειά τους για δήθεν ομο­ψυ­χία κάτω από τους λε­γό­με­νους «εθνι­κούς στό­χους». Καμία σχέση δεν υπάρ­χει ανά­με­σα στα συμ­φέ­ρο­ντα των μο­νο­πω­λί­ων και τα συμ­φέ­ρο­ντα και τις ανά­γκες του ελ­λη­νι­κού λαού που μο­χθεί κα­θη­με­ρι­νά κάτω από τις όλο και πιο δύ­σκο­λες συν­θή­κες που δη­μιουρ­γεί η αντι­λαϊ­κή πο­λι­τι­κή τους.

Στους δι­κούς τους στό­χους και επι­διώ­ξεις, απα­ντά­με με έντα­ση της δρά­σης μας.

Απο­κα­λύ­πτου­με τις αι­τί­ες των εξε­λί­ξε­ων, τον εγκλη­μα­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών, που δη­μιουρ­γούν θα­νά­σι­μους κιν­δύ­νους για το λαό μας και τους λαούς της  πε­ριο­χής.
Κα­τα­δι­κά­ζου­με την αντι­λαϊ­κή πο­λι­τι­κή και την ελ­λη­νι­κή εμπλο­κή στους πο­λε­μι­κούς σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ .
Δυ­να­μώ­νου­με τη συ­νερ­γα­σία και την κοινή δράση με το μα­χό­με­νο ερ­γα­τι­κό – λαϊκό κί­νη­μα.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης σας προσκαλεί στην συναυλία που  διοργανώνει την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό θέατρο με τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Μανόλη Ανδρουλιδάκη.