Αρουραίοι ερρίφθησαν από υπόνομη της παραλίας Μαντρακίου στη θάλασσα

ΘΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ 

Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ

Προχθές την 4ην απογευματινήν συνήλθεν εις Γεν. Συνέλευσιν ο Σύνδεσμος Δωδεκανησίων Εφέδρων, προσκλήση της Υπηρεσίας Εφέδρων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.
Προς τους συγκεντρωθέντας ωμίλησεν ο προϊστάμενος της εν Ρόδω υπηρεσίας συνταγματάρχης κ. Σπυριδάκος, συστήσας αναδιοργάνωσιν του Συνδέσμου διότι λόγοι εθνικοί επιβάλλουν τούτο.
Κατόπιν τούτου απεφασίσθη η ίδρυσις νέου Συνδέσμου με έδραν την Ρόδον ωρίσθη δε Επιτροπή εκ των κ.κ. Β. Θέμελη, Μ. Δημητρίου και Π. Γρηγοριάδη δια την εν συνεργασία με την Υπηρεσίαν Εφέδρων σύνταξιν νέου Καταστατικού.

350 ΑΤΟΜΑ ΕΦΟΝΕΥΘΗΣΑΝ ΕΚ ΣΕΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΝΟΤΙΟΝ ΠΕΡΣΙΑΝ
ΠΑΡΙΣΙ, 5. Ο ραδιοσταθμός της Τεχεράνης μετέδωσεν ότι 350 άτομα εφονεύθησαν συνεπεία των καταστρεπτικών σεισμών οι οποίοι έπληξαν την περιοχήν του Αοριστάν εις την νότιον Περσίαν.

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΒΑΤΙΚΩΝ
Χθες ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης επεσκέφθη τον Δασάρχην κ. Κωσταράν και συνεζήτησε μετ’ αυτού επί ζητήματος της υλοτομήσεως ξυλείας δια την κατασκευήν 3 αποβατικών. Υπολογίζεται ότι κατά τας αρχάς Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθή η έναρξις των εργασιών κατασκευής των. Εν τω μεταξύ θα προκηρυχθή διαγωνισμός δια την αγοράν των μηχανών.

ΗΣΚΗΘΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ
Σήμερον το εσπέρας συνέρχεται η Διοίκησις του Εργατικού Κέντρου Ρόδου εκτάκτως προς συζήτησιν και λήψιν αποφάσεως περί καθόδου εις απεργιακόν αγώνα δια την ικανοποίησιν αιτημάτων των εργατών.
Καθ’ α πληροφορούμεθα υπό του κ. Εισαγγελέως ησκήθη αυτεπάγγελτος δίωξις κατά του προέδρου του Εργατικού Κέντρου κ. Λαμπριανού, διότι εις το περιεχόμενον προκηρύξεώς του προς τους εργάτας, περιελαμβάνοντο φράσεις δυσφημιστικαί.

ΘΑ ΓΙΝΗ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Το υπουργείον Προνοίας δι’ εγκυκλίου του προς τον Υγειονομικόν Κέντρον παραγγέλλει όπως ληφθή μέριμνα δια τον αντιφυματικόν εμβολιασμόν των κατοίκων, ηλικίας 1-20 ετών των εμφανιζόντων αρνητικά στοιχεία της νόσου.
Ο εμβολιασμός εις την ύπαιθρον δέον να διενεργείται από κινητά συνεργεία.

ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ (ΠΟΝΤΙΚΟΙ) ΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΝΟΜΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

Χθες την 11.30 πρωινήν, μετά την νεροποντήν οι υπόνομοι της παραλιακής λεωφόρου του Μανδρακίου ελειτούργησαν καλώς, εκ των υδάτων δε παρεσύρθησαν πολλαί ακαθαρίσαι ευρισκόμεναι εντός αυτών.
Χαρακτηριστικόν είναι ότι από μίαν έξοδον υπονόμου ερρίφθησαν εις την θάλασσαν, περί τους 30 αρουραίους ποντικούς, οι οποίοι είχαν εγκαταστήση τας φωλέας των εντός αυτού.

ΤΟ “ΑΝΔΡΟΣ” ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ, 5. Προς διευκόλυνσιν των προσκυνητών της Μονής Πανορμίτου, το Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας επέτρεψεν όπως τα “Ανδρος” εκτελέση έκακτον δρομολόγιον Ρόδου-Σύμης, κατά τον πλουν του προς Κάρπαθον.


ΗΥΞΗΘΗΣΑΝ ΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ (Ιδ. ανταπόκρισις). Εσημειώθη μεγαλυτέρα ζήτησις εργασίας τελευταίως εις Μελβούρνην, ούτω δε ηυξήθησαν τα ημερομίσθια. Ο κατώτερος μισθός μιας εβδομάδας είναι 13 λίρες και 3 σελλίνια ο δε ανώτερος 13 λίρες και 13 σελλίνια, όσον αφορά τους εργάτας.
Εκάστη λίρα αντιστοιχεί προς 62 περίπου δραχμών μία δε λίρα αναλύεται εις 20 σελλίνια.