Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Τρίτη 6 Νοεμβρίου 1956
Αριθ. Φύλλου 1671


ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΔΑΠΔΔ
300 ΛΑΪΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙ
Θ’ ΑΝΕΓΕΡΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΙΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

Την οικοδόμησιν 300 λαϊκών κατοικιών εξ ενός και δύο δωματίων εις ένα πρότυπον συνοικισμόν εζήτησε δι’ εγγράφου του ο Νομάρχης χθες από το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΟΔΑΠΔΔ. Εις τας εν λόγω οικίας θα μεταστεγασθούν ισάριθμοι οικογένειαι εκ του Κάστρου, ούτω δε το στεγαστικόν πρόβλημα θα αντιμετωπίζετο λυσιτελώς.
Δια του αυτού εγγράφου τονίζεται ότι δεδομένης της φερεγγυότητος του ΟΔΑΠΔΔ, το έργον θα ηδύνατο να ανατεθή εις Εργοληπτικήν Εταιρείαν, κατόπιν πανελληνίου διαγωνισμού, η δε αξία του θα εξοφλείτο τοκοχρεωλυτικώς εντός 15ετίας ή 20ετίας.
Ως γνωστόν σημαντικός αριθμός οικογενειών του Κάστρου διαβιοί υπό αθλίας συνθήκας εις τρώγλας ανθυγιεινάς και εκθέτει ούτω την περικαλλή πόλιν της Ρόδου.
Το προταθέν προς εκτέλεσιν έργον είναι αναμφισβητήτως κοινωφελές ούτω δε θα επιλυθή εν από μακρού υφιστάμενον επιτακτικόν πρόβλημα της Ρόδου.

ΜΕ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΕΛΕΣΘΗ
ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΡΩΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ

Με την αρμόζουσαν επιβλητικότητα ετελέσθη προχθές την πρωΐαν εις τον Ι. Ναόν του Ευαγγελισμού το προαγγελθέν μνημόσυνον υπέρ των εκτελεσθέντων Κυπρίων πατριωτών το οποίον διοργανώθη υπό της Εθνικής Ενώσεως “Κύπρος-Β. Ηπειρος”.
Εις το μνημόσυνον, του οποίου προέστη η Α.Σ. ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων παρέστησαν ο Νομάρχης, ο Δήμαρχος και αι λοιπαί αρχαί.
Δια τους εκτελεσθέντας ωμίλησε ο πρόεδρος της Ενώσεως κ. Παπαϊωάννου εν συνεχεία δε κατετέθη στέφανος εις τον Βωμόν της Πατρίδος.


ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΚΙΝΗΜ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
Υπό της Κινηματογραφικής Εταιρείας “Φρίξος Φιλμ” υπεβλήθη προς τον Δήμον Ροδίων προσφορά δια την αποστολήν συνεργείου επ’ αυτοκινήτου, με ειδικόν τεχνίτην, δια την προβολήν κινηματογραφικών ταινιών. Επίσης μίκυ-μάους, κωμωδίας, αγροτικάς, πολεμικάς, επιστημονικάς κ.λπ. εις ελληνικήν γλώσσαν προς προβολήν, ως και μηχανήν “λήψεως” ταινιών, δια την τουριστικήν διαφήμισιν της Ρόδου.
Απαντα τα ανωτέρω δύνανται να διατεθούν υπό της “Φρίξος Φιλμ” αντί 6.500 δρχ. μηνιαίως. Τα εκ των προβολών έσοδα, θέλει εισπράττει ο Δήμος.

ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΕΘΡΙΠΠΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ως πληροφορούμεθα από του Δήμου Ροδίων απεφασίσθη κατ’ αρχήν η διακόσμησις της αιθούσης τελετών αυτού, δι’ ειδικών αναγλύφων και πινάκων.
Μεταξύ άλλων λέγεται ότι θα κατασκευασθή ανάγλυφον του Θεού Ηλίου επιβαίνοντος τεθρίπου άρματος, εις μέγεθος 2x3 μέτρων.


ΝΕΡΟΠΟΜΠΗ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΧΘΕΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ

Χθες την 11ην πρωινήν εσημειώθη νεροποντή εις Ρόδον, διαρκέσασα όμως επ’ ολίγον. Ουδεμία ζημία εκ της βροχής ανεφέρθη εις την πόλιν.
Εξ άλλου εις την ύπαιθρον η βροχή ήτο ευεργετική, ως αναφέρεται, δια τας καλλιεργείας.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

Ως πληροφορούμεθα, εντός του μηνός αναμένονται μεγάλαι ποσότητες τροφίμων, προερχομένων εκ δωρεάς του Αμερικανικού λαού και αποστελλομένων μέσω του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.
Τα εν λόγω τρόφιμα θα διανεμηθούν υπό του Κέντρου Προνοίας εις τους απόρους.

ΔΙΕΤΑΧΘΗ Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Διετάχθησαν αι κοινότητες Μονολίθου, Ψίνθου, Αρχιπόλεως, Μασσάρων και Παστίδος, αίτινες υπήχθησαν δι’ αποφάσεως του Υπουργείου Εσωτερικών εις τας διατάξεις του Νόμου 1726, όπως επισπεύσουν την διαβάθμισιν και ένταξιν του προσωπικού αυτών εις οργανικάς θέσεις δι’ αποφάσεων των κοινοτικών των συμβουλίων.