ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 1956
Αριθ. Φύλλου 1672


Ο ΔΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗ 5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΟΥΡ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Υπό του δημοτικού συμβουλίου, κατά την προχθεσινήν του συνεδρίασιν απεφάσισε όπως προς ενίσχυσιν της επαγγελματικής κατευθύνσεως της εκπαιδεύσεως χορηγηθούν 5 υποτροφίαι δια Δωδεκανησίους νέους προς φοίτησιν εις την Σχολήν Τουριστικών Επαγγελμάτων.

ΕΖΗΤΗΘΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΘ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δι’ εγκυκλίου της Νομαρχίας προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων των Επαρχιών Ρόδου και Καρπάθου ζητείται η υποβολή καταστάσεων των εκτελεσθέντων έργων κατά το από 1ης Ιουλίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου χρονικόν διάστημα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΘΟΥΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΡΟΔΑ

Κατά την προχθεσινήν του συνεδρίασιν το Δημοτικόν Συμβούλιον μεταξύ άλλων προέβη εις την κατάρτισιν του προγράμματος εκτελεστέων έργων κατά το οικονομικόν έτος 1957.
Ειδικώτερον απεφάσισε την σύναψιν δανείου εκ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δια την εκτέλεσιν κοινωφελών έργων, ήτοι δια την εφαρμογήν του σχεδίου της εντός των τειχών πόλεων, την διάνοιξιν των εις τας συνοικίας Νικολάου, Νεοχωρίου και Αγ. Ιωάννου και την ανοικοδόμησιν και διαρρύθμισιν του χώρου τέως νεωρίων.
Εξ’ άλλου, απεφασίσθη η ενίσχυσις του “Νηρέως” δι’ 25.000 δρχ. η προμήθεια 3-6 νέων αυτοκινήτων δια τον ΡΟΔΑ, η ενίσχυσις του συνεργείου κήπων και δενδροστοιχιών, η εκμίσθωσις της δημοτικής αποθήκης καυσίμων, ο διορισμός δημοτικού συμβούλου εις την Επιτροπήν Ανοικοδομήσεως και η αναμόρφωσις του προϋπολογισμού 1955-56.

ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟΝ
ΠΟΥ ΚΑΤΕΤΕΘΗ ΔΙ’ ΑΥΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΤΕ

Κατά την προχθεσινήν συνεδρίασιν του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, συνεζητήθη επί μακρόν το ζήτημα της αναλήψεως του αναλογούντος εις τον Δήμον μεριδίου, ως μετόχου, το οποιον κατετέθη υπό του ΟΤΕ εις εξόφλησιν των τηλεφωνικών εγκαταστάσεων της ΑΗΕΡ.
Το εν λόγω μερίδιον ανέρχεται εις 5.000 μόνον δραχμάς, τελεικώς δε το Δημοτικόν Συμβούλιον απεφάσισε να μην εισπράξη το ποσόν τούτο.

ΕΚ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟΥ ΗΝΑΨΕ ΠΥΡΚΑΪΑ
ΜΕ ΖΗΜΙΑΣ ΑΞΙΑΣ 12.000 ΔΡΑΧΜΩΝ

Κατ’ αναφοράν της Διοικήσεως Χωροφυλακής Κω καθ’ ον χρόνον ο Γεώργιος Κρητικός, ετών 46, συνέλεξε καυσόξυλα εις το αγρόκτημά του, αφήκε ανημμένον σιγαρέττον καταγής με αποτέλεσμα να προκληθή πυρκαϊά ήτις αποτέφρωσε 35 στρέμματα, περιλαμβανομένων 42 ελαιοδένδρων, 20 αγριελαιοδένδρων και 5 άλλων καρποφόρων ανηκόντων εις τοςυ Ηλίαν Τριβάν. Ιερομόναχον Ζαχαρίαν και Στέφανον Διακοπαναγιώτην και αξίας 12.000 δρχ
Η αρμοδία υπηρεσία ενεργεί τα δέοντα.

ΚΑΤΕΠΕΣΕΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟΝ ΚΑΙ
ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΕΚ ΤΗΛΟΥ

Κατ’ αναφοράν της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Σύμης, προχθές και ώραν 11ην πρωινήν η Χρύσα Χήρα Γρηγορίου Χατζημιχάλη, ετών 72, κάτοικος Τήλου, ανελθούσα εις ελαιόδενδρον, παρά τω χωρίω Λειβάδεια Τήλου, κατέπεσεν τούτου καθ’ ην ώραν ησχολείτο με την συλλογήν ελαιοκάρπου και εφονεύθη.  Υπό του Σταθμού Τήλου, ενεργούνται τα δέοντα.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ

Σήμερον, πιθανώς δια σκάφους της ΘΟΑ, αναχωρούν εις Πανορμίτην αι Α.Σ. οι Μητροπολίται Ρόδου και Καρπάθου, ο Νομάρχης, ο Δήμαρχος και διάφοροι άλλοι επίσημοι, ίνα παραστούν κατά την πανήγυριν της Μονής Πανορμίτου.
Χθες εξ άλλου ανεχώρησε λιμενικόν άγημα δια την τήρησιν της τάξεως.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΤΑΙ ΔΙΕΤΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΥ

Σήμερον, επ’ ευκαιρία της συμπληρώσεως διετίας από της ιδρύσεως του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ρόδου, από της 5ης απογευματινής και εκείθεν θα μεταδοθή ειδικόν πανηγυρικόν πρόγραμμα, περιλαμβάνων χαιρετισμούς εκπροσώπων του Ε.Ι.Ρ. και των Αρχών του Νομού και πόλεως, ως και ποικίλου περιεχομένου πομπών.