ΦΛΑΣ  στο παρελθόν


Εν Ρόδω
Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 1956
Αριθ. Φύλλου 1674


ΔΙΑ ΠΡΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΕΤΡΑΠΗ Η ΑΝΕΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΑΣ

ΑΘΗΝΑΙ, 8. (Ιδ. ανταπόκρισις) - Σήμερον την πρωίαν παρά του πρωθυπουργού κ. Καραμανλή, του υπουργού Παιδείας κ. Λεβαντή και του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη πράξις του Υπουργικού Συμβουλίου δια της οποίας επιτρέπεται η άνευ εξετάσεων εγγραφή Δωδεκανησίων σπουδαστών εις τας Ανωτέρας Σχολάς του Κράτους.  Εντός της αύριον η πράξις του Υπουργικού Συμβουλίου θα υπογραφή και υπό των λοιπών μελών της Κυβερνήσεως, μετά ταύτα δε θα αποσταλή προς δημοσίευσιν εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩ

Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου Ρόδου ανετέθη η Διοίκησις του Ιατρικού Συλλόγου Κω, ως τριμελή διοικούσα Επιτροπήν εκ των ιατρών Εμμ. Πετρίδη, Χ. Παπαχρήστου και Α. Γεωργιάδου και η διοικούσα του Ιατρικού Συλλόγου Καλύμνου ομοίως εκ των ιατρών Κ. Σπανού, Ι. Πατέλλη και Εμμ. Καλλικατζάρου.

ΔΩΡΕΑ 10.000 ΛΙΡΩΝ ΔΙ’ ΙΔΡΥΣΙΝ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΙΣ ΚΑΣΟΝ

ΚΑΣΟΣ (Ιδ. ανταπόκρισις).   Κατ’ ανακοίνωσιν του Γραμματέως του Συλλόγου των εν Ελλάδι Κασίων κ. Μιχ. Σορώτος οι Αδελφοί Ηλ. Κουλουκουντή, εφοπλισταί εν Νέα Υόρκη υπεσχέθησαν το ποσόν των Λιρών στερλινών Αγγλίας 10.000 δια την ίδρυσιν Ναυτικού Γυμνασίου εν Κάσω και ανέθεσαν εις αυτόν δια τα περαιτέρω.

ΑΓΩΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟΝ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. ανταπόκρισις) - Φροντίδι του Προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Καρπάθου κατασκευάσθησαν 4 κανώ προερχόμενα εκ δωρεάς του εις Βελγικόν Κογκό καλώς εγκατεστημένου Καρπαθίου κ. Κ. Ζερβουδάκη.  Διεξήθηχαν αγώνες δρόμου δια των ανωτέρω κανώ μεταξύ παίδων.  Κατά τους ανωτέρω αγώνας διεκρίθησαν εκ μεν της Α’ ομάδος ο Χάρης Ζαβόλας εκ δε της Β’ ο Ασπρομάτης.
ΚΑΙ ΛΕΜΒΟΣ
Ο οίκος Ροίκου - Σολούνια & Σία, Ρόδου, εδώρησεν εις τον Ναυτικόν Ομιλον Καρπάθου μίαν λέμβον εις μνήμην του αποθανόντος πατρός Ροίκου Σολούνια.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΝ ΤΗΣ
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΩΝ

Δι’ εγκυκλίου της Νομαρχίας προς τους Δήμους και τας Κοινότητας υπομιμνήσκονται αι διατάξεις των άρθρων 163 και 165 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος περί λογοδοσίας επί των πεπραγμένων κατά την διάρκειαν του οικονομικού έτους, και συνιστάται όπως προέλθουν από τούδε εις τας δεούσας ενεργείας δια την εμπρόθεσμον ετησίαν των λογοδοσίαν.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΑ
Κατά πληροφορίας εκ Σύμης, τα Ελληνικά σπογγαλιευτικά τα οποία είχον αναχωρήση εκ Τριπολίτιδος κατά το πρώτον 4ήμερον του Νοεμβρίου επιστρέφοντα εις τας βάσεις των λόγω της καταστάσεως, αναμένονται να καταπλεύσουν από της 10-19 τρέχοντος.

ΣΚΥΛΟΣ ΕΙΣ ΤΗΛΟΝ ΕΔΑΓΚΩΣΕ
28 ΑΜΝΑΔΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΙΜΟΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΝΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ

Κατ’ αναφοράν του Σταθμού Χωροφυλακής Τήλου, την 3ην τρέχοντος μηνός κύον αγνώστου κατόχου εισελθών εις το ποιμνιοστάσιον του Χαραλάμπους Εμμανουήλ του Γεωργίου, ετών 50, κατοίκου Τήλου, ίδηξεν 28 αμνάδας, άπαντας εις τον λαιμόν απομυζών προφανώς το αίμα των.  Παρά του οικείου Σταθμάρχου ερευνάται η ανεύρεσις του κατόχου του κυνός δια την περαιτέρω ενέργειαν.