300 κατοικίες θα κτιστούν στο Καρακόνερο

300 ΚΑΤΟΙΚΙΑΙ ΘΑ ΚΤΙΣΘΟΥΝ ΕΙΣ “ΓΚΟΛΦ”

ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΛΗΦΘΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Σήμερον συνέρχεται εις συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΟΔΑΠΔΔ, προκειμένου να λάβη αποφάσεις επί της ανεγέρσεως των 300 λαϊκών κατοικιών.
Χθες υπεβλήθησαν προς τον κ. Νομάρχην τα εκπονηθέντα υπό του προϊσταμένου της ΤΥΔΚ κ. Σακελλαράκη σχέδια των εν λόγω κατοικιών.

Συμφώνως προς τα σχέδια, αι οικίαι 2 δωματίων θα έχουν διαστάσεις 7,60x8,30. Εκαστον δωμάτιον θα είναι διαστάσεων 3,70x3,80, το χωλ θα είναι 2x2,50, η κουζίνα 2,80x2,60 και μικρότεροι οι λοιποί χώροι.
Εκάστη εκ των εν λόγω οικιών θα στοιχίση 36.000 δρχ.
Εξ άλλου αι οικίαι ενός δωματίου θα έχουν διαστάσεις 7,90x5,40. Το δωμάτιον θα είναι διαστάσεων 4,80x2,50, θα έχουν δε μικράν αποθήκην και χωλ.

Εκάστη εκ των οικιών θα στοιχίση 27.000 δρχ.
Αι εν λόγω οικίαι θα στεγασθούν δια κεράμων.
Κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας, ως χώρος ανεγέρσεως των κατοικιών προκρίνεται η περιοχή του “Γκόλφ” γνωστή ως Καρακόνερο.

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΙΝ ΔΗΜΟΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Σχετικώς με την πληροφορίαν ότι πρόκειται να καταβληθή προσπάθεια υπό του Δήμου δια την στέγασιν των υπαλλήλων του, ερωτηθείς ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, απήντησεν ότι ενεργεί προς την κατεύθυνσιν αυτήν και ελπίζει ότι θα επιτύχη καλά αποτελέσματα.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ  ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΥΡΙΟΝ
Ως ανεκοινώθη εκ της Επιθεωρήσεως Εργασίας, δεν είναι υποχρεωτικόν το κλείσιμον των καταστημάτων αύριον, εορτήν του Πολυούχου Αγίου Κωνσταντίνου του Υδραίου.
Θα αργήσουν μόνον τα Δημόσια καταστήματα.

Η ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1ην ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Δι’ εγκυκλίου της Νομαρχίας, παρεσχέθησαν προς άπασας  τας κοινότητας οδηγίαι δι’ εκλογήν προέδρων και αντιπροέδρων εις αντικατάστασιν των απερχομένων τοιτούτων την 1ην Ιανουαρίου 1957, λόγω λήξεως της διετούς θητείας των.

ΑΥΡΙΟΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Αύριον αρχίζει εις Ρόδον τας εργασίας του το β’ Ιερατικόν Συνέδριον των Ιερέων της Μητροπόλεως Ρόδου, παρουσία των Μητροπολιτών Ρόδου, Καρπάθου, Λέρου και Τριφυλλίας.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει ως ακολούθως:
Ωρα 7 πρωινή, Ορθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία εις τον Ιερόν Ναόν Εισοδίων Θεοτόκου Νεοχωρίου. Ωρα 10 π.μ. Λιτάνευσης των ιερών Λειψάνων και της ειράς Εικόνος του Νεομάρτυρος με συμμετοχήν πάντων των αιδεσ. συνέδρων. Ωρα 4.30 μ.μ. συγκέντρωσις εις τον ιερόν Ναόν Ευαγγελισμού και πανηγυρική έναρξις του Συνεδρίου.

α) Δέησις υπέρ ευοδώσεως του έργου του Συνεδρίου.
β) Προσφώνησις της Α.Σ. του Μητροπολίτου Ρόδου κ.κ. Σπυρίδωνος.
γ) Κήρυξις ενάρξεως του Συνεδρίου.
δ) Προσφωνήσεις αρχών.
ε) Θέματα ημερησίας διατάξεως.
Εισηγητής ο Πανοσ. Αρχιμανδρίτης κ. Αλέξανδρος Πρωτοσύγκελλος Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου.
«Η προσωπικότης του ιερέως».

ΕΙΠΕ “ΒΛΑΚΑ” ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ
Υπό του Β’ Αστυνομικού Τμήματος υπεβλήθη μήνυσις κατά του Κακακιού Μιχαήλ του Ιωάννου ετών 18 διότι απεκάλεσε μεγαλοφώνως “βλάκα” τον διαιτητή του τελεσθέντος τας απογευματινάς ώρας της Κυριακής ποδοσφαιρικού αγώνος εν τω Εθνικώ Σταδίω.

ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ ΕΙΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ
ΑΘΗΝΑ 12-Το υπουργείον Γεωργίας διέταξε την Γεωργικήν Σχολήν Καλαμώνος Ρόδου, να οργανώση βραχείας εκπαιδευτικάς σχολάς αγροτών και αγροτοπαίδων.

ΔΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πληροφορούμεθα ότι τα έργα υδραυλικών εγκαταστάσεων της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, θα αναληφθούν υπό των Δημοτικών Τεχνικών Σχολών “Νηρεύς”, πιθανόν δε να χρησιμοποιηθούν εις αυτά, εάν χρειασθεί και υδραυλικοί εκ Ρόδου.