Ασκήθηκε ανακοπή κατά των αποφάσεων αποζημιώσεων των κτημάτων του αεροδρομίου Μαριτσών

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Χθες την μεσημβρίαν δια του αεροπλάνου της γραμμής ανεχώρησεν επιστρέφων εις Αθήνας ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης.
Προχθές το απόγευμα ο κ. υπουργός επεσκέφθη διαφόρους κοινότητας της Ρόδου επιλύσας επιτοπίως ζητήματά των, χθες δε την πρωίαν εδέχθη επιτροπάς και πολίτας εις την Νομαρχίαν.

ΔΙΕΤΑΧΘΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Υπό της Νομαρχίας διετάχθησαν να υποβάλουν καταστάσεις των ακινήτων των προκειμένου να εξετασθή το ζήτημα της συντάξεως τοπογραφικών διαγραμμάτων, ίνα καταστή δυνατή η κατάρτισις Κτηματολογίου, οι Δήμοι Σύμης, Κάσου, Μεγάλου Χωρίου και Καστελλορίζου και αι κοινότητες Απολλώνων, Λίνδου, Σπόων, Λαέρμων, Λειβαδίων, Κρεμαστής, Μονολίθου, Ψίνθου, Ιστρίου, Βολάδος, Γενναδίου, Αγ. Ισιδώρου, Ολύμπου, Απολακκιάς, Κατταβιάς, Μεσοχωρίου, Παραδεισίου, Ασκληπειού, Σιαννών, Πλατανίων, Αφάντου, Παστίδος, Λάρδου και Αρκάσης.

ΗΣΚΗΘΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡ. ΚΤΗΜΑΤΩΝ
Ως πληροφορούμεθα, το Δημόσιον ήσκησεν ανακοπήν κατά των αποφάσεων του Προέδρου, περί καθορισμού πληρωτέας αποζημιώσεως δι’ απαλλοτριωθέντα κτήματα του αεροδρομίου Μαριτσών.
Κατά τας αυτάς πληροφορίας, ως δικάσιμος ημέρα ωρίσθη η 17 Ιανουαρίου.

 

 

ΕΝΩ ΦΙΛΟΝΙΚΟΥΣΕ ΕΠΑΘΕ ΣΥΓΚΟΠΗΝ ΚΑΡΔΙΑΣ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ “ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ”
ΑΘΗΝΑΙ 12 - Ο πλοίαρχος του ατμοπλοίου “Καραϊσκάκης” Σωτήριος Νομικός, ενώ φιλονικούσε με τον λοχαγόν Αβραμαίον υπηρετούντα εις το κλιμάκιον του ΝΑΤΟ Σμύρνης, υπέστη καρδιακήν προσβολήν και έπεσε κάτω, με αποτέλεσμα να κτυπήση εις την κεφαλήν και να μείνη άπνους.  Διενεργούνται ανακρίσεις.  Ο Αβραμαίος κρατείται.

ΕΠΕΤΡΑΠΗ Ο ΠΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ ΚΑΙ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΥΠΟ ΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
Προς τας λιμενικάς αρχάς Σύμης, Καρπάθου, Καστελλορίοζυ, Χάλκης, Τήλου και Κάσου, εκοινοποιήθη εγκύκλιος δια της οποίας γνωστοποιείται ότι ο λιμήν της Αλεξανδρείας είναι ναρκοθετημένος εις διάφορα σημεία και ότι τα πλοία τα κατευθυνόμενα προς Αλεξάνδρειαν δέον να ζητούν την επιβίβασιν πλογήν προς υπόδειξιν διαύλων ασφαλείας.
Επίσης γνωστοποιείται ότι επιτρέπεται ο πλους εμπορικών πλοίων προς Μέσην Ανατολήν, υπό αποκλειστικήν ευθύνην των πλοιάρχων και πλοιοκτητών, άνευ δε ουδεμιάς ευθύνης του Κράτους.
Τούτο δέον να εγγράφεται εις τα ημερολόγια των εν λόγω σκαφών.

ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΓΙΝΗ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΡΟΔΟΥ
Αύριον επί τη εορτή του Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Υδραίου, Πολιούχου Ρόδου, εις τον ιερόν ναόν των Εισοδίων Νεοχωρίου, όπου φυλάσσονται τα Αγια Λείψανα, θα τελεσθή πανηγυρική λειτουργία, εν συνεχεία δε θα γίνη λιτάνευσις των Αγίων Λειψάνων.
Σήμερον το εσπέρας θα τελεσθή Μέγας κατανυκτικός Εσπερινός.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΗ Η ΔΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΗ ΚΑΤΑ “ΦΡΟΥΡΟΥ” ΕΙΣ ΚΩ
Πληροφορούμεθα ότι το προσεχές Σάββατον θα διεξαχθή εις Κω η δίκη της εφημερίδος “Φρουρός” μηνυθείσης υπό του Δημάρχου κ. Μ. Πετρίδη, δια διάφορα ανακριβή δημοσιεύματα σχετικώς με την υπόθεσιν Καρπαθάκη.

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 12 - Ανεκοινώθη ότι εκ του Προγράμματος Παραμεθορίων Περιοχών διετέθη πίστωσις δια το Καστελλόριζον εκ δραχμών 85.000.

ΘΑ ΕΠΙΣΠΕΥΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 12 - Ανεκοινώθη ότι εγένοντο συστάσεις προς τας Επιτροπάς Απαλλοτριώσεων, ίνα επισπεύσουν την διεκπεραίωσιν των υπ’ όψιν αυτών υποθέσεων.