Παραχωρήθηκε έκταση στην Καλλιθέα για την δημιουργία τουριστικού χωριού στη Ρόδο

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΥΔΕΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΛΕΡΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ, 13. Υπό του υπουργείου Εξωτερικών εδόθη προς δημοσίευσιν ανακοίνωσις αναφερομένη εις υποβολιμιαία δημοσιεύματα τουρκικών εφημερίδων κατά τας οποίας δήθεν εματαιώθη απόπειρα οχυρώσεως της νήσου Λέρου κατά παράβασιν των διεθνών συνθηκών, κατόπιν της σθεναράς στάσεως της Τουρκίας. Το υπουργείον εξωτερικών ανεκοίνωσεν ότι αι εις Λέρον στρατιωτικαί εγκαταστάσεις είναι μη οχυρωματικού χαρακτήρος κατεσκευάσθησαν δε υπό του ΝΑΤΟ.

Η Ελληνική κυβέρνησις ουδέποτε διενοήθη την παραβίασιν των περί αποστρατικοποιήσεως όρων της μετά της Ιταλίας συνθήκης ειρήνης, ενώ είχεν δικαίωμα να ζητήση τούτο το 1951 ότε εγένετο αποδέσμευσις της Ιταλίας από τους στρατιωτικούς όρους της συνθήκης ειρήνης.
Τα γραφέντα περί ματαιώσεως εκτελέσεως έργων εις Λέρον κατόπιν τουρκικής παρεμβάσεως είναι απολύτως ανακριβή και φαντασιώδη, τυχόν δε τοιαύτη επέμβασις θα απεκρούετο υπό της Ελλάδος δεδομένου ότι η Τουρκία δεν έχει συνυπογράψει την συνθήκην ειρήνης.

 

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΚΑ
Ως πληροροφούμεθα υπεγράφη το Βασιλικόν Διάταγμα, διά του οποίου υπάγεται το Ταμείον Ασφαλίσεως Λιμενεργατών εις το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΟ “ΤΟΥΡΙΣΤ. ΧΩΡΙΟ”
Υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΑΠΔΔ απεφασίσθη χθες η παραχώρησις επί 10ετίαν καταλλήλου παρά την Καλλιθέαν Ρόδου εκτάσεως, η οποία παραχωρείται διά την εγκατάσταση Τουριστικού Χωρίου της Εταιρείας Τυπάλδου υπό τας προϋποθέσεις ότι θα δενδροφυτευθή ο χώρος και αι ανεγερθητόμεναι εγκαταστάσεις θα περιέλθουν μετά 10ετίαν εις την ΟΔΑΠΔΔ.

Ο ΡΟΔΙΟΣ Χ/ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΗ 1ΗΝ ΝΙΚΗΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ;
MEΛΒΟΥΡΝΗ, (Ιδ. ανταπόκρισις). Συμφώνως προς τα προγνωστικά των Ολυμπιακών Αγώνων τα οποία δημοσιεύονται εις τας εφημερίδας της Αυστραλίας, ο Ρόδιος Χατζηγιακουμής, όστις θα μετάσχη της Ελληνικής κωπηλατικής ομάδος, υπολογίζεται ως ένας εκ των σοβαρωτέρων δια την πρώτην Ολυμπιακήν νίκην, πάντως δε θεωρείται βέβαιον ότι θα βρίσκεται μεταξύ των 5 πρώτων.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΣ 9ΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 13ης ΠΡΩΙΝΗΣ
Σήμερον, κατά νεωτέραν ανακοίνωσιν της Επιθεωρήσεως Εργασίας Δωδεκανήσου, άπαντα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά από της 9ης μέχρι της 13ης πρωινής, επί της εορτής του Πολιούχου Ρόδου, εν συνεχεία δε θα ανοίξουν και θα λειτουργήσουν ως συνήθως. Εξ’ άλλου, θα αργήσουν και τα Σχολεία της πόλεως.

96.000 ΔΡΑΧΜΑΙ ΣΥΝΕΛΕΓΗΣΑΝ ΕΦΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ
ΣΥΜΗ, (Ιδ. ανταπόκρισις). Ως ανεκοινώθη κατά την πανήγυριν της Μονής του Πανορμίτου της νήσου μας, υπό της Επιτροπής συνελλέγησαν εν συνόλω 96.000 δραχμαί, προερχόμενοι εκ δωρεών, ποσοσστών, αφιερωμάτων κ.λπ.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
To προσεχές Σάββατον αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον ο Γενικός Έφορος Προσκόπων κ. Αλεξάτος προς επίλυσιν διαφόρων προσκοπικών ζητημάτων.
Ο Γεν. Έφορος Προσκόπων θα επισκεφθή τας Αρχάς, το εσπέρας δε θα παρακαθήση εις δείπνον, διδόμενον υπό της Περιφερειακής Επιτροπής Προσκόπων προς τιμήν του εις το ξενοδοχείον των Ρόδων. Την Κυριακήν θα παραστή εις εκκλησιασμό των Προσκοπικών Τμημάτων ολοκλήρου της περιφερείας Ρόδου, αργότερον δε θα απονείμη παράσημα εις τον Νομάρχην, τον Μητροπολίτην κ.α. Ο κ. Αλεξάτος θα αναχωρήση εκ Ρόδου την Δευτέραν.