Υπερσύγχρονο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων  για την κοιλάδα των Πεταλούδων

Διαδικτυακό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα των Πεταλούδων, ξεκινά από σήμερα ο Δήμος της Ρόδου.

Όπως ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κος Σάββας Διακοσταματίου, θα διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια του συγκεκριμένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων  στην κοιλάδα των Πεταλουδών συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνη 136.000 ευρώ. Οι προσφορές θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2016.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής 2.193,55€, δηλαδή το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.

Η λήξη της ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (στην προκειμένη περίπτωση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών).

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησήs τους.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στα γραφεία του τμήματος προμηθειών Διεύθυνσης Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ. 85100 στα γραφεία του τμήματος προμηθειών στον κ. Αφαντενό Νικόλαο τηλ. 22410-35445, 22410-77728. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκεινται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.