Ο διάσημος φακίρης Χαμαράτος θα ενταφιασθεί ζωντανός στο Στάδιο "Διαγόρας"

50 “ΜΙΧΑΛΗΔΕΣ” ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΣΑΝ ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ
ΣΥΜΗ (Ιδιαιτέρα ανταπόκρισις). Εγνώσθη ότι κατά την διάρκειαν του Πανηγυρικού Εορτασμού του Πανορμίτου Σύμης, εγένοντο εις την Μονήν του Ταξιάρχου Μιχαήλ 50 βαπτίσεις νηπίων, τα οποία ωνομάσθησαν κατά το πλείστον “Μιχάληδες”. Πλείστα των εν λόγω νηπίων είχον “τάξει” οι γονείς των να τα βαπτίσουν εις τον Πανορμίτην

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔOΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗΣ
Ως ανεκοινώθη, την προσεχή Δευτέραν θα εορτασθή εις Ρόδον υπό της ΧΕΝ η εβδομάς Προσευχής και Αδελφοσύνης.

Ο εορτασμός θα γίνη διά συγκεντρώσεως την 5 απογευματινήν εις τα Γραφεία της ΧΕΝ επί της οδού Ιπποτών, θα ομιλήση δε ο εκλεκτός λόγιος καθηγητής κ. Δ. Κοτζιάς με θέμα: “To πνεύμα της αδελφοσύνης υπό την στενωτέραν και ευρυτέραν έννοιάν του”. Η είσοδος θα είναι ελευθέρα.

EKOINOΠΟΙΗΘΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Υπό της Νομαρχίας εκοινοποιήθη εις τους Δήμους και τας Κοινότητας του Νομού εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών διά της οποίας παρέχονται οδηγίαι περί του τρόπου καταρτίσεως των προϋπολογισμών του οικονομικού έτους 1957.

ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ  ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΡΟΔΟΥ
Μετά πάσης επιβλητικότητος εγένετο προχθές η λιτάνευσις των Αγίων Λειψάνων και της εικόνας του Αγίου Κωνσταντίνου του Υδραίου, επί τη εορτή του, με συμμετοχήν των Μητροπολιτών Ρόδου, Τριφυλλίας, Καρπάθου και Λέρου, υπερεξήκοντα ιερέων, του Νομάρχου, του Δημάρχου, και των λοιπών Αρχών ως και χιλιάδων λαού. Την πομπήν επλαισιώναν άνδρες της Τροχαίας, η Φιλαρμονική του Δήμου, μαθηταί της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, του Βενετοκλείου, του Καζουλλείου, της Εμπορικής, της Οικονομικής, της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, πρόσκοποι και οδηγοί και σχολεία.

ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΗ Ο ΕΡΑΝΟΣ ΔΙΑ  ΤΗΝ “ΦΑΝΕΛΛΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ”
Αύριον θα λάβη χώραν εις Ρόδον ο προαγγελθείς Έρανος διά την “Φανέλλαν του Στρατιώτου”.

Ο έρανος θα πραγματοποιηθή υπό κυριών και δεσποινίδων, μαθητών και μαθητριών και αστυνομικών συνοδών”.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Ο κ. ΑΝ. ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑΣ
Σήμερον αναχωρεί εις Κω ο δήμαρχος Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδης, προκειμένου να παραστή ως μηνυτής του “Φρουρού” εις την εκεί διεξαχθησομένην αύριον δίκην, διά την υπόθεσιν Καρπαθάκη. Μέχρι της επανόδου του κ. Πετρίδη, χρέη δημάρχου θα εκτελή ο εκ των δημοτικών συμβούλων κ. Τάσος Αγιακάτσικας.

ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΩΝ

Διά διαταγής της Νομαρχίας προς τους Δήμους και τας Κοινότητας των Επαρχιών Καλύμνου και Κω, παραγγέλλεται όπως αι αποφάσεις των δημοτικών και Κοινοτικών συμβουλίων αι αφορώσαι τον καθορισμόν των όρων εκμισθώσεως βοσκοτόπων και εγκρίσεως πρακτικών δημοπρασίας αυτών, υποβάλλονται πάντοτε μέσω των Επάρχων, οι οποίοι θα τας διαβιβάζουν, αφού εκφέρουν αιτιολογημένην γνώμην περί του εάν ενδείκνυται εκμίσθωσις του βοσκοτόπου η διάθεσις αυτού επί καταβολής δικαιώματος βοσκής.