Η δίκη του του Δημάρχου Ρόδου Μ. Πετρίδη κατά του εκδότη του «Φρουρού» Ι. Ζίγδη

ΗΡΧΙΣΕΝ ΕΙΣ ΚΩ ΧΘΕΣ Η ΔΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΗ  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ
ΚΩΣ, 17 (του ανταποκριτού μας)- Σήμερον την πρωΐαν ήρχισεν ενώπιον του μικτού δικαστηρίου Κω η εκδίκασις της μηνύσεως επί συκοφαντική δυσφήμιση του Δημάρχου Ρόδου κ. Μιχ. Πετρίδη κατά του εκδότου του Φρουρού κ. Ιωάνου Ζίγδη και των υπευθύνων κατά την εποχήν της υποβολής της μηνύσεως κ.κ. Γ. Λυδία και Στ. Γανωτάκη.

Ως συνήγοροι της Πολ. Αγωγής παρέστησαν οι κ.κ. Χαρίτος, Μαγιάκος και Χατζηπροδρόμου, του κατηγορουμένου κ. Λυδία ο κ. Ν. Παπαπολίτης και των κατηγορουμένων Ζίγδη και Γανωτάκη οι κ.κ. Παπασπύρου και Σαριδάκης.

Κατά την πρωινήν συνεδρίασιν εξητάσθησαν ως μάρτυρες των κ.κ. Πετρίδη και Λυδία οι κ.κ. Φράντζος, Βολονάκης, Κόκκινος, Σταυρίδης, Βερύκιος, Καραγιάννης και Κουμαριανός. Την εσπέραν ήρχισεν η εξέτασις των μαρτύρων υπερασπίσεως των Ζίγδη & Γανωτάκη. Η δίκη εσυνεχίζετο μέχρις αργά την νύκτα.

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ “ΦΑΝΕΛΛΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ” ΑΠΕΔΩΚΕ 61.523 ΔΡΧ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ
ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ

Ως ανεκοινώθη χθες υπό της Προέδρου της “Φανέλλας του Στρατιώτου” κ.ας Γεωργαντέλλη, ο διενεργηθείς έρανος εις την πόλιν της Ρόδου εις 17 τομείς απέδωκε 58.828 δρχ. Προσέφερον επίσης το Βενετόκλειον Γυμνάσιον 1.600 δρχ. το 1ον δημοτικόν σχολείον 174 δρχ. το 3ον δημοτικόν σχολείον 145 δρχ. και η νήσος του Καστελλορίζου 776 δρχ. Υπολείπονται ο Δήμος οργανώσεις, σχολεία κ.λπ. ως και τα αποτελέσματα των χωρίων.

Σημειωτέον ότι παρετηρήθη μεγαλύτερον δνδιαφέρον και απόδοσις εις όλους τους τομείς της Ρόδου, ιδιαιτέραν δε εντύπωσιν προεκάλεσεν η συμμετοχή του ιερέως Αγ. Γεωργίου Άνω εις την Επιτροπήν εθελοντικώς.


ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΣ ΕΙΣ ΣΥΜΗΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΤΗΣ
ΣΥΜΗ (Ιδ. ανταπόκρισις)- Εξαιρετικήν επιτυχίαν εσημείωσεν η οργανωθείσα υπό του Ερασιτεχνικού Συλλόγου “Σοφοκλής” χοροεσπερίς, προς τιμήν των ευρισκομένων εις Σύμην κου και κας Θ. Κυπραίου μετά της θυγατρός των, του γλύ[του Κ. Βαλσάμη και της λογοτέχνιδος Ειρήνης Μοσκόβη.

Την χοροεσπερίδα ετίμησαν ο Δήμαρχος κ. Νικητιάδης, το δημοτικόν συμβούλιον, το διοικητικόν συμβούλιον του “Σοφοκλέους”, ο Ειρηνοδίκης και η κ.α Φιλακουρίδου, ο τελώνης και η κα Φλέγγα, ο κ. και η κα Φ. Κουμεντή, ο κ. και η κα Α. Κυραμαριού, ο σταθμάρχης κ. Αρκαδιανός, ο κ. και η κα. Η. Ζουρούδη, ο κ. και η κα Φ. Φωτάρα, οι κ.κ. Φ. Μαστορίδης, Μ. Καραγιάννης. Α. Φαρμακίδης και πολλοί άλλοι.

Η ορχήστρα αποτελουμένη από τους Η. Καραγιάννην, Κ. Σαντορινιόν, Ν. Μαλιάκκαν, Μ. και Ι. Κυραμαριόν και Αναστασιάδην εκράτησε αμείωτον το κέφι μέχρι της πρωΐας.


ΠΟΣΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΡΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΘΑ ΕΚΔΙΔΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ
Δια Βασ. Διατάγματος καθωρίσθη ο αριθμός των κατ’ ανώτατον όριον εκδιδομένων δωρεάν εισιτηρίων απόρων. Ούτω δια την γραμμήν Ακαρνανίας-Αμβρακικού ο αριθμός ωρίσθη εις 6 δια την γραμμήν Πρεβέζης και εις 6 δια την γραμμήν Λευκάδος-Πρεβέζης. Δια την γραμμήν Πελοποννήσου-Κυθήρων εις 10, Δωδεκανήσου εις 10 και Σάμου εις 10.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
Προς τα Ταμεία του Κράτους απεστάλη μακρά εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου δια της οποίας παρέχονται λεπτομερώς οδηγίαι σχετικώς με την εφαρμογήν του Νόμου περί ενοριακής εισφοράς, την οποίαν ως γνωστόν, θα εισπράττουν τα Δημόσια Ταμεία. Αρμόδιαι Επιτροπαί θα κατατάξουν τους υποχρέους εις κατηγορίας και η είσπραξις θα αρχίζει αμέσως. Απαλλάσσονται της εισφοράς οι αποδεδειγμένως άποροι καθώς και οι διαμένοντες εις χωρία με πληθυσμόν κάτω των 1.000 κατοίκων.

Η ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΛΕΙΒΑΔΕΑ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ως πληροφορούμεθα, ο Όμιλος Αρχαίας Τραγωδίας του Κωστή Λειβαδέα, θα παρουσιάση το καλοκαίρι του 1957, την “ΗΛΕΚΤΡΑ” του Ευριπίδη, εις διαφόρους πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος.

Η τραγωδία αυτή, έχει, ως γνωστόν, σημαντικές διαφορές από το ομώνυμο δράμα του Σοφοκλή και προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον.