Παραδόθηκαν από τον Νομάρχη 16 νέες λαϊκές κατοικίες στη Ρόδο

ΠΑΡΕΔΟΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ 16 ΝΕΑΙ ΛΑΪΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Χθες την 10ην πρωινήν παρεδόθησαν υπό του κ. Νομάρχου εις 16 οικογενείας ισάριθμοι λαϊκαί κατοικίαι ανεγερθείσαι δαπάναις της Νομαρχίας εις την οδόν Χρ. Τσιγάντε. Αι εν λόγω κατοικίαι αποτελούνται εκ 2 δωματίων, χωλ, κουζίνας κτλ. μετά την μεταστέγασιν δε των οικογενειών, 16 ετοιμόρροποι κατοικίαι εις τας οποίας αύται διέμενον πρότερον, κατεδαφίζονται.

Κατοικίας έλαβον αι οικογένειαι των: Κ. Μαλλιάκα, Α. Μανιά, Ι. Κατσαρά, Π. Σκυριώτη, Γ. Τσάκαλου, Ε. Βλάχου, Κ. Μαύρου, Σ. Βρατσάλη, Ι. Παντελή, Ε. Κάκα, Κ. Αττιτή, Ι. Καστρουνή, Ι. Σταυρίδη, Ν. Μανίκαρου, Η. Χαντακάρη και Γ. Μαλτέζου.

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ

Αφίκετο εις Ρόδον ο Δήμαρχος Καστελλορίζου κ. Μαύρος. Εις ερωτήσεις σχετικώς με την κατάστασιν εις Καστελλόριζον, ο κ. Μαύρος απήντησε ότι η πόλις έχει μεταμορφωθεί, οι περισσότεροι δε εκ των οικιών έχουν ασπρισθή, εμφανιζομένης ούτω όλης της γραφικότητος της νήσου. Εξ άλλου ο κ. Μαύρος ετόνισεν ότι όλοι σχεδόν οι Καστελλορίζιοι εργάζονται, απολαμβάνοντες τα πλεονεκτήματα που τους παρέχει το Κράτος.

ΣΥΝΗΛΘΕΝ Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χθες το εσπέρας συνήλθεν υπό την προεδρείαν του κ. Ζουρούδη η Λιμενική Επιτροπή Δωδεκανήσου και συνεζήτησε διάφορα ζητήματα της αρμοδιότητος της μεταξύ των οποίων το της εκβαθύνσεως του Λιμένος Μανδρακίου Ρόδου ως και το της επισκευής της προβλήτος Μαλτεζάνας Αστυπαλαίας.

ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ ΕΚ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΥΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου, απηγορεύθη η εξαγωγή αυγών εκ Δωδεκανήσου εις την λοιπήν Επικράτειαν.

Το μέτρον ελήφθη λόγω της παρατηρουμένης εποχιακής ελλείψεως αυγών.

ΕΖΗΤΗΘΗΣΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Ρ.Σ.Ρ.

Υπό διαφόρων αστυνομικών σταθμών ως και των Επάρχων της Δωδεκανήσου ελήφθη έγγραφον του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ρόδου κοινοποιηθέν μέσω της Νομαρχίας και της Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής δια του οποίου ζητούνται πληροφορίαι εάν ακούγονται ευκρινώς αι εκπομπαί του Ραδιοσταθμού.

ΑΥΡΙΟΝ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ
Αύριον αναμένονται να καταπλεύσουν εις Ρόδον τα Αμερικανικά αντιτορπιλλικά “Φοξ”, “Στόρμ” και “Στρόγκ” αποτελούντα μοίραν του 6ου Αμερικανικού στόλου.

Τα εν λόγω σκάφη ως εγνώσθη, θα παραμείνουν εις Ρόδον μέχρι της 24ης τρέχοντος.

 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 20. Εκ του Υπουργείου Εσωτερικών ανεκοινώθη ότι καταρτίζεται νομοσχέδιον δια την βελτίωσιν της θέσεως των κοινοτικών υπαλλήλων ολοκλήρου της χώρας.

Το εν λόγω νομοσχέδιον κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, θα κατατεθή συντόμως.

ΔΙΕΝΕΙΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

ΣΥΜΗ (Ιδ. ανταπόκρισις). Υπό του εκλεκτού Συμαίου κ. Θεοδ. Στ. Κυπραίου, αφιχθέντος επ’ ολίγας ημέρας εξ Αμερικής εις Σύμην, εδωρήθησαν προς τους μαθητάς και τας μαθητρίας όλων των σχολείων της νήσου μας βιβλία και τετράδια.

Αξιολόγους δωρεάς έκαμεν επίσης ο κ. Κυπραίος προς την Μονήν Πανορμίτου, τον Δήμον, το Γυμνάσιον και τον Μορφωτικόν Σύλλογον “Σοφοκλήν”.