Εγκρίθηκε η απόφαση για αύξηση αποδοχών εργαζομένων στα ξενοδοχεία της πόλεως Ρόδου

ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΟΙ ΟΔΟΣΤΑΤΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Ως ανεκοινώθη, το Υπουργείον Δημοσίων Έργων ενέκρινε τη διάθεσιν της εκ 50.000 δραχμών β’ δόσεως προς το Ταμείον Εθνικής Οδοιΐας, ήδη δε η σχετική απόφασις εκοινοποιήθη ενταύθα. Κατόπιν τούτου εντός των ημερών θα πληρωθούν οι 9 οδοσυντηρηταί των εθνικών οδών.

Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΘΑ ΣΤΗΘΗ ΕΙΣ ΘΕΣΙΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Χθες συνήλθε εις συνεδρίασιν η Επιτροπή Ανδριάντος Αλ. Διάκου, παρουσία και 3 μελών της Πολεοδομικής Επιτροπής, και προέκρινε την έναντι των Δικαστηρίων θέσιν διά την τοποθέτησιν του ανδριάντος.

ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Σήμερον αναχωρεί εις Αθήνας ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου και Καρπάθου κ.κ. Σπυρίδων και Απόστολος, προς προώθησιν διαφόρων ζητημάτων του Δωδεκανησιακού κλήρου.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Εις τους αγαπητούς μου αδελφούς Σπύρον και Τσαμπίκα Πηδηκτάκη, εύχομαι να τους ζήση το χαριτωμένο κοριτσάκι που απέκτησαν προχθές.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εκλεκτοί αρραβώνες

Εις την οικογένειαν του εκλεκτού συμπολίτου κ. Χρήστου Μαλανδράκη, επί τω ευτυχή γεγονότι των αρραβώνων της χαριτοβρύτου θυγατρός του Νίτσας μετά του εν Αμερική ευδοκίμως εγκατεστημένου φερέλπιδος νέου κ. Φράνκ Φράνσις, απευθύνω διαπείρους ευχάς διά την ευτυχίαν του ευαρμόστου ζεύγους.
Σ.Ι.Π.

ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Δι’ αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Εργασίας ενεκρίθη η υπ’ αριθ. 2/56 του ΠΔΔΔ Ρόδου επικυρωθείσα διά της υπ’ αριθ. 4/56 ομοίας του Δ.Δ.Δ.Δ. “περί αυξήσεως των αποδοχών των εργαζομένων εις τα ξενοδοχεία α’ κατηγορίας της πόλεως Ρόδου” τροποποιηθείσαν ώστε α) άπαντες οι εις τα ξενοδοχεία α’ κατηγορίας εργαζόμενοι υπάλληλοι των τραπεζιέρηδων λαμβάνουν αύξησιν 55. Εις ταύτην δεν συμπεριλαμβάνονται οι απασχολούμενοι εις τα υπό την εκμετάλλευσιν της Α.Ε. “Αστήρ” ξενοδοχεία.


Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΩ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ, 22. Ως ανεκοινώθη εις απάντησιν σχολίου της “Ρδοιακής”, διά του προ 7μήνου δημοσιευθέντος Οργανισμού του ιπποκρατείου Νοσοκομείου Κω, προβλέπεται η λειτουργία 2 κλινικών Παθολογικής και Χειρουργικής εις την τελευταίαν δε ταύτην και τμήματας μαιευτηρίου.
Χρέη ακτινολόγου και μικροβιολόγου ασκεί ο παθολόγος ιατρός.
Ελλείψει πιστώσεων δεν επετεύχθη η πλήρης εφαρμογή του διαγωνισμού.

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΑΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΡΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Δι’ εγκυκλίου του απευθυνομένης προς τους νομάρχας και επάρχους, το Υπουργείον των Εσωτερικών εγνωστοποίησεν, ότι συμφώνως προς το άρθρον 157 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος δύνανται οι δήμοι και αι κοινότητες κατόπιν αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, να προβαίνουν εις δωρεάς χρημάτων προς την ερανικήν επιτροπήν της προικοδοτήσεως απόρων νεανίδων.

ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΝΕΥ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
Το Υπουργείον Εσωτερικών δι’ εγκυκλίου του κοινοποιηθείσης εις τους νομάρχας και επάρχους γνωρίζεει ότι ο δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητας έχει το δικαίωμα να προβαίνη εις την εκτέλεσιν δημοτικών και κοινοτικών έργων κοινής ωφελείας άνευ προηγουμένης αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 206 και 3 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος.