Νέο ταχύτατο σκάφος θα αγορασθεί για τις εσωτερικές γραμμές της Δωδεκανήσου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ

Απουσιάζων εκ Ρόδου ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Στέλιος Κωτιάδης δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις κατά την ονομαστικήν του εορτήν την προσεχή Δευτέραν.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ
Στον Χαρτερόν Σάββαν και Γεωργούλαν Λαουδίκου τελέσαντας τους γάμους των εν Αφάντω τους εύχομαι παν ποθητόν και τον βίον ανθόσπαρτον.
Α.Α.

ΣΥΝΕΚΡΟΤΗΘΗ ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ  ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΩΔ/ΣΟΥ
Ως ανεκοινώθη, βάσει του νέου Νόμου περί Αποκεντρώσεως, συνεκροτήθη το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου ως ακολούθως:

Πρόεδρος Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, Μέλη Μιχ. Εμμανουήλ, νομαρχιακός σύμβουλος με αναπληρωτήν τον νομαρχιακόν σύμβουλον κ. Γ. Χιωτάκην, Μιχ. Πετρίδης εκ μέρους Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων, με αναπληρωτήν τον κ. Χατζησάββαν, κοινοτάρχην Τριαντών, Αριστ. Πρόγκας τελώνης, Ν. Παρασκευάς διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών και Παπασαραντόπουλος, διευθυντής Γεωργίας Γραμματεύς ωρίσθη ο κ. Π. Καρτελιάς.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΔΑ ΔΕΚΑΕΤΗ ΠΑΙΔΑ
Υπό της Διοικήσεως Χωροφυλακής Λέρου ανεφέρθη ότι συνελήφθη ο Κωνσταντίνος Κουρεβέλης ετών 27, κάτοικος Λέρου, διότι την 2αν απογευματινήν της 8ης τρέχοντος οδηγών επιβατικόν αυτοκίνητον παρέσυρε τον Νικόλαον Μελιανόν, μαθητήν ετών 10, με αποτέλεσμα να τραυματίση τούτον σοβαρώς εις την αριστεράν κνήμην.

ΥΠΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΝ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Πληροφορούμεθα ότι μεταξύ των μαθητών της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων φοιτούν και πολλοί αθληταί διαφόρων συλλόγων της Ηπειρωτικής Ελλάδος.  Μεταξύ αυτών είναι οι Μυλωνάς (Αρεως Θεσσαλονίκης), Παπαδήμας (Ηπείρου), Αλεξιάδης (Ολυμπιακού Κορίνθου), Κολοτούρος (Καλαμών), Παραράς, Κουρούμαλης, Καμόνας, Γιάννος, Κοκκίνης, Κόλλιας κ.ά. (ανεξαρτήτων σωματείων).

Επίσης ήρχισε φοιτών εις την Σχολήν και ο πρωταθλητής Δωδεκανήσου δρόμων ταχύτητος Ιωάννης Χατζησάββας του Διαγόρα.

Κατά σχετικήν ανακοίνωσιν, θα συγκροτηθούν λίαν συντόμως ομάδες μπάσκετ, βόλεϋ, ποδοσφαίρου και στίβου ανδρών και γυναικών, υπό μαθητών της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων.

ΝΕΟΝ ΤΑΧΥΤΑΤΟΝ ΣΚΑΦΟΣ Θ’ ΑΓΟΡΑΣΘΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ως πληροφορούμεθα, λίαν συντόμως πρόκειται να αγορασθή υπό ναυτικού επιχειρηματίου της Ρόδου, νέον σκάφος του τύπου “Δωδεκάνησος” με καινουργείς μηχανάς, λευκόν, δυνάμενον να αναπτύσση ταχύτητα 16 μιλλίων καθ’ ώραν.  Το εν λόγω σκάφος, το οποίον ως τονίζεται, θα είναι “μικρογραφία” του “Κανάρη” θα τοποθετηθή εις μίαν των εσωτερικών γραμμών Δωδεκανήσου.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΙΝ  ΤΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΩΝ ΔΗΜΩΝ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Δια την αποφυγήν σπατάλης το Υπουργείον Εσωτερικών εγνώρισεν εις τους Νομάρχας, ότι τα δημοτικά και κονοτικά συμβούλια κατά την ψήφισιν πιστώσεων προς ηλεκτροφωτισμόν των οδών και πλατειών των δήμων και κοινοτήτων λαμβάνουν υπ’ όψιν των και την οικονομικήν κατάστασιν των οργανισμών τούτων, ώστε η δαπάνη αύτη να μη επιβαρύνη δυσαναλόγως τον προϋπολογισμόν των και μάλιστα εις βάρος άλλων κοινωφελών έργων, η εκτέλεσις των οποίων τυγχάνει απαραίτητος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΔΙΑ ΔΗΜΟΥΣ  Κ.Τ.Λ. ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΝ ΟΙΚΗΜΑ
Το υπουργείον των Εσωτερικών παρήγγειλε δι’ εγκυκλίου του προς τους νομάρχας του κράτους, όπως τω υποβάλουν το ταχύτερον πίνακα εμφαίνοντα τους Δήμους και τας Κοινότητος, τους έχοντας ιδιόκτητον κατάστημα προς στέγασιν των υπηρεσιών των και τους στερουμένους παντελώς καταστήματος ιδιοκτήτων ή μεμισθωμένου.

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΝ
Ως ανεκοινώθη, το Πολεοδομικόν Γραφείον, ομού με το τμήμα Οδοποιΐας-Μηχανημάτων, θα στεγασθούν εις το Νομαρχιακόν μέγαρον, εις τα νυν γραφεία Εφοδιασμού.  Εξ άλλου, το γραφείον Εφοδιασμού θα μεταφερθή εις το νυν τοιούτον, του Πολεοδομικού.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
Αύριον το απόγευμα θα συνέλθουν εις Γεν. Συνέλευσιν τα μέλη της Ενώσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων προς συζήτησιν διαφόρων ζητημάτων και λήψιν αποφάσεων.