Μηνύθηκαν γιατί κακοποίησαν διαιτητή ποδοσφαιρικού αγώνα στη Ρόδο

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γάμοι

Ιωάννης Μανιδάκης, προϊστάμενος ΤΤΤ Γενναδίου-Ευτέρπη Β. Φάκκο ενυμφεύθησαν. Τους στεφάνους αντήλλαξαν αι κυρίαι Ευαγ. Κωτιάδη και Ελλη Τσοπανάκη.

Εκλεκτοί γάμοι
Εις τους αγαπητούς μας Λιλήν Π. Ιωάννου και Μιχαήλ Ζάγοραν ευτυχήσαντας να τελέσουν τους γάμους των, προχθές Κυριακήν εις τον Ιερόν Ναόν Εισοδίων Νεοχωρίου, ευχόμεθα πάσαν ευτυχίαν και μακροζωΐαν.
Θεόφιλος και Αικατερίνη Ζαβουριανού

Πένθη
Απεβίωσεν ο πατήρ του αστυάτρου Ρόδου ιατρού κ. Β. Διακοβασίλη, Εμμανουήλ Διακοβασίλης. Προς την οικογένειαν του μεταστάντος ευχόμεθα την εξ ύψους παρηγορίαν.

ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ                                                                                          ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 26.
Δια κοινής αποφάσεως των υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικής Προνοίας συνεστήθη Επιτροπή προς μελέτην του ζητήματος των Οργανισμών Κρατικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
Η εν λόγω Επιτροπή θα υποβάλη τας προτάσεις της εις τους αρμοδίους υπουργούς, δια την επιβαλλομένην συγκρότησιν των υπηρεσιών και την σύνθεσιν του προσωπικού.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗ ΠΡΟΧΘΕΣ ΔΙΑ 337 ΨΗΦΩΝ Ο κ. ΚΑΤΑΛΑΝΟΣ
Με παραδειγματικήν τάξιν διεξήχθησαν προχθές εις Κάσον αι εκλογαί προς ανάδειξιν νέου Δημάρχου.
Κατά τηλεγράφημα ληφθέν εις την Νομαρχίαν, επί συνόλου 337 ψηφισάντων, έλαβεν 337 ψήφους ο κ. Καταλάνος. Λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια δεν ευρέθησαν.
Ως εγνώσθη, ο κ. Καταλάνος θα αφιχθή εντός των ημερών εις Ρόδον δια να ορκισθή.

ΑΠΕΣΤΑΛΗΣΑΝ 25.000 ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
Υπό της Οργανώσεως “Συνομοσπονδία δια την Σωτηρίαν του Παιδιού”, απεστάλησαν εις το Κέντρον Κοινωνικής Προνοίας 25.000 δραχμών, ίνα διανεμηθούν μεταξύ των κάτωθι δημοτικών σχολείων ως ακολούθως. 2ον β’ Περιφερείας δρχ. 3.360, 7ον α’ Περιφερείας δρχ. 3.887, 9ον α’ Περιφερείας δρχ. 7.775, 4ον β’ Περιφερείας δρχ. 7.774 και Δημοτικόν σχολείον Καλάθου δρχ. 2.100.

ΕΜΗΝΥΘΗΣΑΝ ΔΙΟΤΙ ΕΚΑΚΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
Υπό του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, υπεβλήθη μήνυσις, κατάτ ων Κιούρδη Εμμανουήλ του Νικολάου, ετών 25, εργάτου Κυπριώτου Στεφάνου του Ευαγγέλου ετών 17, εργάτου, Σαχίνη Δημητρίου του Νικολάου, ετών 21, γαλακτοπώλου, Καραβόλια Δημητρίου του Μιχαήλ, ετών 15 μαθητού, Λιαμή Δημητρίου του Μιχαήλ, ετών 20 εργάτου, απάντων κατοίκων χωρίου Τριάντα-Ρόδου διότι επετέθησαν όλως αναιτίως και εκακοποίησαν τον διαιτητήν του διεξαχθέντος προχθές ποδοσφαιρικού αγώνος εν τω Εθνικών Σταδίω μεταξύ των ομάδων Ατρομήτου και Ιαλύσου και ούτω εματαιώθη η συνέχισις του ως άνω αγώνος.

ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΚΟΜΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΔΩΡ ΕΙΣ ΣΥΜΗΝ
ΣΥΜΗ (Ιδιαιτέρα ανταπόκρισις)- Η από μακρού παρατηρουμένη ανομβρία εις Σύμην συνεχίζεται, ήδη δε ήρχισαν να εξαντλούνται και τα υπάρχοντα αποθέματα ύδατος, με αποτέλεσμα να διαγράφεται προβληματική η κατάστασις. Κατόπιν τούτου απεστάλη προς την Νομαρχίαν έκκλησις εις την οποίαν αναφέρεται ότι υπάρχει ύδωρ μόνον δια μίαν εβδομάδα και ζητείται η λήψις μέτρων.

2.000 ΣΑΚΚΟΙ ΘΕΪΚΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΑΣ
Χθες δια του μότορσιπ “Πύλος” εκομίσθησαν εις Ρόδον εις παραλαβήν της ΑΤΕ 2.000 σάκκοι θεϊκής αμμωνίας.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, τα εν λόγω λιπάσματα θα διανεμηθούν εις τους αγρότας.