Πάνω από 106.000 επισκέπτες ήρθαν στη Ρόδο το 1956

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ ΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΤΟΣΑΚΟ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ, 29. (ιδιαιτέρα ανταπόκρισις) - Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας επεσκέφθη σήμερον τον Υφυπουργόν Εμπορίου κ. Μάρτην εις τον οποίον εξέθεσε τας σοβαράς συνεπείας τας οποίας είχεν ο περιορισμός της κυκλοφορίας μοτοσακό επί μεγάλου αριθμού εργατών και επαγγελματιών.  Κατόπιν της συνεργασίας ταύτης ο κ. Υφυπουργός θα υπογράψη εντός της σήμερον απόφασιν δια της οποίας αίρεται ο περιορισμός κυκλοφορίας των μοτοσακό.

106.196 ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ ΗΛΘΟΝ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΗΥΞΗΘΗ Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΤΑ 100%
Ως ανεκοινώθη, από 1ης Ιανουαρίου μέχρι τέλη Οκτωβρίου 1956, οι αφιχθέντες εις Ρόδον επισκέπται ανήλθον εις 106.196, έναντι 51.000 επισκεπτών, της αντιστοίχου περισυνής περιόδου. Ο εν λόγω αριθμός αφορά αλλοδαπούς ημεδαπούς και πληρώματα πολεμικών σκαφών, εμφανίζει δε την αύξησιν της τουριστικής κινήσεως ως 100%.

ΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝΟΙ ΑΠΕΛΥΣΑΝ ΤΟΝ ΡΟΔΙΟΝ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ (Ιδ. ανταπόκρισις) - Μόλις τώρα εγνώσθη ο ακριβής λόγος δια τον οποίον ο γνωστός Ρόδιος πρωταθλητής Χατζηγιακουμής απώλεσε την Ολυμπιακήν Νίκην.  Ο λόγος αυτός είναι ότι ο εκλεκτός νέος, ολίγον προ της ενάρξεως των Ολυμπιακών, απελύθη υπό του βρεττανού εργοδότου του, όστις πιθανώς ενήργησεν ούτως σκοπίμως.  Κατόπιν τούτου ο Χατζηγιακουμής εσυνέχισε τας προπονήσεις του, εκ φιλοτιμίας δε ηρνείτο την βοήθειαν των ομογενών.  Οταν όμως μετέσχε των αγώνων είχεν ήδη απωλέση 10 κιλά και ήτο εξηντλημένος.

 

ΣΥΝΕΚΡΟΤΗΘΗ ΕΙΣ ΣΩΜΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛ/ΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΩΝ ΞΕΝΟΔ/ΛΗΛΩΝ
Χθες την 6ην εσπερινήν συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Επιτροπή Εκδόσεως Επαγγελματικών Βιβλιαρίων Ξενοδοχοϋπαλλήλων, προς συγκρότησιν της εις Σώμα και λήψιν αποφάσεων επί του τρόπου λειτουργίας της. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται εκ των κ.κ. Δημητρίου, Αθανασίου, Καραγιάννη και της Κας Σισμάνη, ως και των Ν. Καπετανάκη με αναπληρωτήν τον Α. Παπαντωνίου εκ των Ξενοδόχων και Στ. Εγγλέζον με αναπληρωτήν τον Π. Παπανθήμου εκ των Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΟΥΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΠΟΒΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Ως πληροφορούμεθα, απεφασίσθη η κατασκευή των 3 αποβατικών, δια τα οποία εχορηγήθη ήδη δάνειον εις την Ρόδον. Τα εν λόγω σκάφη, κατά τας αυτάς πληροφορίας, θα δύνανται να αναπτύσσουν ταχύτητα 10 μιλλίων και θα έχουν χώρους δι’ 60 επιβάτας τουρίστας.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΑΝ 26 ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΛΗΓΟΝΤΑ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΝ
Ως ανεκοινώθη, κατά τον λήγοντα μήνα κατέπλευσαν εις τον λιμένα της Ρόδου, προερχόμενα εκ διαφόρων λιμένων Εσωτερικού και Εξωτερικού, 26 ατμόπλοια, τουριστικά και επιβατηγά.

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΑ ΕΚΔΙΔΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ “ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ’
Υπό του κ. Νομάρχου απεφασίσθη η υπό της Νομαρχίας έκδοσις μηνιαίας Επιθεωρήσεως υπό τον τίτλον “Δωδεκάνησος” δια την διαφώτισιν και διαπαιδαγώγησιν των κατοίκων της Δωδεκανήσου.
Το πρώτον τεύχος θα κυκλοφορήση την 1ην Ιανουαρίου 1957, θα διανέμεται δε δωρεάν εις τους Δήμους και τας Κοινότητας.

ΑΙ ΑΓΟΝΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, την 13ην Δεκεμβρίου θα λάβη χώραν εις το Υπουργείον μειοδοτικός διαγωνισμός δια την μίσθωσιν των αγόνων ατμοπλοϊκών γραμμών, μεταξύ των οποίων και αι τοιαύται της Δωδεκανήσου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΖΗΤΗΣΕ 600 ΤΟΝΝΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ
Δι’ εγγράφου του ο κ. Νομάρχης εζήτησε από τον ΟΔΑΠΔΔ την άμεσιν διάθεσιν 600 τόννων τσιμέντων εις Δήμους και Κοινότητας του Νομού δι’ εκτέλεσιν έργων κοινής ωφελείας.