Πάνω από 6.000.000 θα δαπανηθούν στα Δωδεκάνησα για κοινωφελή έργα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6.338.000 ΔΡΧ. ΘΑ ΔΑΠΑΝΗΘΟΥΝ ΔΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ
Υπό του Συμβουλίου Μικρών Κοινοφελών Εργων απεφασίσθη η εκτέλεσις κατά το 1957 διαφόρων έργων εις Δήμους και Κοινότητας του Νομού. Η δαπάνη δια τα ενλόγω έργα προϋπελογίσθη εις 6.338.000 δρχ., εκ τούτης δε 1.790.000 θα καλυφθούν δια δωρεάς, 2.963.000 δια δανείου και 1.585.000 δρχ. δια συμβολής των ενδιαφερομένων.

ΑΠΩΛΕΙΑ
Απωλέσθησαν γυαλιά μυωπίας πλησίον Πύλης Αικατερίνης. Παρακαλείται ο ευρών όπως τα παραδώση εις το Καφεκοπτείον Ν. Κωνσταντινίδη (Ευδήμου 18) Παλαιά Αγορά και αμειφθήσεται.

 


ΕΛΗΦΘΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΤΟΣΑΚΟ

Εν συνεχεία της ειδήσεως την οποίαν εδημοσιεύσαμεν χθες περί υπογραφής, υπό του υφυπουργού Εμπορίου κ. Μάρτη, αποφάσεως εξαιρέσεως των μοτοσακό των περιορισμών κυκλοφορίας, ελήφθη χθες το εσπέρας εις την ενταύθα Διοίκησιν Χωροφυλακής Ρόδου τηλεγραφική εντολή του Υπουργείου δια της οποίας γνωστοποιείται η υπογραφή της σχετικής αποφάσεως.
Κατόπιν τούτου από σήμερον επιτρέπεται η ελευθέρα και άνευ οιουδήποτε περιορισμού κυκλοφορία των μοτοσακό.

ΣΥΝΕΚΡΟΥΣΘΗ ΜΟΤΟΣΑΚΟ Μ’ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Προχθές την 1.30 μετά μεσημβρινήν εις την διασταύρωσιν  των οδών Παλαιών Πατρών Γερμανού και Πλατείας Μαρτύρων το υπ’ αριθ. Δ.Χ.Ρ-82 168 επιβατικόν αυτοκίνητον οδηγούμενον υπό του Μανώλακα Στέργου, ετών 44 κατοίκου Ρόδου συνεκρούσθη μετά του υπ’ αρ. 6453 μοτοσακό οδηγουμένου υπό του Ζήφου Εμμανουήλ του Αντωνίου, ετών 25, ιδιωτικού υπαλλήλου, με αποτέλεσμα να τραυματισή ελαφρώς εις την κεφαλήν ο οδηγός του μοτοσακό και να υποστή τούτο ελαφράς ζημίας. Ο τραυματισθείς μετεφέρθη εις το Κρατικόν Νοσοκομείον. Υπό του Α’ Αστυνομικού Τμήματος ενεργούνται τα δέοντα.

ΕΜΗΝΥΘΗΣΑΝ ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ
Υπό του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, υπεβλήθη μήνυσις κατά των Κώττη Ιωάννου ετών 34, Φωτίου Ειρήνης ετών 39, Αντωνιάδη Αντωνίου ετών 55, Καλαφάτ Μουσταφά ετων 45, Αγγέλου Παναγιώτου ετών 38 και Ρήγα Χαρισίου ετών 46, απάντων αρτοποιών, διότι εκ γενομένης, δειγματοληψίας αλεύρων, εκ των ζυμωτηρίων των, διεπιστώθη κατόπιν χημικής εξετάσεως ότι ενείχον ποσοστόν πιτύρων ολιγώτερον του κανονικού.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΛΕΥΣΗ ΜΟΙΡΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΙΝΕΙ Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ κ. ΜΠΡΑΟΥΝΤ
Καθ’ α πληροφορούμεθα την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να καταπλεύση εις τα Ροδιακά ύδατα μοίρα Αμερικανικού στόλου.
Της μοίρας θα επιβαίνη ο αρχηγός του 6ου Στόλου Ναύαρχος Μπράουν οποίος θα παραμείνη ενταύθα από της 4ης μέχρι της 11ης Δεκεμβρίου.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΑΛΙΕΡΓΑΤΑΙ ΔΕΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Δι’ εγκυκλίου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας γνωστοποιείται ότι άπαντες οι αλιεργάται οι επιβαίνοντες αλιευτικών σκαφών, δέον να είναι ησφαλισμένοι.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΤΩΣΙΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Από της 11ης εσπερινής προχθές εσημειώθη συνεχής πτώσις βροχής εις Ρόδον, διακοπτομένη κατά μικρά διαστήματα υπό ισχυρών νοτίων ανέμων, εσυνεχίσθη δε καθ’ όλην την χθεσινήν ημέραν. Η θερμοκρασία, κατήλθεν εις τους 19 βαθμούς κελσίου άνω του μηδενός.
Εις διάφορα σημεία της πόλεως παρετηρήθησαν μικροπλημμύραι, δεν εσημειώθη όμως ουδέν αξιόλογον περιστατικόν.

ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΗ Η ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΡΟΔΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΙΚΑ
Ως εγνώσθη, ελήφθη χθες εις Ρόδον εντολή δια την καταβολήν εις τους συνταξιούχους του ΙΚΑ της συντάξεώς των μηνός Δεκεμβρίου.
Το μέτρον ελήφθη, ούτως ώστε να δυνηθούν οι συνταξιούχοι να προετοιμασθούν επί τη προσεγγίσει των εορτών.