Το παραγάδι έφερε τον θάνατο: τραυματίστηκε ενώ προσπαθούσε να ανοίξει ένα βλήμα πυροβόλου

ΤΟ ΠΑΡΑΓΑΔΙ ΕΦΕΡΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΘΑΝΑΣΙΜΩΣ ΕΝΩ ΠΡΟΣΕΠΑΘΗ Ν’ «ΑΝΟΙΞΗ» ΕΝΑ ΒΛΗΜΑ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ
Τραγικόν δυστύχημα έλαβε χώραν την 9ην εσπερινήν του παρελθόντος Σαββάτου εις την προβλήτα του ΝΟΡ με θύμα τον ατυχή αλιέα Χριστόδουλον Πέρρον, ο οποίος εκ της εκρήξεως βλήματος πυροβόλου ετραυματίσθη θανασίμως και απεβίωσεν μετά 13 1/2 ώρας.

ΤΟ ΠΑΡΑΓΑΔΙ ΕΦΕΡΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ
Κατά σχετικάς πληροφορίας, την 9ην εσπερινήν του παρελθόντος Σαββάτου επέστρεψαν εξ αλιείας, οι ερασιτέχναι αλιείς Μάριος Δημάδης, Γαβριήλ Ροδίτης και Χριστόδουλος Πέρρος. Ούτοι, κομίζοντες τους αλιευθέντας ιχθείς, απεβιβάσθησαν εις την προβλήτα του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου, μετ’ αυτών δε είχον και μίαν οβίδα πυροβόλου, την οποίαν ηλίευσε το παραγάδι των.

ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΑΡΗ ΤΟΝ ΜΠΡΟΥΤΖΟΝ;
Ευθύς ως εξήλθον οι ερασιτέχναι αλιείς εις την προβλήτα, ο Χριστόδουλος Πέρρος παρέλαβε την οβίδα και απομακρυνθείς από τους άλλους, ήρχισε να την κτυπά επί της προβλήτος, με σκοπόν πιθανώς να αποσπάση το βλήμα και να πωλήση το χάλκινο κάλυμα.

Η ΜΟΙΡΑΙΑ ΕΚΡΗΞΙΣ
Εις το 3ον όμως κτύπημα, εξεράγη αιφνιδίως ο πυροσωλήν, συνεπεία δε της εκρήξεως ετραυματίσθη ο Πέρρος εις την κοιλιακήν χώραν. Πάραυτα, οι πλησίον ευρισκόμενοι φίλοι του έσπευσαν και ομού μετά των λιμενικών οργάνων, τον μετέφερον εις το Κρατικόν Νοσοκομείον. Εκεί διεπιστώθη ότι εκ της εκρήξεως, εκτυπήθη ο Πέρρος εις την κοιλιακήν χώραν, χωρίς όμως να τραυματισθή εξωτερικώς. Αντιθέτως, διεπιστώθη ότι ούτος, είχεν υποστή διάτρησιν εντέρων και εν συνεχεία περιοτονίτιδα.
 

ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
Παρά τας προσπαθείας των ιατρών και τας πολλαπλάς φροντίδας αυτών, εν τούτοις δεν κατέστη δυνατόν να διασωθή ο Πέρρος όστις απεβίωσεν την 10.30 πρωινήν της Κυριακής.
Σχετικών ανακρίσεων, επελήφθη ήδη το Κεντρικόν Λιμεναρχείον Ρόδου.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Ε.Δ.Α. Δωδεκανήσου, εκτιμώσα την πατριωτικήν και κοινωνικήν δράσιν του φλογερού πατριώτη και διακεκριμμένου διανοουμένου αλησμόνητου Μανώλη Παπαναστασίου, για τον πρόωρον χαμόν του
Αποφασίζει:
1) Οπως αντιπροσωπεία της Νομαρχιακής Επιτροπής της Ε.Δ.Α. Δωδεκανήσου εκφράση τα ολόθερμα συλλυπητήρια του κόμματος προς την βαρύτατα πενθούσα οικογένεια του φλογερού εκλειπόντος πατριώτου.
2) Οπως αντιπροσωπεία αυτής συμμετάσχη εις το τεσσαρακονταήμερον μνημόσυνον αυτού και
3) Οπως το παρόν δημοσιευθή εις τον εντόπιον τύπον.
Δια την Νομαρχιακήν Επιτροπή
Ο Γραμματεύς
ΣΤΕΡ.  Χ”ΜΑΝΩΛΗΣ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣΗΓΗΘΗ ΤΗΝ ΕΠΙ 24ΩΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΡΟΝ
Δι’ εγγράφου του προς την Ανώνυμον Ηλεκτρικήν Εταιρείαν Ρόδου ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, εισηγήθη την καθ’ ολόκληρον το 24ωρον παροχήν ηλεκτρικού ρεύματος εις την νήσον Λέρον, παρά του εκεί εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής. Εγνώσθη εξ άλλου ότι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ηλεκτρικής Εταιρείας, εγένετο αποδεκτή ετέρα πρότασις του κ. Νομάρχου, δια την τμηματικήν καταβολήν των οφειλών κατοίκων της Λέρου, αι οποίαι προέρχονται εκ της εφαρμογής του ελαχίστου ορίου καταναλώσεως ως ηλεκτρικής ενεργείας.

41150 ΚΙΛΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ
Συμφώνως προς επίσημα στοιχεία, κατά το από 9ης μέχρι 15ης τρέχοντος χρονικόν διάστημα, εξήχθησαν εκ Ρόδου εις Παλαιάν Ελλάδα και εις το Εξωτερικόν μεταξύ άλλων και τα εξής εγχώρια προϊόντα. Οινόπνευμα φωτιστικόν 16.206 κιλά, αρώματα 694 κιλά, κρόμμυα 16.200 κιλά, ηδύποτα 1.434 κιλά, λεμόνια 3.760 κιλά, πορτοκάλλια και μανδαρίνια 41.150 κιλά και ελαίαι 1.050 κιλά.

ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΔΑΠΔΔ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΣΟΥ
Δι’ εγγράφου του ο κ. Νομάρχης προς τον Οργανισμόν Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου εισηγήθη την προμήθειαν ηλεκτροπαραγωγού μηχανήματος, το οποίον θα διατεθή δια την ηλεκτροκίνησιν του εις Κάσον εγκατασταθέντος παγοποιείου, προς τον σκοπόν όπως το εργοστάσιον ηλεκτρικής ενεργείας της νήσου, χρησιμεύει μόνον δια τον ηλεκτροφωτισμόν αυτής.