Ενθουσιώδης υποδοχή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στη Ρόδο

ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Ο κ. Πρωθυπουργός είναι ιδιαιτέρως ευτυχής διότι θα εορτάση εις Ρόδον το Πάσχα
Προχθές την 2.15 μεταμεσημβρινήν αφίκετο εις Ρόδον ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλής μετά της συζύγου του, συνοδευόμενος υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη.

Κατά τηλεγράφημα εκ Κω, ευθύς ως κατέπλευσεν εκεί το φέρον τον κ. Πρωθυπουργόν ατμόπλοιον “Καραϊσκάκης”, ανήλθον επ’ αυτού και τον εχαιρέτησαν ο Έπαρχος Κω κ. Μιχαλόπουλος και εκπρόσωποι των λοιπών τοπικών αρχών.

Εν συνεχεία, την 9.30 πρωινήν ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως και ο κ. Υπουργός Εμπ. Ναυτιλίας, απεβιβάσθησαν εις Κω, γενόμενοι ενθουσιωδώς δεκτοί υπό των κατοίκων, οι οποίοι εζητοκραύγαζον υπέρ της κυβερνήσεως. Ακολούθως, κατηυθύνησαν εις την Μητρόπολιν όπου παρηκολούθησαν την θείαν λειτουργίαν, μετά ταύτα δε, ανήλθον και πάλιν επί του ατμοπλοίου, το οποίον απέπλευσεν εκ Κω την 10ην πρωινήν.

Το φέρον τον κ. Πρωθυπουργόν ατμόπλοιον ενεφανίσθη βορείως της Ρόδου περί την 1.30 μεταμεσημβρινήν, πάραυτα δε, 9 πλοιάρια εξήλθον του λιμένος προς προϋπάντησιν αυτού.

Εν τω μεταξύ εις την προκυμαίαν του Τελωνείου και εις ολόκληρον την παραλιακήν λεωφόρον είχον συγκεντρωθή χιλιάδες λαού εκ της πόλεως και της υπαίθρου, ενώ εις την κεντρικήν είσοδον του Τελωνείου είχε στηθή αψίς εκ μυρσίνης, εις έτερον δε εμφανές σημείον της προκυμαίας είχεν αναρτηθή πανώ με την επιγραφήν “ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ”.

Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής εξήλθε του ατμοπλοίου, συνοδευόμενος υπό του Υπουργού Εμπ. Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη την 2.20 μεταμεσημβρινήν, τον υπεδέχθησαν δε και τον εχαιρέτησαν η ΑΣ ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων, ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, ο βουλευτής κ. Χαρίτος, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, ο προεδρεύων και ο Εισαγγελεύς Εφετών κ.κ. Βροντάκης και Βασιλόπουλος, ο Υποδιοικητής της Α.Δ. Χωροφυλακής κ. Μπαγλανέας, ο Κεντρικός Λιμενάρχης πλωτάρχης Γιάκος, ο Διοικητής Χωροφυλακής κ. Βενιζέλος, εκπρόσωποι των λοιπών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και αντιπροσωπείαι των οργανώσεων και σωματείων. Εν συνεχεία προσεφέρθησαν ανθοδέσμαι εις την κ.αν Καραμανλή, μεταξύ δε των άλλων προσέφερεν ανθοδέσμην και αντιπρόσωπος του Μουφτή Ρόδου.

Ακολούθως, δια συντόμου προσφωνήσεως του ο Πρόεδρος της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών κ. Μπάρδος εχαιρέτησε τον κ. Πρωθυπουργόν τονίσας μεταξύ άλλων ότι καλύτεραι ημέραι έχουν ανατείλει δια τους αγρότας της Δωδεκανήσου, των οποίων πλείστα ζητήματα έχουν επιλυθή επί των ημερών της Κυβερνήσεως Καραμανλή, και τούτο οφείλεται, εις το ότι ο Πρόεδρος αυτής κατάγεται από αγροτικήν περιοχήν. Καταλήγων δε, είπεν ότι επί της Κυβερνήσεως Καραμανλή, ουδέν ζήτημα θα μείνη άλυτον.
Μετά ταύτα, ο κ. Πρωθυπουργός υπό τας ζωηροτάτας επευφημίας των χιλιάδων του λαού επεβιβάσθη αυτοκινήτου, το οποίον κατηυθύνθη εις το ξενοδοχείον των “Ρόδων”, όπου ο κ. Καραμανλής κατέλυσεν.

Το εσπέρας, ο Πρόεδρος της κυβερνήσεως και ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας παρηκολούθησαν την περιφοράν του Επιταφίου του ιερού ναού του Ευαγγελισμού.

Εξ άλλου χθες, την 11.30 πρωινήν, ο κ. Πρωθυπουργός εδέχθη εις την Νομαρχίαν Επιτροπάς και αντιπροσώπους των Σωματείων, και εξήτασε διάφορα ζητήματα, προκειμένου να δώση εν συνεχεία οδηγίας, δια την επίλυσιν αυτών.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας, ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής, θα περιωδεύση και εις την ύπαιθρον της Ρόδου, θα αναχωρήση δε επιστρέφων εις Αθήνας την προσεχή Τρίτην.

Εις συντόμους δηλώσεις του προς συνεργάτην του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ρόδου ο κ. Πρωθυπουργός ετόνισεν ότι είναι ιδιαιτέρως ευτυχής διότι θα διέλθη τας ημέρας του Πάσχα πλησίον του Δωδεκανησιακού λαού.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ
- Εις τον εορτάζοντα αρχισυντάκτη μας κ. Γ. Μαρτίνη ευχόμεθα χρόνια πολλά και παν ποθητόν
Το προσωπικό της “ΡΟΔΙΑΚΗΣ”

- Στον εορτάζοντα φίλον μου Αναστάσιον Μανέτταν του εύχομαι χρόνια πολλά.
ΒΑΣ. ΚΙΤΤΩΦ

- Στον εορτάζοντα αδελφόν μου Γεώργο Κιττώφ εις Αλεξάνδρειαν του εύχομαι χρόνια πολλά.
ΒΑΣ. ΚΙΤΤΩΦ

- Εις τον εορτάζοντα αδελφόν μου Γ. Τσαλαχούρη εύχομαι χρόνια πολλά.
Κ. ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ

Εις τον Διευθυντήν του Ραδιοσταθμού κ. Γεώργιον Βακόνδιον, ευχόμεθα χρόνια πολλά.
ΒΑΣ. ΚΙΤΤΩΦ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΝ
Επί τω αδοκήτω θανάτω της Ελευθερίας συζύγου Αρκαδίου Κωνσταντινίδου, εκφράζομεν τα συλλυπητήριά μας και ευχόμεθα εις τους πενθούντας σύζυγον, θυγατέρα και γονείς της αειμνήστου, την εξ ύψους παρηγορίαν.
Δ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Β. ΚΙΤΩΦ