ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Πέμπτη 16 Μαΐου 1957
Αριθ. Φύλλου 1824


ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΚΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ πολλοί συμπολίτες ανησυχούν διά την μελετωμένην αύξησιν του ενοικιοστασίου και εις την περιοχήν της Δωδεκανήσου. Οι τελευταίοι σεισμοί, εις την πόλιν μας, ως και οι πρό τινος σημειωθέντες εις τας άλλας νήσους εδημιούργησαν αισθητάς ζημίας εις τας παλαιάς οικοδομάς οι ένοικοι των οποίων κυρίως προστατεύονται από το ενοικιοστάσιον. Ελπίζεται λοιπόν ότι η υφισταμένη κατάστασις δεν θα διαφύγη της προσοχής των αρμοδίων παραγώντων ώστε κατά την προβλεπομένην ενοικιοστασιακήν αύξησιν να ληφθούν υπ’ όψιν τόσον οι προσωρινώς άστεγοι, όσον και οι σεισμοπαθείς ιδιοκτήτες ακινήτων, και να αποφευχθή τυχόν αναταραχή. Άλλωστε μας φτάνουν οι σεισμοί, για να περιττεύουν και οι ενοικιοστασιακοί καταποντισμοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα πρώτα παράπονα για τις προικοδοτήσεις απόρων ή δήθεν απόροι κοριτσιών ήρχισαν να ακούωνται, ιδίως από τις μικρές Κοινότητες. Θέλομεν να πιστεύωμεν ότι αυτά ωφείλονται μάλλον εις τον περιορισμένον προς το παρόν αριθμόν των προικοδοτηθέντων παιδιών παρά εις λόγους προτιμήσεων. Εν πάσει περιπτώσει η υπό των Βασιλέων μας γενομένη προσπάθεια για την αποκατάστασιν των φτωχών κοριτσιών εν ώρα γάμου, δεν περιορίζεται εις παρούσαν μόνον περίοδον, αλλά δίδει απλώς το σύνθημα για μια συστηματικοτέρα εξόρμησιν για την όσον το δυνατόν μεγαλυτέραν επιτυχίαν του σκοπού.
Ας το έχουν υπ’ όψιν οι σήμερον παραπονούμενοι, αλλά και οι συνισφέροντες από τους οποίους κυρίως εξαρτάται η επιτυχία των προικοδοτήσεων και η δικαία επιλογή ων απόρων κοριτσιών.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ
Κατά την φωταγώγησιν των κτιρίων του Μανδρακίου τις επίσημες γιορτές παρατηρείται ότι οι διακόπτες και τα καλώδια τοποθετούνται πλησίον των πεζοδρομίων ή στις γωνίες των παρτεριών απ’ όπου διέρχονται οι περιπατηταί.
Και το χειρότερον απ’ όλα είναι ότι τα ταμπλώ με τους διακόπτες είναι ακάλυπτα γεγονός που δημιουργεί αφαντάστους κινδύνους για τους αδαείς περίεργους και τα παιδιά. Δεν νομίζει ο Δήμος και η ΑΗΕΡ ότι φέρουν μεγάλην ευθύνην για τον δημόσιον αυτόν κίνδυνον και ότι έχουν υποχρέωσιν τουλάχιστον να καλύψουν με ξύλινα καλύμματα τους γυμνούς διακόπτας;

EΛΑ ΣΤΟ ΘΕΙΟ
Πλούσια είναι αυτές τις μέρες τα αστυνομικά δελτία από μηνύσεις κατά δήθεν “διερμηνέων” του αμερικανικού στόλου. Εν τω μεταξύ όλοι αυτοί οι προμηθευταί “ευνούχοι” και οι αμαρτωλοί “συνοδοί” των έχουν δημιουργήσει ένα απαράδεκτο θέαμα με τις επιδείξεις των εις τα κέντρα του Μανδρακίου που εντόπιοι και ξένοι οικτήρουν το κατάντημα της πόλεώς μας τις μέρες των επισκέψεων του στόλου. Βέβαια έτσι που πάμε αργά ή γρήγορα θα συνηθίσουμε εις τα θεάματα αυτά των “θείων με τις ανιψιές των”, ώστε σε λίγο όταν ακούμε να λέγουν ότι η τάδε “έχει θείο στην Αμέρικα” η “μπάρμπα στην Κορώνει” να μη μας φαίνεται περίεργον, αφού πολλές άλλες θα έχουν και “θείο στην Ρόδο”.


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
Χθες την 10ην π.μ. εις το Δημοτικό Θέατρον παρουσία της Α.Σ. του Μητροπλίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος ως προέδρου της Επιτροπής Προικοδοτήσεως και των άλλων μελών της εν λόγω επιτροπής εγένετο η διανομή των αριθμών εις τας μητέρας των απόρων κορασίδων αι οποίαι θα προικοδοτηθούν.
Εξ άλλου χθες την 4ην απογευματινήν εις το Εθνικόν Στάδιον η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων έδωσεν οδηγίας εις τας μητέρας επί της καλυτέρας διοργανώσεως της τελετής επιδόσεως των βιβλιαρίων προικοδοτήσεως υπό της Α.Μ. του Βασιλέως Παύλου.


ΕΚΗΡΥΧΘΗ ΕΚΠΤΩΤΟΣ
Κηρυχθέντος εκπτώτου εκ του αξιώματος του κοινοτικού συμβούλου Αρχιπόλεως του Ελευθερίου Φλεβάρη, λόγω μεταβάσεώς του εις το εξωτερικόν δι’ αόριστον χρόνον, ελκήθη υπό της Νομαρχίας εις αναπλήρωσίν του, ο μέχρι τούδε αναπληρωματικός Ησαΐας Παπανθίμου.