Αποθεωτική υποδοχή στους βασιλείς επεφύλαξαν οι κάτοικοι της Ρόδου

ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ 120 ΛΕΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ-ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ
Καθ’ α πληροφορούμεθα εκ Λέρου, το πρώτον δεκαήμερον του Ιουνίου θα εκδράμουν εις Ρόδον 120 περίπου μαθήτριαι της Οικοκυρικής Σχολής του ΕΘνικού Ιδρύματος της νήσου.
Ως γνωστόν εις την εν λόγω Σχολήν φοιτούν μαθήτριαι εξ όλης της Ελλάδος.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Σήμερον την μεσημβρίαν δια του αεροπλάνου της γραμμής αφικνείται εις Ρόδον ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης, ο ποίος θα παραμείνη ενταύθα μέχρι της προσεχούς Δευτέρας.
Λόγω της εκτάκτου συγκλήσεως της Βουλής, ο κ. Υπουργός θα αναχωρήση αύριον επιστρέφων εις Αθήνας, θα δεχθή δε Επιτροπάς και πολίτας εις το Λιμεναρχείον την 10ην πρωινήν προς εξέτασι διαφόρων ζητημάτων αφορώντων την Δωδεκάνησον.

ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΣΕΩΣ
Αύριον την 10.30 πρωινήν, παρουσία των Αρχών και των γονέων, θα διεξαχθούν εις το Εθνικόν Στάδιον, οι ετήσιοι αγώνες των Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως.
Το πρόγραμμα των εν λόγω αγώνων κατηρτίσθη υπό του Νομαρχιακού Επιθεωρητού Σωματικής Αγωγής κ. Δημητριάδη, εν συνεργασία μετά των οικείων Επιθεωρητών Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Η 6η ΑΜΕΡΙΚ. ΜΟΙΡΑ ΑΜΙΒΙΩΝ
Χθες την πρωΐαν κατέπλευσαν εις Ρόδον 4 σκάφη ανήκοντα εις την 6ην μοίραν Αμφιβίων επιχειρήσεων του 6ου αμερικανικού στόλου, η οποία αντικατέστησε την επιστρέφουσαν εις Ηνωμένας Πολιτείας 4ην τοιαύτην.
Αμα τω κατάπλω των εν λόγω σκαφών, ανήλθεν επί της αρχηγίδος των ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ρόδου πλωτάρχης Γιάκος και εχαιρέτησε τον διοικητήν της μοίρας κ. Λανκ. Αργότερον ο Αρχηγός της μοίρας συνοδευόμενος υπό του Κεντρικού Λιμενάρχου επεσκέφθη την Α.Σ. τον Μητροπολίτην κ. Σπυρίδωνα, τον Νομάρχην κ. Ρεμπάκον, τον Δήμαρχον κ. Πετρίδην και τον Ανώτερον Διοικητήν Χωροφυλακής κ. Ρωμαντζήν.
Σήμερον αναμένεται να καταπλεύση εν εισέτι σκάφος της εν λόγω μοίρας, υπάρχουν δε πληροφορίαι, συμφώνως προς τας οποίας, αργότερον θα καταπλεύσουν και άλλα αμερικανικά σκάφη.

Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΕΓΚΑΡΔΙΟΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ
Υπό του Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχου Κύπρου κ. Μακαρίου, απεστάλη εις απάντησιν προκηρύξεως της Εθνικής Ενώσεως Δωδεκανήσου, το ακόλουθον έγγραφον:
«Μετά βαθυτάτης συγκινήσεως, ανεγνώσαμεν την υμετέραν πατριωτικήν προκήρυξιν και θερμώς ευχαριστούμεν δια τας ευχάς και την εκφραζομένην εν αυτή συμπαράστασιν, την οποίαν μεγάλως εκτιμώμεν.

Με βαθείαν την πίστιν ότι δια της συμπαραστάσεως του Πανελληνίου, το αίτημά μας υπέρ της Αυτοδιαθέσεως συντόμως θα δικαιωθή, παρακαλούμεν όπως διαβιβάσητε προς άπαντα τα μέλη της Εθνικής Ενώσεως Δωδεκανησίων εγκάρδιον χαιρετισμόν εκτιμήσεως και αγάπης εκ μέρους του αγωνιζομένου Κυπριακού λαού.

Εν Χριστώ Ευχέτης
Ο Κύπρου Μακάριος

 

ΑΠΟΘΕΩΤΙΚΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΕΠΕΦΥΛΑΞΑΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ
Κατά πληροφορίας εκ της υπαίθρου, αποθεωτικήν υποδοχήν επεφύλαξαν προχθές οι κάτοικοι των Κοινοτήτων προς τας Αυτών Μεγαλειότητας τους Βασιλείς, κατά την διέλευσίν των την 5.30 απογευματινήν, ότε, μετέβησαν προς επίσκεψιν της Παιδοπόλεως Καλάθου.

Χαρακτηριστικώς αναφέρεται ότι εις την Κοινότητα Αφάντου, οι κάτοικοι προέβησαν εις απεριγράπτους εκδηλώσεις αγάπης και σεβασμού προς τους Λαοφιλείς Βασιλείς μας, τους οποίους έρραναν με άνθη και τους υπεχρέωσαν να εξέλθουν του αυτοκινήτου και να παραμείνουν επ’ ολίγα λεπτά της ώρας, εις το μέσον του ζητωκραυγάζοντος λαού.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, τόσον από την υποδοχήν εις Αφάντου, όσον και εις τας λοιπάς Κοινότητας, οι Βασιλείς έμειναν κατενθουσιασμένοι, η δε Αυτής Μεγαλειότης η Βασίλισσα Φρειδερίκη εξέφρασεν επανειλημμένως τον ενθουσιασμόν της εκ της υποδοχής.