Αναχώρησε ο θαλασσοπόρος Κούνο από την Χάλκη

ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΔΙ’ ΙΔΡΥΣΙΝ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΨΥΧΟΠΑΘΩΝ
Εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εδημοσιεύθη το Βασιλικόν Διάταγμα, δια του οποίου ιδρύεται εις Λέρον Αποικία Ψυχοπαθών, η οποία θα λειτουργήση υπό μορφήν Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.
Ως γνωστόν, δια την ίδρυσιν της Αποικίας, προέβη εις διαφόρους ενεργείας κατά το παρελθόν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης, δια της εγκαταστάσεως δε αυτής, θα ενισχυθή μεγάλως η οικονομία της νήσου Λέρου.

Επίσης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη το Διάταγμα περί συστάσεως επιχειρήσεως της κοινότητος και της εκκλησιαστικής επιτροπής Κοσκινού, δια την από κοινού εκμετάλλευσιν προτύπου ελαιουργείου.

Εξ άλλου, εδημοσιεύθη το διάταγμα δια την προσθήκην ενός εκπροσώπου της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου ως μέλους, εις το Διοικητικόν Συμοβύλιον του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου.

Εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τέλος, εδημοσιεύθη το διάταγμα, περί μετατροπής των εγκληματικών φυλακών Ρόδου εις επανορθωτικάς τοιαύτας.

 


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Δεν εορτάζει

Ο κ. Κωνσταντίνος Μαμαλίγκας δεν εορτάζει και δεν δέχεται επισκέψεις επί τη ονομαστική του.
Ο κ. Κώστας Μακρής οδοντίατρος, δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Εις τους αγαπητούς μας εξαδέλφους και συμπατριώτας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ ΚΑΛΑΪΤΖΗΝ και ΦΛΩΡΑΝ ΜΙΓΚΛΗ ευτυχήσαντας να τελέσουν χθες τους γάμους των εις Πορτ Πιρί Αυστραλίας ευχόμεθα να είναι καλορίζικοι και να αποκτήσουν καλούς απογόνους.

Οικογένεια
ΓΕΡΑΣ. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ

ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ
Ως ανεκοινώθη, το απόγευμα της 21ης τρέχοντος, ημέρας εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, άπαντα τα εμπορικά καταστήματα λαϊκής τέχνης, ειδών νεωτερισμού, παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, καφεκοπτεία, κρεοπωλεία, πτηναυγοπωλεία και συναφή, θα παραμείνουν κλειστά διότι η εορτή αύτη ωρίσθη ως μερική αργία.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ ΚΟΥΝΟ ΕΚ ΝΗΣΙΔΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ
Κατά πληροφορίας εκ Χάλκης ανεχώρησεν προχθές εκ της ερημικής νησίδος “Αγιος Θεόδωρος” ο τολμηρός Γερμανός θαλασσοπόρος Στούτικ Κούνο, ο οποίος εκτελεί ως γνωστόν τον γύρον της Ευρώπης και Μεσογείου με μίαν λαστιχένιαν βάρκα 5 μέτρων.

Ο τολμηρός αυτός έφηβος όστις ανεχώρησεν προ δύο μηνών εκ Γερμανίας διανύσας την απόστασιν των 5.000 μιλίων επιτυχώς είχε φθάσει εκ Κωνσταντινουπόλεως εις Ρόδον, παραμείνας ενταύθα επί 15 ημέρας. Οίτος ανεχώρησεν προ 8 ημερών κατευθυνόμενος εις Πειραιά.

Διασχίζων όμως ούτος το πέλαγας ενέπεσεν εις μεγάλην τρικυμίαν ακι ολίγον έλειψε να πνιγή εις το μεταξύ Τήλου και Χάλκης στενόν.

Το αλιευτικόν “Αγιος Γεώργιος” αντελήφθη τον κινδυνεύοντα θαλασσοπόρον και αμέσως οι Χαλκίτες αλιείς ανέκοψαν την πορείαν δια να διασώσουν την μικράν βάρκαν. Ποία έκπληξις τους επερίμενεν όμως, όταν επλησίασαν τον Κούνο ο οποίος ηρνήθη την βοήθειάν των διότι επέμενε να επιτύχη την αποστολήν του πράγμα το οποίον κατόρθωσε κατόπιν οκταώρου πάλης με την μανιασμένην θάλασσαν, καταφυγών εις τον λιμενίσκον της ερημικής νησίδος Αγιος Θεόδωρος.

ΠΟΣΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Μέχρι χθες εις τα διάφορα ξενοδοχεία υπήρχαν 362 τουρίσται, Γερμανοί, Ελβετοί και Έλληνες εκ της Ηπειρωτικής Ελλάδος κατανεμόμενοι ως εξής: “Ρόδων” 110, “Θέρμαι” 55, “Ακροπόλ” 48, “Λίνδος” 44, “Παλαιόν Εθνικόν” 35, “Ι¨αλυσος” 32, “Φλοίσβος” 16, “Απόλλων” 15, “Κάιρον Πάλλας” 6 και “Νέον Εθνικόν” 1.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑΤ. ΕΚΔΡΟΜΑΙ
Συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Τοπική Επιτροπή της Εργατικής Εστίας  Ρόδου και συνεζήτησε διάφορα εργατικά ζητήματα. Μεταξύ άλλων, ως εγνώσθη, συνεζητήθη και το θέμα της πραγματοποιήσεως εργατικών εκδρομών προς ψυχαγωγίαν των εργαζομένων και ελήφθησαν σχετικαί αποφάσεις.

ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΦΟΡ/ΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΛΑΣΣΗΣ
Συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Επιτροπή Φορτοεκφορτωτών Ξηράς και ησχολήθη με διάφορα παραπτώματα των φορτοεκφορτωτών. Επίσης συνεζήτησεν επί αιτήσεως δια την μείωσιν των τιμολογίων των φορτοεκφορτωτικών διακιωμάτων της μελάσσης.