Οι προθεσμίες για τις αιτήσεις δωρεάν εγγραφών στα προγράμματα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Από Τετάρτη 24 / 05 / 2017  έως και Παρασκευή 09/ 06/ 2017  είναι το διάστημα υποβολής των «Αιτήσεων Συμμετοχής» από  ωφελούμενες/ους  σύμφωνα με την νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2017-2018 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ των νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ στα προγράμματα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών – ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ  του  Δήμου Ρόδου και της «Α.Μ.Κ. Εταιρία Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων», στο πλαίσιο της δράσης  «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ) 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού καθώς και στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,

Επιπλέον στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου (www.rhodes.gr) και συγκεκριμένα στο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018», θα περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για το ποιοι ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Ρόδου και της ΑΜΚΕ εντάσσονται στη επιδοτούμενη δράση καθώς και α) η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ και β) το έντυπο με τις οδηγίες αίτησης-απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης πληροφορίες παρέχονται στους παιδικούς σταθμούς & ΚΔΑΠ του Δήμου και στην Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης.

Αίτηση συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενη/ος για να συμμετάσχει στην παρούσα δράση θα πρέπει:

Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Ε.ΤΑΑ.  http://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2017 την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Το πληροφοριακό σύστημα θα ανοίξει στις 24.5.2017 και ώρα 12.00. Κάθε ωφελούμενος/η μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση, βάσει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, που θα δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 9.6.2017 και ώρα 24:00.

Να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α, μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς Κούριερ, στο χρονικό διάστημα από 24.5.2017 έως 9/6/2017.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 9.6.2017 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (Κούριερ).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής - Δήλωσης», σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2017-2018, στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Μυλλέρου 73-77 Τ.Κ. 10436 Αθήνα Στην «Αίτηση Συμμετοχής - Δήλωση» και ειδικότερα στο προαιρετικό σκέλος, οι μητέρες έχουν δικαίωμα δήλωσης κατά σειρά επιλογής έως και πέντε (5) προτιμήσεων Δομών για τις κατηγορίες Α και Β και έως δύο (2) για τις κατηγορίες Γ. και Δ.

Η διαδικασία αυτή δεν είναι δεσμευτική. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) Φορολογικού έτους 2016 Πρέπει να υποβληθεί ή νέα Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2016 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 έως 31/12/2016).