Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου

Συνεδριάζει την Δευτέρα 29ς Μαΐου  2017 και ώρα 11:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, για τη συζήτηση και λήψη απόφαση των θεμάτων που ακολουθούν: 

Ενημέρωση Προέδρου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «Υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δ.Ε. Ρόδου» ποσού 73.000,00 € .

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/36952/18-05-2017)

Έγκριση για τις ανατροπές και διαθέσεις  πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τα σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας.

(Εισηγήσεις Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/38410, 38424, 38427/24-05-2017 & 2/39187/25-5-2017)

Έγκριση για ανατροπή υποχρεώσεων - δεσμεύσεων διαφόρων δαπανών Π.Ο.Ε. λόγω παραγραφής.

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών  με αρ. πρωτ.: 2/38141/23-05-2017)

Έγκριση για διάθεση πιστώσεων και ανάληψης υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. για εκτέλεση διαταγής πληρωμής 86/2017 για τον δικαιούχο «Κλωνάρης Ν. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.»

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών  με αρ. πρωτ.: 2/38513/24-05-2017)

Έγκριση για διάθεση πιστώσεων και ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2017 για εκτέλεση δικαστικής απόφασης 12/2017 (προσωρινά εκτελεστής) Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, δικαιούχος  «ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών  με αρ. πρωτ.: 2/39192/25-05-2017)

Έγκριση για διάθεση πιστώσεων και ανάληψης υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (υπαγωγή στα ληξιπρόθεσμα) για εκτέλεση σύμβασης εξωδικαστικού συμβιβασμού με αρ. πρωτ. 2/33341/8-5-2017 για τον δικαιούχο «Κρητικό Μιχαήλ του Μηνά»

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών  με αρ. πρωτ.: 2/38885/25-05-2017)

Έγκριση για διάθεση πιστώσεων και ανάληψης υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (υπαγωγή στα ληξιπρόθεσμα) για εκτέλεση της 13/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου για τον δικαιούχο «ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΟΝΑ Α.Ε.»

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών  με αρ. πρωτ.: 2/38893/25-05-2017)

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 73.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/36952//18-05-2017)

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τις «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 29.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/39072/25-05-2017)

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για κατακύρωση τελικού μειοδότη της «Φύλαξης από ιδιωτική εταιρεία περιοχών της Δ.Ε. Ρόδου», έτους 2017.

 (Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/37061/19-05-2017)

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για κατακύρωση τελικού μειοδότη της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», έτους 2017.

 (Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/38528/24-05-2017)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ» με προϋπολογισμό 105.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/37509/22-05-2017)

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 131.900,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/37510/22-05-2017)

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2011».

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/35116/12-05-2017)

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/36800/18-05-2017)

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ».

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/37319/19-05-2017)

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ».

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/37685/22-05-2017)

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ-ΠΑΡΤΕΡΙΑ-ΝΗΣΙΔΕΣ».

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/38046/23-05-2017)

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ».

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/37608/22-05-2017)

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Περίφραξη χώρου στην περιοχή Λειβάδα της Δ.Κ. Αρχαγγέλου», έτους 2017.

 (Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.: 16/39193/25-05-2017)

Απαλλαγή υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 162,00€ για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχήματος με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 3405 του Δήμου Ρόδου  (Υπόλογος-υπάλληλος κ. Μπαρδακάς Τσαμπίκος).

(Εισήγηση τμήματος Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ.: 2/38789/25-05-2017)