Κατεδαφίστηκαν 37 σπίτια στην περιοχή του Β' Αστυνομικού Τμήματος

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΤΑΧΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΕΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΝ
Χθες την μεσημβρίαν συνήλθον εις Γενικής Συνέλευσιν εις αίθουσαν της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου, οι διδάσκαλοι της πόλεως και διαφόρων κοινοτήτων, και συνεζήτησαν επί του θέματος της καθόδου εις απεργίαν των διδασκάλων Ρόδου. Κατά σχετικάς πληροφορίας, εις την Συνέλευσιν παρετηρήθησαν διαφωνίαι, σημαντικόν δε μέρος των διδασκάλων ετάχθη κατά της καθόδου εις απεργίαν.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΜΑΘΗΤΑΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Δι’ εγκυκλίου του το υπουργείον Παιδείας, κοινοποιηθείσης εις Ρόδον, ζητεί την υποβολήν προς αυτό καταστάσεων, εν σχέσει με τον αριθμόν των μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα εις τα νυκτερινά γυμνάσια. Επίσης ζητούνται στοιχεία σχετικώς με τας εργασίας εις τας οποίας ασχολούνται οι μαθηταί και εάν είναι εγγεγραμμένοι εις το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου, ωρίσθη όπως το απόγευμα εκάστης Τετάρτης και καθ’ όλην την θερινήν περίοδον άπαντα τα καταστήματα της πόλεως παραμένουν κλειστά. Διά της αυτής αποφάσεως εξαιρούνται του εν λόγω μέτρου τα καταστήματα πωλήσεως υφαντών, κεντημάτων, τιμαλφών, ειδών αγγειοπλαστικής και ειδών Ροδιακής και εν γένει Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, τα οποία επιτρέπεται να λειτουργούν και κατά τα απογεύματα εκάστης Τετάρτης, προς εξυπηρέτησιν των διαφόρων τουριστών.

37 ΟΙΚΙΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ Β’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ως εγνώσθη, υπό των ειδικών τεχνικών συνεργείων της Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων, εις το πλαίσιον των γενικωτέρων μέτρων αντιμετωπίσεως των εκ των σεισμών ζημιών, κατεδαφίσθησαν συνολικώς 37 ετοιμόρροποι οικίαι εις την περιοχήν του Β’ Αστυνομικού Τμήματος. Αι οικίαι αύται ήσαν παλαιόταται, και πλείσται εξ αυτών ευρίσκοντο εις τα προάστεια.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
Σήμερον επί τη εορτή της Αναλήψεως, άπαντα τα Σχολεία Ανωτέρας Μέσης και Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως της Περιφερείας δεν θα λειτουργήσουν. Μεθαύριον, τα μαθήματα θα συνεχισθούν κανονικώς.

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΘΝ. ΕΟΡΤΗ
Κατ’ ανακοίνωσιν του εν Ρόδω ιταλικού προξενείου, την Κυριακήν 2αν Ιουνίου, επ’ ευκαιρία της Ιταλικής Εθνικής Εορτής, ο πρόξενος της Ιταλίας θα δεχθή εις το επί της οδού Ιπποτών οίκημα του προξενείου τας τοπικάς αρχάς και διαφόρους φίλους.

ΑΠΕΠΛΕΥΣΕΝ Η ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ
Χθες απέπλευσαν εκ Ρόδου διά Χάλκην η υδροφόρος του Βασιλικού Ναυτικού η οποία θα εφοδιάσει δι’ ύδατος την εν λόγω νήσον. Μετά την Χάλκην, η υδροφόρος θα πλεύσει εις Καστελλόριζον διά τον εφοδιασμόν δι’ ύδατος και της νήσου  ταύτης.

ΔΙ’ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΙΣ ΠΥΛΙ
Κατόπιν εντολής του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου, σήμερον αναχωρεί εις Κω εις εκ των μηχανικών του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, προκειμένου να προβή εις επιτόπιον συγκέντρωσιν στοιχείων, διά την σύνταξιν μελέτης ασφαλτοστρώσεως της πλατείας και των κεντρικών οδών της κοινότητας Πυλίου Κω.