Τα αιτήματα των Επαγγελματοβιοτεχνών της Ρόδου

ΔΙ’ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Δ. ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ
Τα αιτήματα των Επαγγελματοβιοτεχνών

Υπό του ΕΒΕΔ υπεβλήθη προς την Οργανωτικήν Επιτροπήν του Α’ Παμβιοτεχνικού Συνεδρίου, το οποίον θα συνέλθη εις Αθήνας υπόμνημα, περιλαμβάνον μεταξύ άλλων και τα εξής αιτήματα:

1) Πιστοδοτικόν
Το προέχον ζήτημα πιστοδοτήσεως εις τον βιοτεχνικόν τομέα είναι η χορήγησις των βιοτεχνικών δανείων. Η υπό τας σημερινάς συνθήκας εξυγίανσις της οικονομίας μας, παρέχει πάσαν δυνατότητα απεριορίστου χρηματοδοτήσεως της βιοτεχνίας ακόμη και δια μεσοπροθέσμου δανεισμού και εις ευρύτερον κύκλον δικαιούχων, περιλαμβάνων όλα τα επαγγέλματα χαρακτηριζόμενα υπό του Νόμου ως βιοτεχνικό τοιαύτα.
Θέμα σοβαρόν είναι η βελτίωσις των όρων επιστροφής τούτων συγκεκριμένως η εξόφλησις τούτων εναξαρτήτου κατηγορίας δέον να παραταθή εις 12 μήνας πραγματοποιουμένη εις τρεις ίσας δόσεις κατά τον 8ον, 10ον και 12ον μήνα, από της αναλήψεως.

2) Φορολογικόν
Πλην του βασικού φορολογικού ζητήματος της μειώσεων των συντελεστών δια τα μικρά και μεσαία εισοδήματα, το οποίον ζωηρώς απασχολεί τας βιοτεχνικάς τάξεις, επιτακτικόν προβάλλει προς επίλυσιν το θέμα των φορολογικών ελέγχων του φόρου εισοδήματος. Δέον να εκδοθούν εγκαίρως υπό του αρμοδίου Υπουργού σαφείς και αυστηραί διαταγαί προς τα φοροτεχνικά όργανα, ίνα ο έλεγχος είναι δίκαιος, ειδικευμένος και αναλυτικός δι’ εκάστην συγκεκριμένην βιοτεχνικήν περίπτωσιν, ίνα αποφευχθή η διόγκωσις των εισοδημάτων και καθαρισμός κύκλου εργασιών εις ύψη εκτός πάσης πραγματικότητος.

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Προβάλλει επιτακτική η ανάγκη μειώσεως των πάσης φύσεως κοινωνικών επιβαρύνσεων.
Την πρώτην θέσιν εις τον τομέα αυτόν κατέχουν αι υπερβολικαί εισφοραί των βιοτεχνικών επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ, αίτινες καθίστανται λίαν επαχθείς δια των επιβαλλομένων προστίμων και τόκων καθυστερήσεως (3% μηνιαίως, ενώ ο νόμιμος τόκος υπερημερίας ανέρχεται μόλις το 1%. Ετερον θέμα είναι το ζήτημα των μαθητευομένων, των οποίων η ιδιότης ταύτης δέον να παραταθή μέχρι του 21 έτους της ηλικίας των καθοριζομένου ενός ηυξημένου λογικού ημερομισθίου ως ενδιάμεσος κατάστασις από 18-21 ετών, υπό την προϋπόθεσιν ότι θα υπάρχει προϋπηρεσία 2 τουλάχιστον ετών μέχρι του 18 έτους της ηλικίας των.

3) Μηχανικός εξοπλισμός των βιοτεχνικών εργαστηρίων.
Τα δια την πιστοδότησιν της βιοτεχνίας χορηγούμενα βιοτεχνικά δάνεια, συμφώνως προς τας ισχυούσας διατάξεις της Νομισματικής Επιτροπής δίδονται αποκλειστικώς και μόνον δια την προμήθειαν πρώτων υλών εκ του εσωτερικού, αποκλειομένης πάσης άλλης δανειοποιήσεως δι’ έτερον σκοπόν.
Κατά συνέπειαν των ανωτέρω ουδεμία χρηματική διευκόλυνσις παρέχεται εις τας βιοτεχνικάς επιχειρήσεις, αίτινες επιθυμούν να επεκτείνουν τον μηχανικόν εξοπλισμόν των εργαστηρίων  των προβούν εις την ανακαίνισιν αυτών προς αύξησιν και βελτίωσιν και τούτο πρέπει να αντιμετωπισθή..

ΑΙΜΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ως ανεκοινώθη, το Υπουργείον προνοίας απεφάσισε την ίδρυσιν 36 αιμοληπτικών κέντρων εις διαφόρους πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος. Τα κέντρα ταύτα θα εφοδιασθούν δια τελειοτάτων μηχανημάτων, θα παρέχουν δε αίμα δωρεάν.

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ
Ενεκρίθη υπό της Νομαρχίας απόφασις του Κοινοτικού Συμβουλίου Παραδεισίου, δια την σύναψιν δανείου εξ 80.000 δραχμών εκ του προγράμματος Μικρών Κοινωφελών Εργων, δια την κατασκευήν αρδευτικού φράγματος εις την θέσιν Καραβά.
Το σύνολον της δαπάνης δια το εν λόγω έργον ανέρχεται εις το ποσόν των 100.000 δραχμών.

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΦΑΝΟΣΤΑΤΑΣ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθη απόφασις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, δια την προμήθειαν γλόμπων φανοστατών, αξίας 50.000 δραχμών.